План рада Одељенског старешине

август 23 08:08 2014

Рад одељенског старешине везан је за функције и активности у оквиру одељенске заједнице.
Један од најважнијих задатака одељенског старешине је развијање и неговање моралних особина и ставова иуверења ученика. Важна област моралног развоја је васпитање ученика за правилан однос међу половима, за ставрање културних, радних и моралних навика.
Одељенски старешина посебно упознаје ученике са правилима школског живота и рада и помаже им да својим понашањем не нарушавају већ уважавају и даље изграђују норме хуманог понашања.
Одељенски старешина нарочито указује на чување школске имовине и утиче на формирање навика чувања материјалних добара школе. Он помаже да ученици заузимају критички однос премa ученицима који се немарно односе према друштвеној имовини и настоји да код ученика формира позитиван став према другим ученицима, одраслима и имовини. На тај начин одељенски старешина активно утиче на формирање моралних ставова и уверења код ученика.
У сарадњи са предметним наставницима и стручном службом настоји да се кроз све наставне и и ваннаставне активности код ученика развија тачност, уредност, истрајност, упорност, марљивост и друге особине правилног односа према раду .
Улога одељенског старешине у остваривању задатака физичког и естетског васпитања огледа се у формирању културно -хигијенских и здравствених навика ученика. Одељенски старешина упућује ученике како да одржавају хигијену и уредност свог радног простора, учионице, кабинета, лабораторије и других школских просторија.
Естетска осећања својих ученика одељенски старешина развија почев од навикавања ученика на изглед учионице и којима живе и раде, развијања смисла за укусно одевање па све до организоване посете музејима, галеријама и другим културним институцијама које пружају посебне могућности за неговање естетских осећања и доживљаја.
У формирању одељенске заједнице одељенски старешина свијим ставовима, односима и схватањима ствара повољну атмосферу за успостављање социјалних односаод којих зависи квалитет и степен развоја ученичког колектива.
Послови и задаци одељенског старешине:
# У односу на ученика појединца:

 • пријем и помоћ у адаптацији на школску средину
 • прикупљање релевантних података о ученику
 • систематско бележење података о развоју и школском напредовању ученика
 • посматрање понашања ученика у школи и ваншколским ситуацијама
 • саветодавни рад у решавању школских проблема
 • примена мотивационих васпитних средстава у подстицању позитивног и осујећења негативног понашања
 • решавање конкретних проблема ученика из одељења( исхрана, превоз, професионална оријентација…)
 • брига о здравственом стању и физичком развоју ученика
 • интензивна сарадња са стручном службом ради подстицања активности са даровитим ученицима и брига о ученицима који заостају у развоју ни ученицима са проблемима у понашању
 • иницирање корективног рада са ученицима израда анализе успеха ученика

 

 •  у односу на одељенску заједницу: 
 • организовање учења, рада и игре
 • изграђивање имиџа одељенске заједнице ( амблем, симбол, име) и осећања припадности
 • реализовање одређених програма рада са одељенском заједницом
 • активност на стварању здравог језгра одељења
 • помоћ у организовању одељенске заједнице
 • подстицање одељенске заједнице у креирању програма рада одељенске заједнице
 • укључивање одељења у шире активности школе
 • организовање екскурзија и излета
 • укључивање стручних лица из друштвене средине у сарадњи са одељенском заједницом јер школа треба да буде “отворен систем” укључивање ученика у културно-уметничка друштва, дечје и омладинске организације, библиотеке и др.

# у односу на родитеље:

 • упознавање родитеља, породичног амбијента и прикупљање података неопходних за сарадњу
 • информисање родитеља о њиховим правима и обавезама у односу на школовање њиховог детета
 • организовање родитељских и индивидуалних састанака
 • упућивање родитеља у педагошко психолошко образовање
 • информисање родитељас о важним активностима школе
 • посећивање породице
 • организовање заједничких разговора са наставницима и родитељима

# у односу на стручне органе

 • учешће у изради годишњег програма рада школе
 • израда програма рада одељенског старешине
 • остваривање увида у редовност наставе
 • брига и решавање ситуација оптерећености ученика
 • сарадња са наставницима у вези са избором ученика за такмичења
 • размена мишљења и усаглашавање ставова са наставницима у доношењу одлука о изрицању васпитно дисциплинских мера учешће у идентификацији ученика за додатни рад и допунску наставу
 • планирање, вођење и извештавање о раду одељенских већа стручно усавршавање у оквиру одељенског и наставничког већа које ће се односити на улогу и рад одељенског старешине

# у односу на педагошку документацију:

 • сарадња са директором школе и стручним сарадницима на плану уједначавања вођења педагошке
 • документације ажурно и прецизно вођење матичне и разредне књиге садржајно вођење записника са састанка одељенских већа, наставничког већа и родитељских састанака

Програм рада обавезно се реализује на часу одељенског старешине
Фонд часова за рад одељенског старешине утврђен је Правилником о норми часова непосредног рада са ученицима и структури радних обавеза наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи.
На основу следећег предлога програма рада одељенске старешине ће сачинити сопствене планове рада у дневницима рада и то ће чинити саставни део годишњег програма рада. Одељенски старешина је обавезан да за сваки месец планира следеће садржаје:
1. Часове одељенског старешине
2. Индивидуалне разговоре са родитељима
3. Вођење педагошке документације и прописане евиденције
Остале садржаје треба распоредити по месецима у зависности од других планова и програма:нпр. плана екскурзија, програма друштвено корисног рада, програма одељенског већа…
– Родитељске састанке
– Рад са групом ученика(у циљу васпитног деловања на ученике са сродним проблемима)
– Индивидуални рад са ученицима
– Припрема и учешће у раду Одељенског већаОсновна школа »Вук Караџић« Годишњи план рада школе

– Организација екскурзија
– Организација посета позоришту, биоскопу…
– Друштвено користан рад – уређење учионице, сакупљачке акције, хуманитарне акције
– Остали садржа

 

Први разред
О б л а с т и з а Ч О С – ове
Школа – живот у школи- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 6 часова
Здравље и хигијена- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 5 часова
Празници – – – – — – – – – – – – – — – – – – – -. – – – – – – – – – – – – – – – – – 5 часова
Односи међу вршњацима, у породици, толеранција,
конфликти – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 7 часова
Екологија- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 3 часа
Екскурзија – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 2 часа
Актуелне теме – -.- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 8 часова
С а р а д њ а с а р о д и т е љ и м а
Индивидуални разговори ( једном недељно)
Родитељски састанци ( 4 род. састанка ) Основна школа »Вук Караџић« Годишњи план рада школе

Укључивање родитеља у реализацију одређених акција и активности у школи
В о ђ е њ е п е д а г о ш к е е в и д е н ц и ј е и д о к у м е н т а ц и ј е

Дневник рада
Матична књига
Ђачке књижице
Обавештавање и позивање родитеља
Писмени извештај о успеху и владању ученика на крају првог и трећег квартала
Други разред
О б л а с т и з а Ч О С – ове
Екологија, очување животне и радне средине – – – – – – – – – – – – 4 часа
Учење учења- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 4 часа
Слободно време – – – – — – – – – – – – – — – – – – – -. – – – – – – – – – – – 10 часова
Здравствена превенција – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 4 часа
Развијање хуманих односа међу половима – – – – – – – – – – – – – – 5 часова
Професионална оријентација – – – – – – – – – – – – — – – – – – – – – – – – 2 часа
Ненасилна комуникација — – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 7 часова
С а р а д њ а с а р о д и т е љ и м а
Индивидуални разговори ( једном недељно)
Родитељски састанци ( 4 род. састанка )
Укључивање родитеља у реализацију одређених акција и активности у школи
В о ђ е њ е п е д а г о ш к е е в и д е н ц и ј е и д о к у м е н т а ц и ј е
Дневник рада
Матична књига
Ђачке књижице
Обавештавање и позивање родитеља
Писмени извештај о успеху и владању ученика на крају првог и трећег квартал
Трећи разред
О б л а с т и з а Ч О С – ове
Школа и школске обавезе – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 5 часова
Здравствено васпитање- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 4 часа
Учење учења – – – – — – – – – – – – – — – – – – – -. – – – – – – – – – – – – – 4 часа
Развијање хуманих односа међу половима – – – – – – – – – – – – – – – -5 часова
Екологија , очување животне и радне средине — – – – – – – – – – – – 2 часа
Екскурзија – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 2 часа
Дечја права – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 7 часова
Професионална оријентација – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 1 час
Актуелне теме – -.- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 6 часова
С а р а д њ а с а р о д и т е љ и м а
Основна школа »Вук Караџић« Годишњи план рада школе
Страна 68
Индивидуални разговори ( једном недељно)
Родитељски састанци ( 4 род. састанка )
Укључивање родитеља у реализацију одређених акција и активности у школи
В о ђ е њ е п е д а г о ш к е е в и д е н ц и ј е и д о к у м е н т а ц и ј е
Дневник рада
Матична књига
Ђачке књижице
Обавештавање и позивање родитеља
Писмени извештај о успеху и владању ученика на крају првог и трећег квартала
Четврти разред
О б л а с т и з а Ч О С – ове

Школа и школске обавезе – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 8 часова
Здравствено васпитање- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 3 часа
Учење учења – – – – — – – – – – – – – — – – – – – -. – – – – – – – – – – – 5 часова
Професионална оријентација- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 1 час
Развијање хуманих односа међу половима – – – – – – – – – – – – – – 4 часа
Екологија , очување животне и радне средине — – – – – – – – – – – 2 часа
Слободно време – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 2 часа
Дечја права – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 8 часова
Актуелне теме – -.- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 3 часа
С а р а д њ а с а р о д и т е љ и м а

Индивидуални разговори ( једном недељно)
Родитељски састанци ( 4 род. састанака )
Укључивање родитеља у реализацију одређених акција и активности у школи
В о ђ е њ е п е д а г о ш к е е в и д е н ц и ј е и д о к у м е н т а ц и ј е
Дневник рада
Матична књига
Ђачке књижице
Обавештавање и позивање родитеља
Писмени извештај о успеху и владању ученика на крају првог и трећег квартала

vuk.edu.rs

  Categories:
 1. август 23, 12:42 #1 Анонимни

  I sve to za 4% 🙂

  Одговорите на овај коментар
 2. септембар 19, 23:19 #2 ljiljana

  Pišemo”odeljeNJski”

  Одговорите на овај коментар
 3. октобар 06, 16:09 #3 Milja Zec

  Redovno “svraćam” na Vaš sajt. Sjajan je. Imam potrebu da Vam se zahvalim za sve što ste nesebično podelili sa nama. Zaista se ovo retko može naći na jednom mestu. Biću malo neskromna, pa ću Vas zamoliti za pripreme i planove, ako imate, za čas odeljenjskog starešine za prvi razred. hvala unapred. Veliki pozdrav od Milje Zec

  Одговорите на овај коментар

Додајте коментар

Ваши подаци ће бити безбедни! Ваша имејл адреса ће бити видљива само администраторима сајта. Коментаре који садрже говор мржње, псовке и увреде, као и коментаре који се не односе на вест коју коментаришете, нећемо објавити. Из безбедносних разлога, неће бити објављени ни линкови ка другим сајтовима.