Распоред наставе (02.11-08.11.2020.)

31 октобра, 2020
02.11-08.11.2020.

I разред

понедељак, 02.11. уторак, 03.11. среда, 04.11. четвртак, 05.11. петак, 06.11.
 45.Српски језик – Глас и штампано слово Пп, обрада 46.Српски језик – Глас и штампано слово Кк, обрада  47. Математика – Број 5, обрада  48.Српски језик – Ноћни ћошак, Весна Ћоровић Бутрић, обрада  49.Српски језик -Ноћни ћошак, Весна Ћоровић Бутрић, утврђивање
 45. Математика – Број 4, обрада 46. Математика – Број 4, утврђивање 47.Српски језик – Читање и писање научених слова, утврђивање 48. Математика – Број 5, утврђивање 49. Математика – Бројеви 4 и 5,утврђивање
9. Дигитални свет – Дигитални свет и занимања људи, обрада  19.Свет око нас – Чувајмо своје здравље, утврђивање 6. Ликовна култура – Обојено – безбојно. Меко, тврдо, глатко, храпаво, рогљасто, обло, обрада 20.Свет око нас – Опасности у кући, обрада 9. Енглески језик – Препознавање и именовање боја, бројева и облика;

9а. Енглески језик – Описивање предмета и изражавање количине – утврђивање и обрада

02.11-08.11.2020.II разред
понедељак, 02.11. уторак, 03.11. среда, 04.11. четвртак, 05.11. петак, 06.11.
 45. Српски језик – Шума живот значи,Тоде Николетић, обрада  46. Српски језик – Изражајно читање драмског текста Шума живот значи по улогама, утврђивање 47. Математика – Геометрија – линије, утврђивање  48. Српски језик – Народне пословице, обрада 49. Српски језик – Реченице према значењу и облику, утврђивање
45. Математика – Римске цифре. Писање бројева римским цифрама, провера знања 46. Математика – Геометрија – линије, обрада 47. Српски језик – Говорна вежба: Испричаћу вам како чувам природу, утврђивање  48. Математика – Дуж. Поређење дужи, обрада 49. Математика – Дуж. Поређење дужи, утврђивање
9. Eнглески језик – Позив и реаговање на позив за заједничке активности – утврђивање и обрада  19. Свет око нас – Занимања у саобраћају, утврђивање 10. Ликовна култура – Ликовна композиција, обрада 20. Свет око нас – Понашамо се безбедно и културно у саобраћају, обрада  10. Музичка култура –  Дуње ранке, народна песма из Срема, обрада
02.11-08.11.2020.

III разред

понедељак, 02.11. уторак, 03.11. среда, 04.11. четвртак, 05.11. петак, 06.11.
45. Српски језик – Изражајно рецитовање песама Д.Радовића, утврђивање 46. Српски језик – Речи истог или сличног значења -обрада 47. Математика – Сабирање троцифрених бројева,   утврђивање 48. Српски језик – Род и број придева, обрада 49. Српски језик – Род и број придева -утврђивање
 45. Математика – Сабирање троцифрених бројева  (354 + 232; 354+237),  усмени поступак, обрада 46. Математика – Сабирање троцифрених бројева (467 + 372 ; 467+378),  усмени поступак 47. Српски језик – Д. Лукић: Шта је отац, обрада  48. Математика – Одузимање троцифрених бројева (543 – 321; 543–318), усмени поступак, обрада 49. Математика – Одузимање троцифрених бројева (645 – 372; 645–379), усмени поступак, обрада
9. Eнглески језик – Позив и реаговање на позив; писање кратких писама и позивница – обрада и утврђивање  19. Природа и друштво – Временске одреднице, датум, година, деценија и век, обрада 10. Ликовна култура- Облици у простору. Истражујемо и уређујемо свој простор, обрада и вежбање 20. Природа и друштво – Садашњост, прошлост, будућност. Породична прошлост и прошлост краја, обрада  10. Музичка култура – Шта смо научили о трајању тонова и тактирању, утврђивање
02.11-08.11.2020.

IV разред

понедељак, 02.11. уторак, 03.11. среда, 04.11. четвртак, 05.11. петак, 06.11.
 45. Српски језик -Позно јесење јутро, И.Секулић, обрада 46. Српски језик -Личне заменице, провера 47. Математика – Скуп природних бројева N и скуп N0. Сабирање и одузимање у скупу N. Јединице за површину, утврђивање 48. Српски језик – Јетрвица адамско колено, народна песма, обрада 49. Српски језик – Јетрвица адамско колено, народна песма,  утврђивање
45. Математика – Текстуални задаци са сабирањем и одузимањем, утврђивање 46. Математика – Скуп природних бројева N и скуп N0. Сабирање и одузимањем у скупу N. Јединице за површину, утврђивање 47. Српски језик – О Вуку Караџићу, утврђивање 48. Математика – Први школски писмени задатак (скуп природних бројева N и скуп N0; сабирање и одузимање у скупу N , 1. део; јединице за површину), провера 49. Математика – Исправка првог писменог задатка, утврђивање
9. Eнглески језик – Описивање бића, предмета и места; позив на учешће; описивање догађаја и способности  – обрада и утврђивање 19. Природа и друштво – Упознајмо биљни и животињски свет- воде, обрада 10. Ликовна култура – Организовање тродимензионалних облика у простору и равни – Град кнеза Лазара- вајање (папир, пластика), обрада 20. Природа и друштво – Упознајмо биљни и животињски свет- ливаде и пашњаци, обрада  10. Музичка култура – Расти, цветај – песма из Француске; Поставка тона СИ – обрада и обнављање
02.11-08.11.2020.

V разред

Сатница понедељак 02.11. уторак 03.11. среда 04.11. четвртак 05.11. петак 06.11.
08.00 – 08.30 36. Српски језик – Именице, глаголске и мисаоне, обрада 37. Математика – Тачка и права, односи припадања и распореда, утврђивање 37. Српски језик – Народне лирске песме о раду (избор), обрада 38. Математика – Однос правих у равни. Паралелност правих, обрада 38. Српски језик – Народне лирске песме о раду (избор) или рецитовање, вежбање/утврђивање
08.35 – 09.05 36. Математика – Тачка, права и раван, обрада 37. Српски језик – Именице – врсте, утврђивање 10. Техника и технологија – Обавезе и одговорност деце као учесника
у саобраћају, обрада/вежба
10. Енглески језик – Тражење/давање основних информација о себи и другима у ширем друштвеном контексту; описивање бића, предмета и појава, изражавање припадања и поседовања; постављање питања и одговарање на њих, обрада и утврђивање 39. Математика – Једнакост дужи. Мерење дужи, обрада
09.10 – 09.40 9. Историја – Друштва Старог истока, обрада 19. Биологија – Покретљивост-кретање-утврђивање 10. Географија – Револуција Земље, обрада 20. Биологија – Надражљивост, обрада 10. Информатика и рачунарство – Kреирање мултимедијалне презентације
02.11-08.11.2020.

VI разред

Сатница понедељак 02.11. уторак 03.11. среда 04.11. четвртак 05.11. петак 06.11.
08.00 – 08.30 36. Српски језик – Непостојано а, обрада 37. Математика – Конструкције неких углова (60°, 120°, 30°,
90°, 45°), обрада
38. Српски језик – Непостојано а и промена л у о, вежбање 38. Математика – Конструкције неких углова утврђивање 39. Српски језик – Стеван Раичковић: Хвала сунцу, земљи, трави, обрада
08.35 – 09.05 36. Математика – Исправак првог писменог задатка, утврђивање 37. Српски језик – Промена л у о, обрада 10. Биологија – Транспорт супстанци код човека и животиња, обрада/утврђивање 10. Енглески језик – Oписивање тренутних и привремених радњи у садашњости, бића, предмета и појава, изражавање допадања и недопадања, постављање питања и одговарање на њих, обрада и утврђивање/Oписивање тренутних и привремених радњи у садашњости, бића, предмета и појава, изражавање допадања и недопадања, постављање питања и одговарање на њих. 39. Математика – Основне конструкције троугла, обрада
09.10 – 09.40 9. Историја – Јужни Словени према строседеоцима и суседима, обрада и утврђивање 19. Физика – Трење и отпор средине при релативном
кретању тела у непосредном додиру, обрада
10. Географија – Миграције становништва, обрада/Миграције становништва, утврђивање 20. Физика – Узајамно деловање два тела у непосредном додиру. Трење и отпор средине при релативном кретању тела у непосредном додиру, утврђивање 10. Информатика и рачунарство – Појам рачунарске мреже
02.11-08.11.2020.

VII разред

Сатница понедељак 02.11. уторак 03.11. среда 04.11. четвртак 05.11. петак 06.11.
09.45 – 10.15 36. Српски језик – Правописна решења у вези са глаголским
облицима, вежбање
37. Математика – Примена Питагорине теорема на трапез, утврђивање 38. Српски језик – Глаголски облици – прости и сложени, вежбање 38. Математика – Питагорина теорема и ирационалан број, обрада 39. Српски језик – Дневник Ане Франк, обрада
10.20 – 10.50 36. Математика – Примена Питагорине теорема на трапез, обрада 37. Српски језик – Данило Киш: Прича о печуркама, обрада 10. Географија – Руска федерација, обрада и утврђивање 10. Енглески језик – Описивање радњи у прошлости (Present Perfect vs Past Simple), утврђивање/ Утврђивање градива 39. Математика – Питагорина теорема и ирационалан број, утврђивање
10.55 – 11.25 9. Историја – Први српски устанак 1804–1813, обрада и утврђивање 10. Биологија – Разноврсност у царству животиња, обрада и утврђивање 10. Хемија – Атоми елемената. Грађа атома. Периодни
систем елемената, утврђивање
10. Физика – Зависност пута од времена при равномерно променљивом праволинијском кретању, обрада /Графичко представљање зависности брзине тела од времена код равномерно кретања, утврђивање 10. Информатика и рачунарство – Интернет
02.11-08.11.2020.

VIII разред

Сатница понедељак 02.11. уторак 03.11. среда 04.11. четвртак 05.11. петак 06.11.
11.30 – 12.00 36. Српски језик – Љубомир Ненадовић, Писма из Италије (одломак), обрада 37. Математика – Решавање линеарних једначина са једном непознатом, утврђивање 38. Српски језик – Реченични чланови. Субјекат и предикат. понављање /вежбање 38. Математика – Решавање линеарних једначина са једном непознатом, утврђивање 39. Српски језик – Реченични чланови. Објекат, прилошке одредбе, апозиција, атрибут, понављање
12.05 – 12.35 36. Математика – Решавање линеарних једначина са једном непознатом, обрада 37. Српски језик – Језичка култура: Његош у Ненадовићевом путопису (говорна вежба / писмена вежба / анализа домаћег задатка) вежбање /утврђивање 19. Географија – Реке Србије, обрада 10. Информатика и рачунарство – Штампање докумената 39. Математика – Примене линеарних једначина, обрада
12.40 – 13.10 18. Историја – Први светски рат – ток рата, утврђивање 19. Биологија – Екосистем, утврђивање 19. Историја – Завршетак Првог светског рата, обрада 19. Физика – Kонструкција ликова код сочива, обрада 20. Географија – Воде и реке Србије, утврђивање
13.15 – 13.45 18. Физика – Преламање светлости кроз плочу, призму и сочива, обрада 10. Енглески језик – Описивање могућности и вероватноће (First Conditional to talk about situations/actions which are likely to happen or have a real possibility of happening), обрада и утврђивање 19. Хемија – Добијање соли и физичка својства соли, обрада 20. Биологија – Основни биоми на Земљи, биосфера, обрада 20. Хемија – Соли-добијање и физичка својства, утврђивање

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *


Будите у току

Унесите вашу имејл адресу

Пратите нас

Пратите нас на друштвеним мрежама