Распоред наставе (23.11-29.11.2020.)

23 новембра, 2020
23.11-29.11.2020.

I разред

понедељак, 23.11. уторак, 24.11. среда, 25.11. четвртак, 26.11. петак, 27.11.
 57. Српски језик – Читање и писање научених слова – утврђивање 58. Српски језик – Дете, Љубивоје Ршумовић – обрада  59. Математика –  Одузимање – умањеник, умањилац и разлика – утврђивање 60. Српски језик – Глас и штампано слово Чч – обрада 61. Српски језик – Глас и штампано слово Ћћ – обрада
 57. Математика – Сабирање – сабирци и збир – утврђивање 58. Математика – Одузимање – умањеник, умањилац и разлика – обрада 59. Српски језик – Глас и штампано слово Жж – обрада 60. Математика – Сабирање и одузимање – утврђивање 61. Математика –  Нула – обрада
12. Дигитални свет  – Стварање у дигиталном свету – утврђивање  24. Свет око нас – Мој дом -обрада 6. Музичка култура  – Слушање и извођење покрета уз Рођенданску песму, непознати аутор. Извођење покрета и слушање музике: Учимо да бројимо, Бранко Милићевић. Ивин воз, песма. Певање песме и креирање покрета уз песму Ивин воз -обрада и утврђивање 25. Свет око нас – Мој дом – утврђивање 11. Енглески језик – Уочавање сличности и разлика у начину забаве у циљној култури и код нас. Позив и реаговање на позив за учешће у заједничкој активности- обрада и утврђивање

II разред

понедељак, 23.11. уторак, 24.11. среда, 25.11. четвртак, 26.11. петак, 27.11.
 57. Српски језик – Учимо штампана слова латинице И, Н, Њ – обрада 58. Српски језик – Учимо штампана слова латинице С, Ш –  обрада 59. Математика – Обим геометријских фигура – утврђивање 60. Српски језик – Научили смо слова латинице К, М, Т, И, Н, Њ, С, Ш – утврђивање 61. Српски језик – Род и брј именица – обрада
57. Математика – Дужина дужи и изломљене линије – утврђивање 58. Математика – Обим геометријских фигура – обрада 59. Српски језик – Власитите и заједничке именице -обрада 60. Математика – Геометрија – линије – утврђивање 61. Математика –  Геометрија – линије – провера знања
12. Eнглески језик – Описивање места и положаја у простору . Описивање места и тражење / давање информације (обавештења) о положају у простору – обрада и утврђивање  24. Свет око нас – Изглед нашег насеља и околине – утврђивање 12. Ликовна култура – Везивање, спајање, преплитање, уплитање – обрада 25. Свет око нас -Сналажење и изглед нашег насеља и околине – утврђивање 12. Музичка култура – Распевани кишобран – систематизација

III разред

понедељак, 23.11. уторак, 24.11. среда, 25.11. четвртак, 26.11. петак, 27.11.
57. Српски језик – Јасминка Перовић: Од читања се расте (читање у наставцима) – обрада 58. Српски језик – Јасминка Перовић: Од читања се расте (читање у наставцима) – обрада 59. Математика – Множење (3 • 50) – утврђивање 60. Српски језик – Разговор са књижевним ликом: Разговарамо са Тамаром (Јасминка Петровић: Од читања се расте) – утврђивање 61. Српски језик – Писање речце не уз именице, придеве и глаголе – обрада
 57. Математика – Замена места и здруживање чинилаца – утврђивање 58. Математика – Множење (3 • 50) – обрада 59. Српски језик – Јасминка Перовић: Од читања се расте (читање у наставцима) – обрада 60. Математика –  Дељење (150 : 5) – обрада 61. Математика – Дељење (150 : 5) – утврђивање
12. Eнглески језик – Давање и тражење основних информација о другима; описивање бића и предмета из непосредног окружења. Изражавање припадања и неприпадања; постављање питања и одговарање на њих – утврђивање и обрада  24. Природа и друштво – Научили смо о прошлости и временским одредницама – систематизација 12. Ликовна култура – Споменици културе нашег краја. Скулптуре у простору – обрада и вежбање 25. Природа и друштво – Прошлост. Временске одреднице – провера знања 12. Музичка култура – Бранко Милићевић: Лет, лет, бубамаро (обрада песме по слуху). Линијски систем и виолински кључ – обрада

IV разред

понедељак, 23.11. уторак, 24.11. среда, 25.11. четвртак, 26.11. петак, 27.11.
57. Српски језик – Г. Тартаља: Подела улога – обрада 58. Српски језик – Г. Тартаља: Подела улога – утврђивање 59. Математика – Зависност збира од промене сабирака – обрада 60. Српски језик – Речи народног говора и речи страног порекла – обрада 61. Српски језик – Род и брј придева – прошивање знања
57. Математика – Замена места сабирака. Здруживање сабирака – обнављање 58. Математика – Нула и један код сабирања и одузимања – обнављање 59. Српски језик – Градивни придеви – обрада 60. Математика –  Зависност збира од промене сабирака – утврђивање 61. Математика –  Сталност збира –  обрада
12. Eнглески језик – Описивање способности; постављање једноставнијих питања и давање одговора. Позив и реаговање на позив за учешће у заједничкој активности и реаговање на њега – утврђивање и  обрада 24. Природа и друштво – Национални паркови Србије – утврђивање 11. Ликовна култура – Акварел техника – Акваријум; Тмурно небо- сликање-акварел -обрада 25. Природа и друштво – Биљни и животињски свет Србије – утврђивање 12. Музичка култура – Ноћ је тиха, мирна, Д. Христов – обрада

V разред

Сатница понедељак 23.11. уторак 24.11. среда 25.11. четвртак 26.11. петак 27.11.
08.00 – 08.30 46. Српски језик – Народне лирске породичне песме (избор) – обрада 47. Математика – Преношење дужи – утврђивање 48. Српски језик – Народне лирске песме – систематизација (или рецитовање) – утврђивање 48. Математика – Централна симетрија. Паралелограм , обрада 49. Род, број и падеж придева. Слагање придева са именицом у роду, броју и падежу, обрада
08.35 – 09.05 46. Математика – Преношење и надовезивање дужи – обрада 47. Српски језик – Народне лирске породичне песме (избор) – вежбање / утврђивање 12. Техника и технологија – Прибор за техничко цртање, обрада. Формати цртежа. Размера, обрада, вежба 12. Енглески језик, Описивање догађаја и способности у садашњости и исказивање времена (хронолошког), изражавање бројева; разумевање и давање упутстава, обрада, утврђивање 49. Математика – Примена централне симетрије, утврђивање
09.10 – 09.40 12. Историја – Стари исток – систематизација 24. Биологија – Размножавање – полно и бесполно – утврђивање 12. Географија – Постанак и унутрашња грађа Земље, литосферне плоче – обрада 25. Биологија – Полно и вегетативно размножавање биљака, обрада 12. Информатика – Претраживање интернета, вежбање

VI разред

Сатница понедељак 23.11. уторак 24.11. среда 25.11. четвртак 26.11. петак 27.11.
08.00 – 08.30 46. Српски језик – Домаћа лектира – Анђела Нанети: Мој дека је био трешња – обрада 47. Математика – Ставови подударности – утврђивање 48. Српски језик – Јотовање – обрада 48. Mатематика – Симетрије и подударност, утврђивање 49. Српски језик – Граматика: Јотовање, вежбање
08.35 – 09.05 46. Математика – Ставови подударности ССУ и УСУ – утврђивање 47. Српски језик – Домаћа лектира – Анђела Нанети: Мој дека је био трешња – вежбање 12. Биологија – Реакције на дражи и чула – обрада и утврђивање 12. Енглески језик – Изражавање допадања / недопадања; постављање питања и давање одговора уз поштовање основних норми учтивости,  обрада, утврђивање 49. Математика – Конструкција описане и уписане кружнице троугла, обрада
09.10 – 09.40 22. Историја – Развој и уређење европских држава у позном средњем веку – обрада / утврђивање 25. Физика – Сила као мера узајамног деловања тела и векторски карактер силе; Слагање сила истог правца – утврђивање  12. Географија – Појам, појава, положај и размештај насеља на Земљи – обрада 26. Физика – Сила као мера узајамног деловања тела и векторски карактер силе. Слагање сила истог правца, утврђивање 12. Информатика – Претраживање интернета и ауторска права

VII разред

Сатница понедељак 23.11. уторак 24.11. среда 25.11. четвртак 26.11. петак 27.11.
09.45 – 10.15 46. Српски језик – Граматика: Логички субјекат – обрада 47. Математика – Појам степена. Степен чији је изложилац природан број, утврђивање 48. Српски језик – језичка култура: Фразеологизми – обрада 48. Математика – Производ и количник степена истих основа, обрада 49. Српски језик – Граматика: Сложен глаголски предикат, обрада
10.20 – 10.50 46. Математика – појам степена. Степен чији је изложилац природан број – обрада 47. Српски језик – Књижевност: Вислава Шимборска: Облаци – обрада 12. Географија – Природне одлике Азије – разуђеност обала, рељеф и клима – обрада 12. Енглески језик – Описивање радњи, стања и збивања (Talking about how things happen using adverbs of manner, Исказивање молби (Making and responding to requests)
обрада, утврђивање
49. Математика – Степен степена, обрада
10.55 – 11.25 12. Историја – Владавина уставобранитеља – обрада 13. Биологија – Нивои организације и грађа тела – обрада и утврђивање 12. Хемија – Јонска веза – обрада 12. Физика -Сила и кретање, систематизација 12. Информатика – Рад са дељеним документима

VIII разред

Сатница понедељак 23.11. уторак 24.11. среда 25.11. четвртак 26.11. петак 27.11.
11.30 – 12.00 46. Српски језик – Напоредни односи међу реченичним члановима – понављање / вежбање 47. Математика – Примене линеарних неједначина – утврђивање 48. Српски језик – Лаза Лазаревић: Све ће то народ позлатити – вежбање / утврђивање 48. Математика – Линеарне једначине и неједначине, систематизација 49. Српски језик – Граматика: Акценат. Генитивни знак, обрада
12.05 – 12.35 46. Математика – Примене линеарних неједначина – обрада 47. Српски језик – Лаза Лазаревић: Све ће то народ позлатити- обрада 23. Географија – Термалне и минералне воде – обрада 12. Информатика – Отворени подаци 49. Математика – Линеарне једначине и неједначине,  провера знања
12.40 – 13.10 23. Историја – Србија и Црна Гора у Великом рату – 1914. – утврђивање 24. Биологија – Екосистеми копнених вода – утврђивање 24. Историја – Војни слом и повлачење преко Албаније – обрада 24. Физика – Наелектрисавање тела и елементарна количина наелектрисања. Закон одржања наелектрисања, обрада 24. Географија – Термалне и минералне воде,  утврђивање
13.15 – 13.45 23. Физика – Светлосне појаве – систематизација 13. Енглески језик – Обнављање и систематизација градива пред израду првог писменог задатка – утврђивање и систематиазција 23. Хемија – Електролитичка дисоцијација киселина, хидроксида (база). Мера киселости раствора – рH вредност – обрада 25. Биологија – Екосистем мора, обрада 24. Хемија – Електролитичка дисоцијација соли, обрада

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *


Будите у току

Унесите вашу имејл адресу

Пратите нас

Пратите нас на друштвеним мрежама