Da li je nula paran ili neparan broj?

Brojeve mogu biti parni i neparni. Parni su oni koji su deljivi s brojem dva, a neparne ne možemo podeliti na dva jednaka dela bez ostatka. Dakle, broj je paran, ako mu je ostatak pri celobrojnom deljenju sa brojem 2 jednak nuli.

Pa, šta je s nulom? Nula je paran broj. Jer, ako podelimo nulu sa bilo kojim brojem, dobićemo nulu bez ostatka.

A kao i svi ostali parni brojevi, nula s obe strane ima neparne brojevi (-1 i 1). I nula nije ni pozitivan ni negativan broj.