Kazne za ometanje nastave i pretnje nastavnicima

31 decembra, 2015

U ranijem pravilniku bilo je 16, a sada 24 prekršaja. – Senat Beogradskog univerziteta odbacio ekstremne zahteve, pre svega s Filozofskog fakulteta, koji se odnose na odgovornost učesnika studentskih protesta

ucitelj
Novi Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata Univerziteta u Beogradu uveo je niz novih prekršaja i kazni za akademce koji krše propise i ne poštuju propisanu disciplinu i uobičajena pravila ponašanja u okviru akademske zajednice. Osim plagijata, uvedeni su i prekršaji koje je donelo novo vreme i razvoj tehnologije, a precizirano je kao prekršaj i sprečavanje ili ometanje nastave duže od jednog školskog časa, kao i pretnje nastavnicima.
Pravilnik jeste usvojio Senat BU, ali tek treba da ga potvrdi i Savet Univerziteta. Očekivano je da će se upravo oko ometanja nastave i pretnji nastavnicima najviše lomiti koplja studenata i profesora, jer akademci strahuju da će se ovi prekršaji zloupotrebljavati u vreme studentskih protesta.
Iz tog razloga predlog Pravilnika na sednici Senata nisu podržali predstavnici Studentskog parlamenta BU koji su tražili odlaganje glasanja.
Na sednici je, inače, rečeno da su odbačeni ekstremni zahtevi, pre svega Filozofskog fakulteta, koji se odnose na odgovornost učesnika studentskih protesta.
Dekan Ekonomskog fakulteta prof. dr Branislav Boričić, koji je učestvovao u izradi ovog dokumenta, podseća da je pravilnik skoro godinu dana rađen sa predstavnicima prethodnog saziva parlamenta i da je Senat usvojio većinu primedbi aktuelnog.
– Studenti nisu dobro razumeli duh pravilnika. Protesti su specifična situacija, povodom koje se postupa na specifične načine. Pravilnik se ne odnosi na to, ali sprečava da se pod kapom protesta dešavaju neki prekršaji koji s njim nemaju veze i da studenti budu abolirani od disciplinske odgovornosti – ističe Boričić i napominje da se dokument odnosi na pojedinačnu odgovornost studenata.
On podseća da je ranije bilo pobrojano nekoliko prekršaja i kazni, a sada je ta lista proširena.

Kao teške disciplinske povrede, prvi put su, između ostalog, nabrojani plagiranje, nanošenje povrede časti ili pretnje nastavnicima, davanje indeksa i svojih lozinki za elektronske servise drugim studentima, kršenje reda na predavanjima, vežbama, kolokvijumima…

Predviđene su dve vrste disciplinskih povreda – lakše i teže. Opomena i ukor bili su predviđeni po ranijem Pravilniku za pet vrsta lakših disciplinskih povreda, a sada ukor i strogi ukor. U lakše prekršaje spadaju na primer dolazak studenata u vidno alkoholisanom stanju bez agresivnog ponašanja, nanošenje uvrede nastavnicima i ostalim zaposlenima ukoliko se nalaze u prostorijama fakulteta i nanošenje materijalne štete ukoliko novčana vrednost ne prelazi 20.000 dinara. U ranijem pravilniku taj iznos je bio 50.000 dinara.
Za teže prekršaje, a njih je sada 24 umesto ranijih 16, osim privremenog udaljavanja i isključenja sa studija, uvedene su i nove kazne: zabrana polaganja predispitnih obaveza, zabrana polaganja jednog ili svih ispita u jednom ili više ispitnih rokova.
Kao teške disciplinske povrede prvi put su nabrojani plagiranje, nepoštovanje zabrane o pušenju, nanošenje povrede časti ili pretnje nastavnicima, davanje indeksa, studentske identifikacione kartice i svojih lozinki za elektronske servise drugim studentima ili drugim fizičkim licima, kršenje reda na predavanjima, vežbama, kolokvijumima, ispitima po oceni disciplinske komisije…
Ono što je od teških prekršaja ostalo sa spiska iz prethodnog pravilnika još su i tuča na fakultetu i u fakultetskom dvorištu, neovlašćeno fotokopiranje udžbenika radi dalje prodaje, krađa imovine fakulteta, političko, stranačko, versko organizovanje, korišćenje nedozvoljenih sredstava na kolokvijumu, ispitu ili predispitnim obavezama…
Postupak vodi disciplinska komisija fakulteta od tri člana, a kao drugostepeni organ – disciplinska komisija Univerziteta od sedam članova. Prijavu može da podnese nastavnik, student, zaposleni na Univerzitetu ili drugo zainteresovano lice, i to dekanu fakulteta na kojem studira akademac koji se sumnjiči da je učinio prekršaj.
Ako dekan smatra da prijava ima osnova i pošto pribavi pisanu izjavu „prozvanog” studenta, podneće zahtev za pokretanje disciplinskog postupka. Student za to vreme ne sme da se ispiše s fakulteta.
Postupak može da se obustavi zbog zastarelosti (tri do šest meseci). Protiv rešenja komisije, nezadovoljan student, dekan ili podnosilac prijave može da se žali drugostepenoj komisiji, koja odluku može da potvrdi, preinači ili vrati prvostepenoj komisiji na ponovno odlučivanje.
Pravosnažna presuda upisuje se u indeks, matičnu knjigu i ispisnicu i objavljuje na oglasnoj tabli fakulteta i Univerziteta.

Izvor: politika.rs

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *


Budite u toku

Unesite vašu imejl adresu

Pratite nas

Pratite nas na društvenim mrežama