Распореди наставе за основну школу (30.11-06.12.2020.)

29 новембра, 2020

I разред

понедељак, 30.11. уторак, 01.12. среда, 02.12. четвртак, 03.12. петак, 04.12.
62. Српски језик – Читање и писање научених слова – утврђивање 63. Српски језик – Први дан у школи, Бора Ољачић, драмски текст – обрада 64. Математика – Број 6 – утврђивање 65. Српски језик – Глас и штампано слово Цц – обрада 66. Српски језик – Читање и писање научених слова – утврђивање
62. Математика – Нула – утврђивање 63. Математика – Број 6 – обрада 64. Српски језик – Глас и штампано слово Фф – обрада 65. Математика – Број 7 – обрада 66. Математика – Број 7 – утврђивање
13. Дигитални свет – Откривање света помоћу дигиталних уређаја – обрада 26. Свет око нас – Празници и обичаји – обрада 8. Ликовна култура- Кретање облика. Удаљеност облика.У свету облика – обрада и вежбање 27. Свет око нас- Празници и обичаји – утврђивање 12. Енглески језик – Именовање и кратко описивање бића и предмета; основне боје; изражавање припадања/неприпадања; бројеви до 10 – утврђивање

II разред

понедељак, 30.11. уторак, 01.12. среда, 02.12. четвртак, 03.12. петак, 04.12.
62. Српски језик – Властите и заједничке именице. Разликовање рода и броја именица – утврђивање 63. Српски језик – Душан Радовић: Лепо је све што је мало – обрада 64. Математика – Множење броја 2 и бројем 2 – обрада 65. Српски језик – Десанка Максимовић: Бајка о лабуду – обрада 66. Српски језик – Десанка Максимовић: Бајка о лабуду – утврђивање
62. Математика – Знак пута. Множење као скраћено сабирање. Чиниоци и производ – обрада 63. Математика – Знак пута. Множење као скраћено сабирање. Чиниоци и производ – утврђивање 64. Српски језик – Учимо штампана слова латинице У, В – обрада 65. Математика –  Множење броја 2 и бројем 2 – утврђивање 66. Математика – Множење броја 10 и бројем 10 – обрада
13. Енглески језик –  Описивање места и тражење/ давање информације (обавештења) о положају у простору.Разумевање и саопштавање једноставних исказа који се односе на изражавање бројева- обрада и утврђивање 26. Свет око нас – Воде у насељу и околини – обрада 13. Ликовна култура – Стварамо нову целину преобликовањем – утврђивање 27. Свет око нас – Воде у насељу и околини – утврђивање 13. Музичка култура – Блистај, блистај, звездо мала,песма из Француске – обрада

III разред

понедељак, 30.11. уторак, 01.12. среда, 02.12. четвртак, 03.12. петак, 04.12.
62. Српски језик – Писање речце не уз именице, придеве и глаголе – утврђивање 63. Српски језик – Народна бајка: Чардак ни на небу ни на земљи – обрада 64. Математика – Дељење збира и разлике бројем – обрада 65. Српски језик – Препричавање народне бајке Чардак ни на небу ни на земљи према заједничком плану – обрада 66. Српски језик – Употреба великог слова у писању вишечланих географских назива – обрада
62. Математика – Множење збира и разлике бројем – обрада 63. Математика –  Множење збира и разлике бројем- утврђивање 64. Српски језик – Народна бајка: Чардак ни на небу ни на земљи – утврђивање 65. Математика – Дељење збира и разлике бројем – утврђивање 66. Математика – Множење двоцифреног броја једноцифреним, усмени поступак – обрада
13. Енглески језик – Изражавање припадања и неприпадања; постављање питања и одговарање на њих. Описивање догађаја и способности у садашњости – обрада и утврђивање

 

 

26. Природа и друштво -Течно, гасовито и чврсто стање воде – обрада 13. Ликовна култура – Тумачење визуелних информација у природи – обрада и вежбање 27. Природа и друштво – Кружење воде у природи – обрада 13. Музичка култура – Народна песма: Ми идемо преко поља. Тон и нота МИ – обрада

IV разред

понедељак, 30.11. уторак, 01.12. среда, 02.12. четвртак, 03.12. петак, 04.12.
62. Српски језик – Придеви – провера знања 63. Српски језик – Управни говор – обрада 64. Математика – Зависност разлике од промене умањеника – утврђивање 65. Српски језик – Народна песма: Стари Вујадин – обрада 66. Српски језик – Неуправни говор – обрада
62. Математика – Сталност збира – утврђивање 63. Математика – Зависност разлике од промене умањеника – обрада 64. Српски језик – Управни говор – утврђивање 65. Математика – Зависност разлике од промене умањиоца-обрада 66. Математика – Зависност разлике од промене умањиоца – утврђивање
13. Енглески језик – Позив и реаговање на позив за учешће у заједничкој активности и реаговање на њега – утврђивање 26. Природа и друштво -Биљни и животињски свет Србије – провера знања 13. Ликовна култура – Темпера техника; илустровање музичке композиције, сликање – темпера – обрада 27. Природа и друштво – Човек је природно и друштвено биће – обрада 13. Музичка култура – Солмизација, Р. Роџерс – обрада и обнављање

V разред

Сатница понедељак 30.11. уторак 01.12. среда 02.12. четвртак 03.12. петак 04.12.
08.00 – 08.30 50. Српски језик – Народна бајка: „Биберче“, обрада 51. Математика – Вектор и транслација, oбрада 52. Српски језик –  Језичка култура: Бајка и драма „Биберче“, вежбање, утврђивање 52. Математика – Вектор и транслација, утврђивање 53. Српски језик – Придеви (тест), утврђивање
08.35 – 09.05 50. Математика – Централна симетрија, вежбање 51. Српски језик – Драмски текст: Љубиша Ђокић: „Биберче“
обрада
13. Техника и технологија – Типови и дебљине линија. Геометријско цртање, обрада, вежба 13. Енглески језик – Описивање предмета и местa,  обрада, утврђивање 53. Математика – Основни геометријски појмови, контролна вежба
09.10 – 09.40 13. Историја – Најстарији период Грчке историје, обрада 26. Биологија – Размножавање, утврђивање 13. Географија – Вулканизам и земљотреси, обрада 27. Биологија – Раст и развој. Дужина живота биљака, обрада 13. Информатика – Информације на интернету, ауторска права и лиценце

VI разред

Сатница понедељак 30.11. уторак 01.12. среда 02.12. четвртак 03.12. петак 04.12.
08.00 – 08.30 50. Српски језик – Бранко Ћопић „Чудесна справа“, обрада 51. Математика – Конструкција троугла и његове описане и уписане кружнице, утврђивање 52. Српски језик – Једначење сугласника по звучности, обрада 52. Математика – Конструкција троугла и његове описане и уписане кружнице, утврђивање 53. Српски јези – Једначење сугласника по звучности, вежбање
08.35 – 09.05 50. Математика – Конструкција описане и уписане кружнице троугла, утврђивање 51. Српски језик – Владимир Стојиљковић: „Писмописац“ (Писмо Бранку Ћопићу), обрада 13. Биологија – Кретање-мишићи, обрада, утврђивање 13. Енглески језик, Описивање радњи у прошлости (Describing past events – Past Simple – to be), обрада, утврђивање 53. Математика – Троугао, систематизација
09.10 – 09.40 13. Историја – Крсташки ратови,  обрада, утврђивање 26. Физика – Одређивање интензитета силе динамометром,
обрада
13. Географија – Величина, функције и типови насеља. Појам, појава, положај насеља, обрада, утврђивање 27. Физика – Одређивање интензитета силе динамометром, утврђивање 13. Информатика – Поштовање и заштита ауторских права

VII разред

Сатница понедељак 30.11. уторак 01.12. среда 02.12. четвртак 03.12. петак 04.12.
09.45 – 10.15 50. Српски језик – Субјекат и предикат, утврђивање 51. Математика – Степен производа и количника, обрада 52. Српски језик –  Антоан де Сент Егзипери
„Мали Принц“, обрада
52. Математика – Степен производа и количника,  утврђивање 53. Српски језик – Граматика: Појам синтагме
(главни члан и зависни чланови), обрада
10.20 – 10.50 50. Математика – Производ и количник степена истих основа. Степен степена,  утврђивање 51. Српски језик – Антоан де Сент Егзипери
„Мали Принц“, обрада
13. Географија – Природне одлике Азије−воде и природне зоне, обрада, утврђивање 13. Енглески језик – Први писмени задатак , провера 53. Математика – Степен декадне јединице чији је изложилац цео број – научни запис броја, обрада
10.55 – 11.25 13. Историја – Црна Гора у доба владичанства,обрада 14. Билогија, Једноћелијске еукарије, обрада 13. Хемија – Кристалне решетке. Упоређивање својстава супстанци са јонском и ковалентном  везом. Валенца. Хемијске формуле и називи  обрада, утврђивање 13. Физика – Убрзање при кретању тела под дејством силе теже, обрада 13. Информатика – Електронска пошта са дељеним документима

 

VIII разред

Сатница понедељак 30.11. уторак 01.12. среда 02.12. четвртак 03.12. петак 04.12.
11.30 – 12.00 50. Српски језик – Граматика: Акценат, вежбање 51. Математика – Права призма. Елементи призме, утврђивање 52. Српски језик – Симо Матавуљ „Пилипенда“, вежбање, утврђивање 52. Математика – Мрежа и површина призме, обрада 53. Српски језик – Припрема за други школски писмени задатак, вежбање
12.05 – 12.35 50. Математика – Права призма. Елементи призме, обрада 51. Српски језик – Симо Матавуљ „Пилипенда“, обрада 25. Географија  – Земљиште Србије, обрада 13. Информатика – Заштита личних података 53. Математика – Мрежа и површина призме, утврђивање
12.40 – 13.10 25. Историја – Војни слом и повлачење преко Албаније, утврђивање 26. Биологија – Екосистем мора, утврђивање 26. Историја – Солунски фронт и ослобођење земље, обрада 26. Физика – Кулонов закон, утврђивање 26. Географија – Биљни и животињски свет, обрада
13.15 – 13.45 25. Физика – Узајамно деловање наелектрисаних тела. Кулонов закон, обрада 14. Енглески језик – Исправка првог писменог задатка,  утврђивање и систематизација 25. Хемија – Електролитичка  дисоцијација,
рН вредност раствора –комбиновани задаци , утврђивање
27. Биологија – Водени екосистеми, систематизација 26. Хемија – Својства атома угљеника и органских једињења, обрада

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *


Будите у току

Унесите вашу имејл адресу

Пратите нас

Пратите нас на друштвеним мрежама