Распореди наставе за основну школу (08.03-14.03.2021.)

5 марта, 2021

 I разред

понедељак, 08.03. уторак, 09.03. среда, 10.03. четвртак, 11.03. петак, 12.03.
109. Српски језик – Читање и писање научених писаних слова – утврђивање  110. Српски језик – Глас и писано слово Лл – обрада 111. Математика – Прва и друга десетица – утврђивање 112. Српски језик – Глас и писано слово Зз – обрада 113. Српски језик – Глас и писано слово Вв – обрада
109. Математика – Двоцифрени бројеви – утврђивање 110. Математика – Прва и друга десетица – обрада 111. Српски језик – Глас и писано слово Љљ – обрада 112. Математика – Парни и непарни бројеви – обрада 113. Математика – Парни и непарни бројеви – утврђивање
22. Дигитални свет – Како се заштити на интернету и коме се обратити за помоћ – утврђивање 45. Свет око нас – Ваздух – обрада 11. Музичка култура – Моја мама дивно прича, обрада песме и слушање композиције Најлепша мама на свету, Александар Кораћ – обрада 46. Свет око нас – Ваздух око нас – утврђивање 22. Енглески језик – Описивање предмета најједноставнијим језичким средствима и уочавање сличности и разлика у начину одевања у циљној култури и код нас. Описивање живих бића; препознавање и именовање делова тела – обнављање

 II разред

понедељак, 08.03. уторак, 09.03. среда, 10.03. четвртак, 11.03. петак, 12.03.
109. Српски језик – Народна песма: Мајка Јова у ружи родила или Санак иде низ улицу – обрада 110. Српски језик – Редни бројеви – обрада 111. Математика – Веза множења и дељења – обрада 112. Српски језик – Душан Радовић: Мама – обрада 113. Српски језик – Бројеви – утврђивање
109. Математика – Редослед рачунских радњи – провера знања 110. Математика – Дељење. Дељеник, делилац, количник – обрада 111. Српски језик – Писање датума – обрада 112. Математика – Веза множења и дељења – утврђивање 113. Математика – Дељење бројем 2 – обрада
22. Eнглески језик – Описивање живих бића једноставним језичким средствима; изражавање потреба, осета и осећања једноставним језичким средствима и реаговање на њих – обрада и обнављање 45. Свет око нас – Кретање и оријентација у времену – систематизација 22. Ликовна култура – Кретање облика у простору – утврђивање 46. Свет око нас – Природа – обрада 23. Музичка култура – Пролећна песма, Станко Коруновић – обрада

 III разред

понедељак, 08.03. уторак, 09.03. среда, 10.03. четвртак, 11.03. петак, 12.03.
109. Српски језик – Управни говор (први и други модел) – обрада 110. Српски језик – Управни говор (први и други модел) – утврђивање 111. Математика – Неједначине са одузимањем – утврђивање 112. Српски језик – Мирослав Антић: Шта је највеће – обрада 113. Српски језик – Неуправни говор – обрада
109. Математика – Неједначине са сабирањем – утврђивање 110. Математика – Неједначине са одузимањем – обрада 111. Српски језик – Драган Лукић: Свакога дана – обрада 112. Математика – Једначине и неједначине – утврђивање 113. Математика – Једначине и неједначине – провера знања
22. Eнглески језик – Уочавање сличности и разлика у начину одевања у циљној култури и код нас; описивање предмета најједноставнијим језичким средствима – обнављање 45. Природа и друштво – Утицај јачине деловања на пређено растојање тела – обрада 22. Ликовна култура – Композиција линија. Гратаж – обрада и вежбање 46. Природа и друштво – Дејство Земљине теже – падање тела (утицај облика тела на брзину падања) – обрада 23. Музичка култура – Никола Херцигоња: Шапутање, обрада песме по слуху. Динамика у музици (пиано и форте) – обрада

 IV разред

понедељак, 08.03. уторак, 09.03. среда, 10.03. четвртак, 11.03. петак, 12.03.
109. Српски језик – Избор из поезије М. Данојлића – обрада 110. Српски језик – Избор из поезије М. Данојлића – обрада 111. Математика – Дељивост збира бројем – обнављање 112. Српски језик – М. Пупин: Од пашњака до научењака – обрада 113. Српски језик – Ф. Г. Лорка: Луцкаста песма – обрада
109. Математика – Множење вишецифреног броја једноцифреним бројем – утврђивање 110. Математика – Дељивост бројева – обнављање 111. Српски језик – Писање присвојних придева изведених од властитих именица – проширивање 112. Математика – Дељење вишецифреног броја једноцифреним бројем – обрада 113. Математика – Дељење вишецифреног броја једноцифреним бројем – утврђивање
22. Eнглески језик – Изражавање времена (хронолошког) и описивање уобичајених дневних активности – обрада и утврђивање 45. Природа и друштво – Светлост и звук – утврђивање 22. Ликовна култура – Површина – простор; Кора дрвета – цртање – лавирани туш – обрада 46. Природа и друштво – Кретање и природне појаве – провера 23. Музичка култура – Жута кућа – народна из Србије, обрада и обнављање

 V разред

Сатница понедељак 08.03. уторак 09.03. среда 10.03. четвртак 11.03. петак 12.03.
08.00 – 08.30 87. Српски језик – Преткосовски тематски круг: Урош и Мрњавчевићи, обрада 89. Математика – Транслација и углови- проширивање 89. Српски језик – Глаголски вид, обрада 90. Математика – Углови (контролна вежба), провера знања 90. Српски језик и књижевност – Глаголски род и вид, обрада/вежбање
08.35 – 09.05 88. Математика – Углови на трансверзали и углови са паралелним крацима, утврђивање 88. Српски језик – Преткосовски тематски круг: Урош и Мрњавчевићи, вежбање, утврђивање 22. Техника и технологија – Технологија прераде и обраде дрвета, обрада/вежба 23. Енглески језик – Описивање радњи у прошлости (Past Simple – to be – affirmative and negative), обрада/утврђивање 91. Математика – Сабирање и одузимање разломака једнаких именилаца, обрада
09.10 – 09.40 22. Историја – Хеленистичко доба, обрада 45. Биологија – Узроци разноликости потомака, обрада 22. Географија – Унутрашња грађа и рељеф Земље, систематизација 46. Биологија – Родитељи и потомци, утврђивање 23. Информатика и рачунарство – Scratch – Чување ликова, позадина, звукова – обрада/вежбање

 VI разред

Сатница понедељак 08.03. уторак 09.03. среда 10.03. четвртак 11.03. петак 12.03.
08.00 – 08.30 87. Српски језик – Језичка култура: Јунаци (или јунакиње) народних песама тематског круга о косовском боју, вежбање, утврђивање 89. Математика – Конструкција паралелограма (ромб), утврђивање 89. Српски језик – Аорист, вежбање 90. Математика – Операције са векторима – сабирање и одузимање, множење вектора бројем, обрада 90. Српски језик и књижевност – Десанка Максимовић : Грачаница, обрада
08.35 – 09.05 88. Математика – Конструкција паралелограма (квадрат, правоугаоник), утврђивање 88. Српски језик – Аорист, обрада 22. Биологија – Еколошки фактори, утврђивање и систематизација 23. Енглески језик – Изражавање чињеница (Talking about something that is always true using Zero Conditional), обрада 91. Математика – Операције са векторима, утврђивање
09.10 – 09.40 22. Историја – Успон босанске државе, обрада и утврђивање 45. Физика – Мерење, систематизација 22. Географија – Ванпривредне делатности, обрада / Саобраћај, туризам и ванпривредне делатности, утврђивање 46. Физика – Мерење, провера знања 23. Информатика и рачунарство – Дељење у Пајтону :Типови бројевних података, Реално и целобројно дељење – обрада/вежбање

 VII разред

Сатница понедељак 08.03. уторак 09.03. среда 10.03. четвртак 11.03. петак 12.03.
09.45 – 10.15 87. Српски језик – Домаћа лектира – Епске народне песме покосовског тематског круга (Смрт војводе Пријезде, Диоба Јакшића и песма по избору) – обрада 89. Математика – Сложеније примене ставова подударности троуглова, утврђивање 89. Српски језик – Светлана Велмар Јанковић: Српски Београд деспота Стефана (Капија Балкана), обрада 90. Математика – Многоугао, утврђивање 90. Српски језик и књижевност – Језичка култура: Нелинеарни текстови: табеле, легенде, графикони, мапе ума и друго, обрада
10.20 – 10.50 88. Математика – Сложеније примене ставова подударности троуглова, обрада 88. Српски језик – Језичка култура: Епске народне песме покосовског тематског круга, утврђивање 22. Географија – Демографске одлике, урбанизација, привреда, регионална и политичка подела Африке, обрада 23. Енглески језик – Исказивање планова и намера; описивање будућих радњи које су део утврђених програма и распореда (Present Continuous for future arrangements, be going to, Present Simple Tense for programmes and fixed timetables), утврђивање 91. Математика – Многоугао – контролна вежба, провера знања
10.55 – 11.25 22. Историја – Остварење српске независности, обрада и утврђивање 23. Биологија – Пријем и реаговање на дражи – чула, обрада и утврђивање 22. Хемија – Хемијске реакције. Закон одржања масе, обрада и утврђивање 23. Физика – Сила потиска у течностима и гасовима Архимедов закон, обрада/утврђивање 23. Информатика и рачунарство – Пајгејм прозор: Координатни систем Пајгејм прозора, Функција pygame. Color (), RGB вредности боја – обрада/вежбање

 VIII разред

Сатница понедељак 08.03. уторак 09.03. среда 10.03. четвртак 11.03. петак 12.03.
11.30 – 12.00 87. Српски језик – Франческо Петрарка, Канцонијер (LXI), обрада 89. Математика – Једначина праве, обрада 89. Српски језик – Јован Јовановић Змај: Ђулићи (избор), обрада 90. Математика – Једначина праве, утврђивање 90. Српски језик и књижевност – Десанка Максимовић: Пролетња песма или Опомена, обрада
12.05 – 12.35 88. Математика – Имплицитни облик линеарне функције, утврђивање 88. Српски језик – Систематизација градива из синтаксе, утврђивање 44. Географија – Гране пољопривреде, обрада 23. Информатика и рачунарство – Табеларно представљање података, Учитавање табела из других ресурса – обрада/вежбање 91. Математика – Линеарна функција, систематизација
12.40 – 13.10 43. Историја – Други светски рат – Доминација Сила Осовине, обрада 45. Биологија – Киселе кише. Сушење шума, обрада 44. Историја – Други светски рат – Доминација Сила Осовине- утврђивање 45. Физика – Везивање отпорника, утврђивање 45. Географија – Гране пољопривреде, утврђивање
13.15 – 13.45 44. Физика – Везивање отпорника, обрада 22. Енглески језик – Описивање садашњих и прошлих радњи (Present Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive), утврђивање и систематизација 44. Хемија – Утврђивање градива- алкохоли, утврђивање 46. Биологија – Киселе кише. Сушење шума, утврђивање 45. Хемија – Карбоксилне киселине- номенклатура, добијање, обрада

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *


Будите у току

Унесите вашу имејл адресу

Пратите нас

Пратите нас на друштвеним мрежама