Распоред наставе за основну школу (14.09 – 20.09.)

11 септембра, 2020
14.09-20.09.2020.

I разред

понедељак 14.9. уторак 15.9. среда 16.9. четвртак 17.9. петак 18.9.
10. Српски језик – Гледамо и причамо: Прича по низу слика, обрада 11. Српски језик – На улици – говорна вежба, обрада 12. Математика – У, на, ван; обрада 13. Српски језик – Глас и слово, обрада 14. Српски језик – Шта чујемо у природи – говорна вежба, обрада
10. Математика – Предмети облика круга, правоугаоника, квадрата и троугла, утврђивање 11. Математика – Предмети у простору и односи међу њима, утврђивање 12. Српски језик – Неко живи у селу, неко у граду – говорна вежба, обрада 13. Математика – Праве, криве и изломљене линије; Отворене и затворене линије, обрада 14. Математика – Праве, криве и изломљене линије; Отворене и затворене линије, утврђивање
2. Дигитални свет – Дигиталне играчке, утврђивање 5. Свет око нас – Од куће до школе, обрада 2. Музичка култура – Слушање музике: Шапутање, Н. Херцигоња – Д. Лукић, обрада 6. Свет око нас – Од куће до школе, утврђивање 3. Eнглески језик – Разумевање и давање једноставних упутстава и налога (комуникација у учионици), обрада и утврђивање
II разред
понедељак 14.9. уторак 15.9. среда 16.9. четвртак 17.9. петак 18.9.
10. Српски језик – Реч и реченица, обрада 11. Српски језик – Читање и анализа домаћег задатка:Открићу вам једну тајну, утврђивање 12. Математика – Сабирање двоцифрених бројева (34 + 28), обрада 13. Српски језик – Александар Поповић: Два писма, утврђивање 14. Српски језик – Глас, слово, слог, реч, реченица, утврђивање
10. Математика – Одузимање једноцифреног броја од двоцифреног (45 – 8), утврђивање 11. Математика – Сабирање и одузимање, утврђивање 12. Српски језик – Александар Поповић: Два писма, обрада 13. Математика – Сабирање двоцифрених бројева (34 + 28), утврђивање 14. Математика – Одузимање двоцифрених бројева (52 – 27), обрада
3. Eнглески језик – Именовање и описивање предмета и биљака (школског прибора, омиљене играчке, плодова воћа, поврћа ), обрада и утврђивање 5. Свет око нас – Породица и родбина, обрада 3. Ликовна култура – Светлост и облици, обрада 6. Свет око нас – Моје потребе, моје жеље, обрада 3. Музичка култура – Семафор, непознати аутор, Зоран Христић, обрада
III  разред
понедељак 14.9. уторак 15.9. среда 16.9. четвртак 17.9. петак 18.9.
10. Српски језик – Потврдне и одричне реченице, обнављање знања из другог разреда 11. Српски језик – Састављање приче на основу датих речи, обрада 12. Математика – Месна вредност цифре у бројевима до 1000, обрада 13. Српски језик – Градивне именице, обрада 14. Српски језик – Градивне именице, утврђивање
10. Математика – Бројеви прве хиљаде – читање и писање, обрада 11. Математика – Бројеви прве хиљаде – читање и писање, утврђивање 12. Српски језик – Именице, обнављање знања из другог разреда 13. Математика – Месна вредност цифре у бројевима до 1000, утврђивање 14. Математика – Упоређивање бројева до 1000, обрада
3. Eнглески језик – Давање основних информација о себи, тражење основних информација о другима, утврђивање 5. Природа и друштво – Оријентација у простору помоћу компаса и оријентира из природе, обрада 3. Ликовна култура – Сликарски материјали и технике, обрада 6. Природа и друштво – Оријентација помоћу плана насеља, обрада 3. Музичка култура – „Чаробна фрула“(избор), Бора Дугић, слушање музике
IV разред
понедељак 14.9. уторак 15.9. среда 16.9. четвртак 17.9. петак 18.9.
10. Српски језик – Брана Црнчевић: Босоноги и небо-обрада 11. Српски језик – Брана Црнчевић: Босоноги и небо-обрада и утврђивање 12. Математика – Декадне јединице веће од милион-обрада 13. Српски језик – Збирне именице-утврђивање 14. Српски језик – Душко Радовић: Плави зец-обрада
10. Математика – Месне вредности цифара-обрада 11. Математика – Месне вредности цифара-утврђивање 12. Српски језик – Збирне именице-обрада 13. Математика – Бројеви већи од милион-обрада 14. Математика – Бројеви већи од милион-обрада
3. Eнглески језик – Представљање себе и других; давање основних информација о себи; давање и тражење основних информација о другима, утврђивање 5. Природа и друштво – Становништво Србије-обрада 3. Ликовна култура – Фротаж по слободном избору-сликање 6. Природа и друштво – Рељеф Србије-равнице-обрада 3. Музичка култура – Деца су украс света-М. Субота, обрада и обнављање
V разред
Сатница понедељак 14.9. уторак 15.9. среда 16.9. четвртак 17.9. петак 18.9.
08.00 – 08.30 08. Српски језик – Појам променљивости и непроменљивости речи, обрада 09. Математика – Дељивост са бројем 2, бројем 5 и декадним јединицама, обрада 10. Српски језик – Велико слово у вишечланим географским називима, обрада 10. Математика – Дељивост са бројем 4 и са бројем 25, обрада 11. Српски језик – Бранко Ћопић: Поход на Мјесец
08.35 – 09.05 08. Математика – Дељивост у скупу Nо, утврђивање 09. Српски језик – Именице – властите, заједничке, збирне и градивне (понављање) 03.Техника и технологија – Коришћење техничких апарата и ИКТ уређаја у животном и радном окружењу 03. Енглески језик – Oписивање бића, предмета и појава, изражавање припадања и поседовања постављање питања и одговарање на њих, утврђивање / Описивање догађаја и способности у садашњости и исказивање времена (хронолошког), изражавање бројева 11. Математика – Дељивост са 2, 4, 5, 25 и са декадним јединицама, утврђивање
09.10 – 09.40 02. Историја – Хронологија – рачунање времена (обрада) 05. Биологија – Организми су грађени од ћелија; једноћелијски, вишећелијски организми – утврђивање 03. Географија – Васиона, звезде, сазвежђа, галаксије, Млечни пут 06. Биологија – Груписање живих бића, обрада 03. Информатика и рачунарство – Подешавање радног окружења
VI разред
Сатница понедељак 14.9. уторак 15.9. среда 16.9. четвртак 17.9. петак 18.9.
08.00 – 08.30 08. Српски језик – Гроздана Олујић: Били су деца као и ти (избор – текст о Исидори Секулић) 09. Математика – Одузимање целих бројева, обрада 10. Српски језик – Подела речи по настанку: просте речи и творенице; породица речи, уочавање корена речи 10. Математика – Одузимање целих бројева, утврђивање 11. Српски језик – Саставни делови твореница (творбене основе, префикси и суфикси). Граматичка основа и граматички наставци у поређењу са творбеном основом и суфиксима
08.35 – 09.05 08. Математика – Сабирање целих бројева, утврђивање 09. Српски језик – Језичка култура: О чему маштам (или слично) 03. Биологија – Разлике међу ћелијама, обрада / Разлике међу ћелијама, утврђивање 03. Енглески језик – Oписивање радње у садашњости, бића, предмета и појава, изражавање допадања и недопадања, постављање питања и одговарање на њих, утврђивање / Изношење предлога и савета, упућивање позива за учешће у заједничкој активности и реаговање на њих, обрада и утврђивање 11. Математика – Особине сабирања целих бројева, обрада
09.10 – 09.40 2. Историја – Основне одлике периода средњег века и раног новог века (утврђивање) / Велика сеоба народа (обрада) 05. Физика – Кретање у свакодневном животу, релативност кретања, обрада 03. Географија – Појам географске карте и њен развој кроз историју, обрада /Елементи карте (математички, географски и допунски), обрада 06. Физика – Путања, пређени пут и време, обрада 03. Информатика и рачунарство -Рад са текстом: унос и едитовање текста
VII разред
Сатница понедељак 14.9. уторак 15.9. среда 16.9. четвртак 17.9. петак 18.9.
09.45 – 10.15 08. Српски језик – Граматика: Непроменљиве врсте речи (прилози, предлози) 09. Математика – Скуп ирационалних бројева, обрада 10. Српски језик – Граматика: Непроменљиве врсте речи, вежбање 10. Математика – Скуп реалних бројева, обрада 11. Српски језик – Књижевност: Ефраим Кишон – Код куће је најгоре (једна прича по избору)
10.20 – 10.50 08. Математика – Квадратни корен, утврђивање 09. Српски језик -Граматика: Непроменљиве врсте речи (везници, узвици, речце) 03. Географија – Систематизација / Државе јужне Европе: Република Грчка, Република Италија, Краљевина Шпанија; основне географске карактеристике 03. Енглески језик – Oписивање радње у садaшњости; описивање планова и намера, постављање питања и одговарање на њих, утврђивање / Oписивање радње у садaшњости; описивање планова и намера, постављање питања и одговарање на њих, изражавање мишљења, обрада, утврђивање 11. Математика – Скуп реалних бројева, бројевна права, утврђивање
10.55 – 11.25 02. Историја -Одлике периода од Индустријске револуције до завршетка Првог светског рата, утврђивање / Индустријска револуција, обрада 03. Биологија – Деоба ћелије, обрада / Деоба ћелије, утврђивање 03. Хемија – Мерење, обрада / Рад у хемијској лабораторији.Мерење,утврђивање 03. Физика – Успостављање везе између силе, масе тела и убрзања, Други Њутнов закон, обрада / Други Њутнов закон, вежбање 03. Информатика и рачунарство – Рад са сликама
VIII разред
Сатница понедељак 14.9. уторак 15.9. среда 16.9. четвртак 17.9. петак 18.9.
11.30 – 12.00 08. Српски језик – Развој српског књижевног језика: српскословенски, рускословенски, славеносрпски. Вукова реформа 09. Математика – Слични троуглови, утврђивање 10. Српски језик – Обрада одломака из Српског рјечника Вука Стефановића Караџића 10. Математика – Ставови сличности троугла, обрада 11. Српски језик – Књижевни језик Срба од Вука до данас. Језици националних мањина
12.05 – 12.35 08. Математика – Слични троуглови, обрада 09. Српски језик – Језичка култура: О Вуку Караџићу 05. Географија – Панонски басен, положај, рељеф Панонске низије, обрада 03. Информатика и рачунарство – Форматирање табеле 11. Математика – Ставови сличности троугла, утврђивање
12.40 – 13.10 04. Историја – Велике силе и балканске земље, обрада 05. Биологија – Нивои организације живог света, обрада 05. Историја – Свет у другој половини 19. и почетком 20. века, утврђивање 05. Физика – Таласно кретање, обрада 06. Географија – Јужни обод Панонског басена, обрада
13.15 – 13.45 04. Физика – Осцилаторно кретање, математичко клатно, утврђивање 03. Енглески језик – Описивање/поређење живих бића, предмета, појава, местâ, из искуственог света и фикционалног спектра, утврђивање / Oписивање радње у садaшњости, прошлости; изражавање мишљења, обрада, утврђивање 05. Хемија – Азот: својства и примена, обрада 06. Биологија – Увод у екологију , тематско понављање 06. Хемија – Сумпор-својства и примена, обрада

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *


Будите у току

Унесите вашу имејл адресу

Пратите нас

Пратите нас на друштвеним мрежама