Kako da pravno zaštitite svoju decu od „obrazovnih” paketa

23 aprila, 2017

Poštovani porodični ljudi,
S obzirom da obrazovni „seks“ paketi nisu došli „ni od kuda“ niti „odjednom“ već su deo jedne dublje ideološke priče koja svoje pipke pruža u naš državni i školski sistem već 15 godina, napisali smo ovo pravno uputstvo za svakog državljana Republike Srbije radi znanja na koje se dokumente, akte i članove može pozvati da zaštiti svoje neprikosnoveno pravo kao roditelja da vaspita decu u skladu sa SOPSTVENIM verskim i/ili moralnim uverenjima.
Ne smemo biti naivni kao roditelji pa misliti da, nakon što se povuku ovi skaredni obrazovni paketi, da smo pobedili, da sada više nema opasnosti za našu decu. Radi se o tome da ideologija homoseksualizma ima trajan plan da, na ovaj ili onaj način, manjim ili većim koracima, jednim korakom nazad a potom dva napred – dopre do naše dece.
Zato je važno da sačuvate negde ovaj tekst u nastavku kako biste dočekali spremni novi napad rodnih ideologa na našu decu.
PravoslavniRoditelj.org
***

PRAVNI DOKUMENTI NA KOJE SE MOŽETE POZVATI DA ZAŠTITITE SVOJU DECU

Najveći deo sadržaja u „Obrazovnom paketu“ u suprotnosti je sa Ustavom i zakonima Republike Srbije, kao i s međunarodnim sporazumima koje je Srbija potpisala.
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja direktno krši Ustav i zakone RS, a takođe i međunarodne konvencije time što predškolskim i školskim ustanovama u Srbiji nameće štetne sadržaje koji su produkt jedne nevladine organizacije i delo autorki nedovoljnih kvalifikacija i stručnosti.
Da bismo zaštitili decu od štetnih materijala i sadržaja, možemo se pozvati na sledeća akta:
1) Ustav Republike Srbije:
član 43, stav 5: „Roditelji i zakonski staraoci imaju pravo da svojoj deci obezbede versko i moralno obrazovanje u skladu sa svojim uverenjima“;
član 64, stav 1: „Deca uživaju ljudska prava primereno svom uzrastu i
duševnoj zrelosti“;
član 64, stav 3: „Deca su zaštićena od psihičkog, fizičkog, ekonomskog i
svakog drugog iskorišćavanja ili zloupotrebljavanja“;
član 65, stav 1: „Roditelji imaju pravo i dužnost da izdržavaju, vaspitavaju
i obrazuju svoju decu, i u tome su ravnopravni“.
2) Krivični zakon Republike Srbije:
član 185, stav 1: “Ko maloletniku proda, prikaže ili javnim izlaganjem ili na drugi način učini dostupnim tekstove, slike, audio-vizuelne ili druge predmete pornografske sadržine ili mu prikaže pornografsku predstavu, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do šest meseci“,
član 185, stav 3: „Ako je delo iz stava 1. ili 2. ovog člana izvršeno prema detetu, učinilac će se kazniti za delo iz stava 1. zatvorom od šest meseci do tri godine…“
3) Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima:
– član 26, stav 3: „Roditelji imaju prvenstveno pravo da biraju vrstu obrazovanja za svoju decu“;
4) Konvencija UN o pravima deteta:
– član 14, stav 2: „Države članice poštuju prava i dužnosti roditelja i, u određenim slučajevima, zakonskih staratelja da usmeravaju dete u ostvarivanju njegovog prava na način koji je u skladu s razvojnim sposobnostima deteta“; drugim rečima dete ima pravo na slobodu mišljenja, savesti i veroispovesti, uz odgovarajuće usmeravanje od strane roditelja u skladu s razvojnim sposobnostima deteta;
– član 17, stav 1: „Države članice omogućavaju detetu pristup informacijama i materijalima iz različitih nacionalnih i međunarodnih izvora, posebno onih čiji je cilj unapređenje njegovog socijalnog, duhovnog i moralnog dobra i fizičkog i mentalnog zdravlja. U tom cilju, države članice: … (e) podstiču razvoj odgovarajućih smernica za zaštitu deteta od informacija i materijala koji štete njegovom dobru, imajući u vidu odredbe čl. 13. i 18; drugim rečima dete ima pravo da traži informacije koje ga interesuju, a država mora da ga zaštiti od štetnih materijala i informacija;
– član 36: „Države članice štite dete od svih drugih oblika iskorišćavanja štetnih po bilo koji vid detetove dobrobiti“; drugim rečima dete mora da bude zaštićeno od svakog vida iskorišćavanja koje je štetno za njega;
5) Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima:
član 18, stav 4: „Države ugovornice ovog Pakta se obavezuju na poštovanje slobode roditelja, odnosno zakonskih staratelja, da obezbede versko i moralno vaspitanje svoje dece u skladu sa svojim ubeđenjima“;
član 24, stav 1: „Svako dete bez ikakvog razlikovanja zasnovanog na rasi, boji, polu, jeziku, veroispovesti, nacionalnom ili društvenom poreklu, imovini ili rođenju, ima pravo na mere zaštite od strane njegove porodice, društva i države koje zahteva njegov položaj maloletnika“
6) Presude Evropskog suda za ljudska prava pokazuju da ovaj sud jasno uvažava primarno pravo roditelja da vaspitavaju svoju decu u skladu sa svojim moralnim i verskim uverenjima, i zabranjuje da se deci nameću uverenja koja nisu u skladu sa uverenjima njihovih roditelja:
„Kjeldsen i dr. protiv Danske“ – presuda od 7. 12. 1976. Presuda potvrđuje da roditelji imaju slobodu da obrazuju decu u skladu sa svojim verskim i filozofskim uverenjima, u skladu s članom 2 Protokola 1 Evropske konvencije o ljudskim pravima. Sud je zaključio da obavezno seksualno obrazovanje u državnim školama ne sme da ugrožava slobodu roditelja;
„Kampbel i Kosans protiv Ujedinjenog Kraljevstva“ – presuda od 25. 2. 1982. Presuda se takođe poziva na član 2 Protokola 1 Evropske konvencije o ljudskim pravima („Niko ne može biti lišen prava na obrazovanje. U vršenju svih svojih funkcija u oblasti obrazovanja i nastave, država poštuje pravo roditelja da obezbede obrazovanje i nastavu koji su u skladu s njihovim verskim i filozofskim uverenjima“).
Suština ovih i sličnih presuda je sledeća: ako se roditelj pobuni protiv nekog predmeta ili dela gradiva u školi, škola je dužna da učeniku ponudi drugi predmet/gradivo u skladu s verskim/filozofskim uverenjima roditelja. Škola ne sme da uskrati detetu obrazovanje ako se roditelj pobuni protiv predmeta/gradiva.
S obzirom na to da je sadržaj „Obrazovnih paketa“ namenjen svoj deci u predškolskim ustanovama, i osnovnim i srednjim školama, kao i svim drugim subjektima koji su povezani s vaspitanjem i obrazovanjem dece predškolskog i školskog uzrasta, jasno je da se učenje o homoseksualnosti, kao i pornografski sadržaji paketa žele nametnuti svima bez izuzetka, svoj decibez obzira na moralne vrednosti i verska/filozofska uverenja njihovih roditelja.
Stoga tvrdimo da su „Obrazovni paketi“ za predškolske i školske ustanove u suprotnosti s sa Ustavom i Krivičnim zakonom Republike Srbije, navedenim međunarodnim sporazumima i konvencijama i presudama Evropskog suda za ljudska prava koje zabranjuju nametanje filozofskih ili verskih uverenja skupini koja ima drugačija filozofska ili verska uverenja – u našem slučaju, većini građana Srbije i njihovoj deci.
 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *


Jedan komentar na "Kako da pravno zaštitite svoju decu od „obrazovnih” paketa"

  1. Ana kaže:

    Hvala u ime svih nas roditelja, koji smo bili šokirani grubim napadom na nas i svoju decu, nametanjem gradiva koje odgovara pedofilima i homoseksualcima, pod maskom brige za decu.
    Tako grubo nametanje ličnog izbora homoseksualnosti i vrlo vešto upakovane pedofilije. To je izlobirala i stranka pedofila u Holandiji da se deca još od vrtića seksualizuju. Stranka pedofila postoji zvanično u Holandiji, pod sloganom slobode izražavanja, a deca uče o seksualnosti od 7 godina u školama. Prostitucija cveta u toj zemlji.

Budite u toku

Unesite vašu imejl adresu

Pratite nas

Pratite nas na društvenim mrežama