Распореди наставе за основну школу (19.04-25.04.2021.)

16 априла, 2021

Распореди наставе за основну школу (19.04-25.04.2021.)

I разред

понедељак, 19.04. уторак, 20.04. среда, 21.04. четвртак, 22.04. петак, 23.04.
139. Српски језик – Описивање пролећа – говорна вежба 140. Српски језик – Описивање пролећа – говорна вежба 141. Математика – Сабирање и одузимање десетица, упоређивање бројева прве стотине – утврђивање 142. Српски језик – Народна песма: Ја сам чудо видео – обрада 143. Српски језик – Писање назива школе коју ученик похађа, насеља и улице у којој станује – обрада
139. Математика – Упоређивање бројева прве стотине – обрада 140. Математика – Упоређивање бројева прве стотине – утврђивање 141. Српски језик – Рецитовање песме о пролећу по избору ученика – утврђивање 142. Математика – – Сабирање и одузимање двоцифрених бројева, упоређивање бројева прве стотине – утврђивање 143. Математика – Сабирање бројева (20+4) – обрада
28. Дигитални свет – Обављање активности одговарајућим редоследом – све има свој редослед – обрада 57. Свет око нас – Биљке и животиње које човек гаји – утврђивање 14. Музичка култура – Зец копа репу, Зорислава М. Васиљевић, обрада 58. Свет око нас – Делови тела биљака – обрада 28. Енглески језик – Oписивање живих бића; чланови породице; бројеви – обрада и утврђивање

II разред

понедељак, 19.04. уторак, 20.04. среда, 21.04. четвртак, 22.04. петак, 23.04.
139. Српски језик – Учимо писана слова З, Ж – обрада 140. Српски језик – Научили смо писана слова Б, Г, З, Ж – утврђивање 141. Математика – Дељење двоцифреног броја једноцифреним бројем – утврђивање 142. Српски језик – Х.К.Андерсен: Принцеза на зрну грашка – утврђивање 143. Српски језик – Х.К.Андерсен: Царево ново одело – обрада
139. Математика – Дељење збира и разлике једноцифреним бројем – утврђивање 140. Математика – Дељење двоцифреног броја једноцифреним бројем – обрада 141. Српски језик – Домаћа лектира: Ханс Кристијан Андерсен: Принцеза на зрну грашка – обрада 142. Математика – Дељење збира и разлике једноцифреним бројем. Дељење двоцифреног броја једноцифреним бројем – утврђивање 143. Математика – Одређивање непознатог чиниоца – обрада
28. Eнглески језик – Изражавање способности (својих и туђих); изражавање и прихватање захвалности једноставнијим језичким средствима – обнављање и утврђивање 57. Свет око нас – Сваки део тела има своју улогу – обрада 28. Ликовна култура – Слова можемо писати, цртати, сликати, обликовати – утврђивање 58. Свет око нас – Значај биљака и животиња за човека – обрада 29. Музичка култура – Људи ликујте, народна песма – обрада

III разред

понедељак, 19.04. уторак, 20.04. среда, 21.04. четвртак, 22.04. петак, 23.04.
139. Српски језик – Григор Витез: Какве је боје поток – обрада 140. Српски језик – Говорна вежба: Пролеће у мом крају – утврђивање 141. Математика – Једначине и редослед рачунских операција – провера знања 142. Српски језик – Народна песма: Орање Марка Краљевића – утврђивање 143. Српски језик – Писање сугласника Ј – обрада
139. Математика – Једначине са множењем – утврђивање 140. Математика – Једначине и редослед рачунских операција – утврђивање 141. Српски језик – Народна песма: Орање Марка Краљевића – обрада 142. Математика – Круг и кружница. Цртање круга и кружнице – обрада 143. Математика – Круг и кружница. Цртање круга и кружнице – утврђивање
28. Eнглески језик – Уочавање сличности и разлика у култури становања код нас и у циљној култури – утврђивање 57. Природа и друштво – Ливаде и пашњаци – обрада 28. Ликовна култура – Пејзаж – обрада и вежбање 58. Природа и друштво – Природне копнене животне заједнице, утврђивање 29. Музичка култура – Људи ликујте – обрада

IV разред

понедељак, 19.04. уторак, 20.04. среда, 21.04. четвртак, 22.04. петак, 23.04.
139. Српски језик – Народна песма: Јеленче – обрада 140. Српски језик – Б. Нушић: Прва љубав – обрада 141. Математика – Изводљивост множења, односно дељења, у скупу N – утврђивање 142. Српски језик – И. А. Крилов: Чворак – обрада 143. Српски језик – Скраћенице – проширивање знања
139. Математика – Исправка трећег писменог задатка – утврђивање 140. Математика – Изводљивост множења, односно дељења, у скупу N – обрада 141. Српски језик – Б. Нушић: Прва љубав – обрада и утврђивање 142. Математика – Замена места чинилаца – обнављање 143. Математика – Здруживање чинилаца – обнављање
28. Eнглески језик – Позив и реаговање на позив за учешће у заједничкој активности; упућивање честитки – утврђивање 57. Природа и друштво – Распад Српског царства – обрада 28. Ликовна култура – Боја-простор; Уметници стварају живот-естетска анализа-репродукције – естетска анализа 58. Природа и друштво – Културни споменици у Србији – обрада 29. Музичка култура – Слушање музике – В. А. Моцарт: Мала ноћна музика, Менует – обрада и обнављање

V разред

Сатница понедељак 19.04. уторак 20.04. среда 21.04. четвртак 22.04. петак 23.04.
08.00 – 08.30 111. Српски језик – Некњижевне речи и туђице – њихова замена језичким стандардом, вежбање 113. Математика – Дељење децималног природним бројем, обрада 113. Српски језик – Непромењиве речи прилози, вежбање 114. Математика – Дељење децималних бројева, обрада 114. Српски језик – Марк Твен: Доживљаји Тома Сојера, обрада, вежбање, утврђивање
08.35 – 09.05 112. Математика – Множење децималних бројева, утврђивање 112. Српски језик – Непроменљиве речи: предлози, прилози, обрада 28. Техника и технологија – Коришћење алата и прибора за ручну обраду и спајање наведених материјала – маказе, моделарска тестера, брусни папир, стега, обрада/вежба 29. Енглески језик – Утврђивање градива 115. Математика – Дељење децималних бројева, утврђивање
09.10 – 09.40 28. Историја – Рим у доба царства, обрада 57. Биологија – Израда хербаријума, обрада 28. Географија – Атмосфера- састав, структура, климатски елементи и чиниоци, типови климе, човек и клима, систематизација 58. Биологија – Значај животиња и биљака за човека, утврђивање 29. Информатика и рачунарство – Променљиве: Чување међурезултата; Променљиве, обрада/вежбање

VI разред

Сатница понедељак 19.04. уторак 20.04. среда 21.04. четвртак 22.04. петак 23.04.
08.00 – 08.30 111. Српски језик – Заменице: неличне именичке заменице (односно-упитне, неодређене, опште, одричне), понављање, вежбање 113. Математика – Правоугли кординатни систем у равни (интердисциплинарни час), обрада 113. Српски језик – Домаћа лектира – Ференц Молнар: Дечаци Павлове улице, обрада 114. Математика – Правоугли кординатни систем у равни, утврђивање 114. Домаћа лектира – Ференц Молнар: Дечаци Павлове улице, вежбање, утврђивање
08.35 – 09.05 112. Математика – Исправак трећег писменог задатка, утврђивање 112. Српски језик – Правопис: писање одричних заменица, понављање, вежбање 28. Биологија: Постанак и развој живота на Земљи, Дрво живота, обрада 29. Енглески језик – Утврђивање градива и систематизација 115. Математика – Дужи у кординатном систему, обрада
09.10 – 09.40 28. Историја – Пад балканских држава под османску власт, утврђивање/ Европа, Средоземље и српске земље у позном средњем веку, систематизација 57. Физика – Маса и густина, увежбавање 28. Географија – Промене на политичкој карти света после Другог светског рата, обрада, утврђивање 58. Физика – Маса и густина, утврђивање 29. Информатика и рачунарство – Понављање у програмима: Петља for, обрада/вежбање

VII разред

Сатница понедељак 19.04. уторак 20.04. среда 21.04. четвртак 22.04. петак 23.04.
09.45 – 10.15 111. Српски језик – Вида Огњеновић: Кањош Мацедоновић (одломак о сусрету Кањоша и Фурлана), обрада 113. Математика – Растављање полинома на чиниоце помоћу разлике квадрата, утврђивање 113. Српски језик – Месне реченице, обрада 114. Математика – Решавање једначина помоћу растављања полинома, обрада 114. Српски језик – Временске реченице, обрада
10.20 – 10.50 112. Математика, Растављање полинома на чиниоце помоћу разлике квадрата, обрада 112. Српски језик, Језичка култура: Приповетка и драма о Кањошу Мацедоновићу – сличности и разлике, утврђивање 28. Географија – Друштвене одлике Англоамерике-становништво и урбанизација, Друштвене одлике Англоамерике – политичка подела и привреда, обрада и утврђивање 29. Енглески језик – Утврђивање градива и систематизација; Описивање радње у будућности (The future simple passive), обрада, утврђивање 115. Математика – Растављање полинома на чиниоце, утврђивање
10.55 – 11.25 28. Историја – Међународни односи и кризе на почетку 20. века – блоковска подела, утврђивање/ Владавина краља Петра I Карађорђевића, обрада 29. Биологија – Размножавање и животни циклуси животиња, Јединство грађе и функције као основа живота – 2. део, утврђивање и систематизација 28. Хемија – Израчунавања на основу једначина хемијских реакција, Стехиометријска израчунавања- 1 део, обрада и утврђивање 29. Физика – Закон одржања, утврђивање/ Снага. Коефицијент корисног дејства, обрада 29. Информатика и рачунарство – Исписивање текста: Креирање променљиве font; Исписивање текста, вежбање

VIII разред

Сатница понедељак 19.04. уторак 20.04. среда 21.04. четвртак 22.04. петак 23.04.
11.30 – 12.00 111. Српски језик – Исправак трећег школског писменог задатка, вежбање, утврђивање 113. Математика – Мрежа и површина правог ваљка, утврђивање 113. Српски језик – Просте речи и творенице, понављање, вежбање 114. Математика – Запремина правог ваљка, обрада 114. Српски језик – Иво Андрић: Мост на Жепи, обрада
12.05 – 12.35 112. Математика – Мрежа и површина правог ваљка, обрада 112. Српски језик – Грађење речи, понављање, вежбање 56. Географија – Туризам у Србији, обрада 29. Информатика и рачунарство – Груписање података и анализе: Груписање података, обрада/вежбање 115. Математика – Запремина правог ваљка, утврђивање
12.40 – 13.10 55. Историја – Послератни свет и његове супротности, обрада 57. Биологија – Отпад и рециклажа, утврђивање 56. Историја – Политички, друштвени и културно-научни развој у послератном свету, обрада 57. Физика – Магнетно поље, систематизација 57. Географија – Трговина и туризам у Србији, утврђивање
13.15 – 13.45 56. Физика – Дејство магнетног поља на струјни проводник, обрада 28. Енглески језик – Изношење предлога и савета (Reported suggestions and advice), обрада и утврђивање 56. Хемија – Дисахариди и полисахариди, обрада 58. Биологија – Одрживи развој, систематизација 57. Хемија – Угљени хидрати, утврђивање

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *


Будите у току

Унесите вашу имејл адресу

Пратите нас

Пратите нас на друштвеним мрежама