Стручно упутство за формирање одељења за школску 2014/15. годину (ЦЕНУС)

август 02 17:20 2014

 

Стручно упутство о формирању одељења и начину финансирања (ЦЕНУС) у основним и средњим школама за школску 2014/2015 годину

Стручно упутство о формирању одељења и начину финансирања (ЦЕНУС) у основним и средњим школама за школску 2014/2015 годину

„Овим упутством ближе се уређује начин формирања одељења и начин на који се утврђује цена услуга, односно одређује висина средстава потребних за остваривање школског програма на основу наставног плана и програма и годишњег плана рада школе, а према мерилима утврђеним Правилником о мерилима за утврђивање цене услуга у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 42/93 и 37/2009 – одлука УС) и Правилником о цени услуга средње школе („Сл. гласник РС“, бр. 35/93), сагласно члану 156. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), Закону о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр. и 108/2013), Закону о буџету Републике Србије за 2014. годину („Сл. гласник РС“, бр. 110/2013), Уредби о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 113/2013, 21/2014 и 66/2014), Закону о основном образовању и васпитању („Сл. гласник РС“, бр. 55/2013), Закону о образовању одраслих („Сл. гласник РС“, бр. 55/2013) и Закону о средњем образовању и васпитању („Сл. гласник РС“, бр. 55/2013).

Формирање одељења и група у основним школама

Основне школе су дужне да приликом формирања одељења примењују члан 31. Закона о основном образовању и васпитању, којим је прописано да одељење истог разреда може да има до 30 ученика.

Образовно-васпитни рад од првог до четвртог разреда може да се организује и у комбинованом одељењу. Комбиновано одељење састављено од ученика два разреда може да има до 15 ученика, а одељење од три или четири разреда до 10 ученика.

Одељење или група у школи за образовање ученика са сметњама у развоју може да има до 10 ученика.

Основна школа која остварује припремни предшколски програм формира васпитне групе за највише 26 (двадесетшесторо) деце.

За припаднике националне мањине образовно-васпитни рад остварује се и на језику и писму националне мањине, односно двојезично, ако се приликом уписа у први разред за то определи најмање 15 ученика. Школа може да остварује образовно-васпитни рад на језику и писму националне мањине, односно двојезично и за мање од 15 ученика уписаних у први разред, уз сагласност министарства надлежног за послове образовања (даље: Министарство).

Број одраслих у одељењу, односно групи не може бити мањи од 15 нити већи од 20.

Одељење се дели на групе за предмете за које је то предвиђено наставним планом и програмом.

Број ученика за изборни предмет не може бити мањи од 15 ученика по групи. Код редовних основних школа за шире подручје или са више од 1/3 одељења изван седишта школе (издвојено одељење) број група је одређен бројем одељења.

За групу са мањим бројем од 15 ученика по разреду потребна је сагласност министра надлежног за послове образовања (даље: министар). Ако наставним планом и програмом изборног предмета није предвиђена подела одељења на групе, групе се формирају на нивоу разреда и број група је одређен бројем одељења. Изузетно, број група може бити већи од броја одељења, уз сагласност министра.

За признавање мањег, односно већег броја ученика у одељењу од прописаног, школа се, уз образложење, обраћа Министарству преко надлежне школске управе.

Број ученика по разредима утврђује се најкасније до 15. августа за наредну школску годину.

Формирање одељења продуженог боравка и целодневне наставе у основној школи

Отварање новог одељења целодневне наставе и групе продуженог боравка за ученике првог и другог разреда основне школе у школској 2014/2015. години, може се вршити само уз сагласност Министарства.

За добијање сагласности, основна школа подноси захтев Министарству, преко надлежне школске управе, уз који прилаже следећа документа: иницијативу савета родитеља; сагласност наставничког већа; одлуку школског одбора и елаборат о образовно-васпитном раду целодневне наставе, односно продуженог боравка.

У поступку утврђивања испуњености услова Министарство, на нивоу школске управе, комплетира, односно прибавља: сагласност просветног саветника школске управе; мишљење саветника за финансијско-материјалне послове о могућности финансирања целодневне наставе, односно продуженог боравка и извештај градског/општинског просветног инспектора о испуњености услова за обављање целодневне наставе, односно продуженог боравка.

Након утврђивања испуњености услова, предмет се, уз образложење, прослеђује Сектору за предшколско и основно образовање и васпитање и образовање одраслих Министарства, на даљу надлежност.

Крајњи рок за подношење захтева је 15.8.2014. године.

Формирање одељења и група у средњим школама

Средње школе су дужне да приликом формирања одељења примењују члан 29. Закона о средњем образовању и васпитању.

Настава се изводи у одељењу до 30 ученика. Одељење не може имати мање од 15 ученика.

У одељењу, односно васпитној групи ученика у школама за ученике са сметњама у развоју може бити од 6 до 12 ученика, а за практичну наставу до 6 ученика.

За припаднике националне мањине образовно-васпитни рад остварује се и на језику и писму националне мањине, односно двојезично, ако се приликом уписа у први разред за то определи најмање 15 ученика. Школа може да остварује образовно-васпитни рад на језику и писму националне мањине, односно двојезично и за мање од 15 ученика уписаних у први разред, уз сагласност Министарства.

У средњим стручним школама које у одељењу имају мањи број ученика од законом утврђеног броја, одељење се формира спајањем различитих образовних профила код извођења наставе из предмета са истим планом и програмом.

Одељења се могу делити на групе за извођење наставе за оне предмете за које је то предвиђено наставним планом и програмом.

Ученик у средњој школи, зависно од наставног плана и програма, наставља са изучавањем страних језика, односно једног страног језика који је учио у основном образовању и васпитању. Ако је наставним планом и програмом средње школе предвиђено обавезно учење одређеног страног језика, ученици ће учити тај страни језик, без обзира да ли су тај језик учили у основном образовању и васпитању.

У средњим школама за извођење наставе страног језика подела одељења на групе врши се само ако ученици једног одељења уче различите језике, с тим да група на нивоу разреда има најмање 15 ученика. Ако се у средњој школи не могу организовати одељења у којима ученици уче исти страни језик, на нивоу разреда организују се групе од 30 ученика по страном језику.

За признавање мањег, односно већег броја ученика у одељењу од прописаног, школа се, уз образложење, обраћа Министарству преко надлежне школске управе.

Формирање одељења и група у основним и средњим школама у којима се образују ученици/деца по индивидуалном образовном плану (ИОП)

У поступку испитивања детета уписаног у школу, школа може да утврди потребу за доношењем индивидуалног образовног плана или додатном подршком за образовање. Ако додатна подршка захтева финансијска средства, школа упућује писмени захтев оснивачу по прибављеном мишљењу интерресорне комисије.

У једном одељењу могу да буду највише два ученика са сметњама у развоју.

Број ученика у одељењу у који су укључени и ученици који се образују по индивидуалном образовном плану (даље: ИОП) смањује се за:

два по ученику који основно, односно средње образовање и васпитање стиче остваривањем ИОП-а 1,
три по ученику који основно, односно средње образовање и васпитање стиче остваривањем ИОП-а 2.
Број деце у групи у основној школи која остварује припремни предшколски програм у која су укључена и деца која се образују по ИОП-у смањују се за:

два детета, за свако дете са сметњама у развоју који се образује по ИОП-у 1,
три детета, за свако дете са сметњама у развоју који се образује по ИОП-у 2.
Финансирање запослених у основним и средњим школама

Школа је у обавези да најкасније до 16. септембра 2014. године достави надлежној школској управи извод из годишњег плана рада школе са елементима потребним за утврђивање цене услуга (ЦЕНУС), на основу којих се утврђује право на финансирање.

Финансирање запослених у основној и средњој школи врши се у складу да Правилником о мерилима за утврђивање цене услуга у основној школи и Правилником о цени услуга средње школе.

Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 108/2013) прецизирано је да корисници јавних средстава не могу заснивати радни однос са новим лицима ради попуњавања слободних, односно упражњених радних места до 31. децембра 2015. године. Изузетно, радни однос са новим лицима може се засновати уз сагласност тела Владе, на предлог надлежног министарства, односно другог надлежног органа уз претходно прибављено мишљење Министарства финансија. У складу са истим донета је и Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 113/2013, 21/2014 и 66/2014).

Школске управе врше усклађивање утврђених права на финансирање са школом најкасније до 1.11.2014. године (октобарска плата). Школске управе достављају Сектору за школске управе, стручно-педагошки надзор и средње образовање и васпитање коначан извештај по нивоима образовања потписан и оверен од стране начелника, у писаној и електронској форми са следећим подацима:

-број извршилаца, број обрачунских радника,
-број ученика, број одељења за сваку школу,
-квалификациону структуру запослених по нивоима образовања у складу са Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама, који ће бити основ за исплату плата запосленима у основним и средњим школама.
Сектор за школске управе, стручно-педагошки надзор и средње образовање и васпитање доставља Сектору за финансије обједињени извештај са наведеним подацима до 7.11.2014. године за све школске управе и за сваки ниво образовања и васпитања (основно образовање и васпитање и средње образовање и васпитање).

Уколико се током школске године неки од елемената промени, школска управа је у обавези да у складу са новим подацима изврши корекцију утврђених права и достави извештај на горе наведени начин.

Стручно упутство Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 601-00-00075/2014-15 од 14.07.2014. године

 1. август 05, 13:43 #1 Marija

  U nekim sredinama se gleda u dlaku broj ucenika dok u osnonoj skoli u Kleniku opstina Bujanovac rukovodstvo skole provlaci istureo deljenje sa dva ucitelja na na 10 ucenika, ove godine su izmanipulisali siromasnim roditeljima samo da bi odrzao direktor radno esto svojoj mezimii i ako nije za stalno a mnogi tehnoloski vskovi ostaju bez posla dok gospoin godinama doticnoj dami obezbedjuje posao.

  Одговорите на овај коментар
 2. август 05, 13:52 #2 Marija

  I da, u toj istoj skoli, cak i u centralnoj skoli ne postoji uslov da se drze cetiri uciteja tj za svaki razred po jedan jer je broj ucenika vrlo mali, al kako kaze predsedik sndikata te skole sa punim kesamau Skolskoj upravi u Leskovcu resavaju stvari izosenje tkvihizjava na sedniama Nastavickog Veca…sta reci, do zakinuti im ta oeljenja gde zaposljavaju nove u vreme zabrane o zaposljavanju jer mi vec uposljeni zbog ovakvog prmera nemozemo doci do posla vec postajemo tehnoloski viskovi i radimo sta nam daju u maticnim skolama.

  Одговорите на овај коментар
  • септембар 25, 11:40 Просветни радник

   А да ли знате шта ради један учитељ у тој школи наговара родитеље да испишу дете како би се одељење затворило а да директор да решење о технолошком вишку како би прешао у другу школу. Како директор није хтео то да уради сад тај исти учитељ а иначе ваш пријатељ пише где стигне. Прошле године је дете које има говорну ману иритирано и називано да је дете болесно да је ретардирано и да треба да иде на испитивање. То дете је стекло одбојност према том учитељу и није хтело да сарађује. Дођите и проверите то дете сада како сарађује са другим учитељем и другом децом. Филозофија тог учитеља је да се затвори одељење како би добио решење о технолошком вишку али како та филозофија није успела сада прича и љага школу где год стигне што није писао и причао кад је 11 година држао нестручно часове и био на одређено па кумио и молио да добије решење за неодређено а кад је добио решење осилио се па само пише коментаре.

   Одговорите на овај коментар
 3. април 27, 09:26 #3 Jelena

  Da li je obavezan produzeni boravak dece u osnovnim skolama od 1.-4.razreda, tj da pojasnim pitanje, da li Ministarstvo izdvaja sredstva za boravak od 1.-4.razreda ili skola odlucuje da li ce biti produzenog boravka?

  Одговорите на овај коментар

Додајте коментар

Ваши подаци ће бити безбедни! Ваша имејл адреса ће бити видљива само администраторима сајта. Коментаре који садрже говор мржње, псовке и увреде, као и коментаре који се не односе на вест коју коментаришете, нећемо објавити. Из безбедносних разлога, неће бити објављени ни линкови ка другим сајтовима.