Јавни позив за образовање листе спољних сарадника Завода за унапређивање образовања и васпитања

Ј А В Н И   П О З И В
за образовање Листе спољних сарадника Завода за унапређивање образовања и васпитања – Центра за развој програма и уџбеника
Завод за унапређивање образовања и васпитања (у даљем тексту: Завод) упућује позив свим заинтересованим лицима, са одговарајућим образовањем и радним искуством у струци, да се пријаве на Јавни позив за образовање Листе спољних сарадника Завода – Центра за развој програма и уџбеника  (у даљем тексту: Центар).
Са утврђене Листе спољних сарадника Центра, биће бирани чланови комисија и радних група који ће обављати послове који су предмет Јавног позива.
Сви кандидати морају имати одговарајуће високо образовање стечено на студијама првог и другог степена за образовно-васпитни рад у основном и општем средњем образовању и васпитању, као и најмање пет година радног искуства у струци.
 Послови за које се објављује Јавни позив су:

 1. Припрема предлога програма наставе и учења за основно и опште средње образовање и васпитање, као и за општеобразовни део у стручном образовању и васпитању;
 2. Припрема модела васпитног рада у оквиру пројекта Јачање васпитне функције основне и средње школе;
 3. Развијање концепта програма обуке наставника за остваривање наставе усмерене на исходе учења;
 4. Развијање специфичних програма обуке наставника за остваривање наставе усмерене на исходе учења;
 5. Припрема предлога програма наставе и учења за предмет српски као страни језик.

Поред општих услова у погледу стручне спреме и радног искуства, за обављање послова :

 • из тачака 1 и 5 овог позива предност имају кандидати са искуством у припреми наставних програма који су оријентисани на исходе;
 • из тачке 2 овог позива предност имају кандидати са искуством у обављању активности од значаја за васпитну функцију школе;
 • из тачака 3 и 4 овог позива предност имају кандидати са искуством у припреми програма обуке наставника.

Припрема предлога програма наставе и учења за основно и опште средње образовање и васпитање, као и за општеобразовни део у стручном образовању и васпитању
У 2018. години планирана је припрема наведених докумената за следеће разреде:

 • Програм наставе и учења за други разред основног образовања и васпитања (за све обавезне предмете и изборне програме);
 • Програм наставе и учења за шести разред основног образовања и васпитања (за све обавезне предмете и изборне програме);
 • Програм наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања за три обавезна предмета: физичко и здравствено васпитањетехника и технологија и информатика и рачунарство;
 • Програм наставе и учења за други разред гимназије (за све обавезне предмете и изборне програме).

 Припрема модела васпитног рада у оквиру пројекта Јачање васпитне функције основне и средње школе
 У 2018. години,  у оквиру пројекта Јачање васпитне функције основне и средње школе, планирана је припрема три васпитна модела за први и други циклус основног и за средње образовање и васпитање.
Развијање концепта програма обуке и специфичних програма обуке наставника за остваривање наставе усмерене на исходе учења
У 2018. години планирана је припрема концепта програма обуке и специфичних програма обуке наставника свих обавезних предмета у основном и општем средњем образовању и васпитању за остваривање наставе усмерене на исходе учења.
Припрема предлога програма наставе и учења за предмет српски као страни језик
У 2018. години планирана је припрема оквира за наставу и учење српског као страни језик на основу кога ће се припремити програми/модули  са исходима, садржајем и методичко-дидактичким упутством за остваривање.
*
Наведени послови се међусобно не искључују, тако да један кандидат може да се пријави за више, па и за све послове.
Чланови радних тела у обавези су да поверене послове извршавају по правилима струке, општеприхваћеним стандардима и у складу са упутствима Центра.
Спољни сарадник – члан радног тела, има право на накнаду за учешће у раду радног тела, у складу са Правилником о утврђивању коефицијената за обрачун и исплату накнаде за рад спољних сарадника Завода.
ПОСТУПАК ПРИЈАВЉИВАЊА:
Уз пријаву, поред радне биографије (CV), доставља се и потврда правног лица у коме је кандидат запослен као доказ о пословима које обавља, степену стручне спреме коју поседује и о укупном радном искуству у струци.
Пензионисана лица, уз пријаву уместо потврде, достављају копију дипломе о стеченом образовању и наводе назив и седиште правног лица у коме су радили непосредно пре одласка у пензију.
Незапослена лица уз пријаву достављају и копију дипломе о стеченом образовању и потврду правних лица код којих су стекла најмање пет година радног искуства у струци.
Пријава се доставља Заводу лично или препорученом пошиљком на адресу: Завод за унапређивање образовања и васпитања, Фабрисова 10, 11040 Београд, поштански фах 2, са назнаком: „Јавни позив – Листа спољних сарадника Центра за развој програма и уџбеника“.
Крајњи рок за достављање потребне документације лично или за предају препоручене пошиљке је 24. јануар 2018. године.
Недопуштене, непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Овај јавни позив објавити на сајту Завода www.zuov.gov.rs дана 15. јануара 2018.
Документа потребна за пријаву на Јавни позив:
Комплетан текст Јавног позива
Формулар за пријаву
Лице овлашћено за додатна обавештења у вези са пријавом је Катарина Мићић, телефон број 011/208-1916, и-мејл konkurs@zuov.gov.rs.
 

ДИРЕКТОР
мр Златко Грушановић

Извор: zuov.gov.rs