Javni poziv za obrazovanje liste spoljnih saradnika Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja

19 januara, 2018

J A V N I   P O Z I V
za obrazovanje Liste spoljnih saradnika Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja – Centra za razvoj programa i udžbenika
Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (u daljem tekstu: Zavod) upućuje poziv svim zainteresovanim licima, sa odgovarajućim obrazovanjem i radnim iskustvom u struci, da se prijave na Javni poziv za obrazovanje Liste spoljnih saradnika Zavoda – Centra za razvoj programa i udžbenika  (u daljem tekstu: Centar).
Sa utvrđene Liste spoljnih saradnika Centra, biće birani članovi komisija i radnih grupa koji će obavljati poslove koji su predmet Javnog poziva.
Svi kandidati moraju imati odgovarajuće visoko obrazovanje stečeno na studijama prvog i drugog stepena za obrazovno-vaspitni rad u osnovnom i opštem srednjem obrazovanju i vaspitanju, kao i najmanje pet godina radnog iskustva u struci.
 Poslovi za koje se objavljuje Javni poziv su:

 1. Priprema predloga programa nastave i učenja za osnovno i opšte srednje obrazovanje i vaspitanje, kao i za opšteobrazovni deo u stručnom obrazovanju i vaspitanju;
 2. Priprema modela vaspitnog rada u okviru projekta Jačanje vaspitne funkcije osnovne i srednje škole;
 3. Razvijanje koncepta programa obuke nastavnika za ostvarivanje nastave usmerene na ishode učenja;
 4. Razvijanje specifičnih programa obuke nastavnika za ostvarivanje nastave usmerene na ishode učenja;
 5. Priprema predloga programa nastave i učenja za predmet srpski kao strani jezik.

Pored opštih uslova u pogledu stručne spreme i radnog iskustva, za obavljanje poslova :

 • iz tačaka 1 i 5 ovog poziva prednost imaju kandidati sa iskustvom u pripremi nastavnih programa koji su orijentisani na ishode;
 • iz tačke 2 ovog poziva prednost imaju kandidati sa iskustvom u obavljanju aktivnosti od značaja za vaspitnu funkciju škole;
 • iz tačaka 3 i 4 ovog poziva prednost imaju kandidati sa iskustvom u pripremi programa obuke nastavnika.

Priprema predloga programa nastave i učenja za osnovno i opšte srednje obrazovanje i vaspitanje, kao i za opšteobrazovni deo u stručnom obrazovanju i vaspitanju
U 2018. godini planirana je priprema navedenih dokumenata za sledeće razrede:

 • Program nastave i učenja za drugi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja (za sve obavezne predmete i izborne programe);
 • Program nastave i učenja za šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja (za sve obavezne predmete i izborne programe);
 • Program nastave i učenja za sedmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja za tri obavezna predmeta: fizičko i zdravstveno vaspitanjetehnika i tehnologija i informatika i računarstvo;
 • Program nastave i učenja za drugi razred gimnazije (za sve obavezne predmete i izborne programe).

 Priprema modela vaspitnog rada u okviru projekta Jačanje vaspitne funkcije osnovne i srednje škole
 U 2018. godini,  u okviru projekta Jačanje vaspitne funkcije osnovne i srednje škole, planirana je priprema tri vaspitna modela za prvi i drugi ciklus osnovnog i za srednje obrazovanje i vaspitanje.
Razvijanje koncepta programa obuke i specifičnih programa obuke nastavnika za ostvarivanje nastave usmerene na ishode učenja
U 2018. godini planirana je priprema koncepta programa obuke i specifičnih programa obuke nastavnika svih obaveznih predmeta u osnovnom i opštem srednjem obrazovanju i vaspitanju za ostvarivanje nastave usmerene na ishode učenja.
Priprema predloga programa nastave i učenja za predmet srpski kao strani jezik
U 2018. godini planirana je priprema okvira za nastavu i učenje srpskog kao strani jezik na osnovu koga će se pripremiti programi/moduli  sa ishodima, sadržajem i metodičko-didaktičkim uputstvom za ostvarivanje.
*
Navedeni poslovi se međusobno ne isključuju, tako da jedan kandidat može da se prijavi za više, pa i za sve poslove.
Članovi radnih tela u obavezi su da poverene poslove izvršavaju po pravilima struke, opšteprihvaćenim standardima i u skladu sa uputstvima Centra.
Spoljni saradnik – član radnog tela, ima pravo na naknadu za učešće u radu radnog tela, u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju koeficijenata za obračun i isplatu naknade za rad spoljnih saradnika Zavoda.
POSTUPAK PRIJAVLJIVANJA:
Uz prijavu, pored radne biografije (CV), dostavlja se i potvrda pravnog lica u kome je kandidat zaposlen kao dokaz o poslovima koje obavlja, stepenu stručne spreme koju poseduje i o ukupnom radnom iskustvu u struci.
Penzionisana lica, uz prijavu umesto potvrde, dostavljaju kopiju diplome o stečenom obrazovanju i navode naziv i sedište pravnog lica u kome su radili neposredno pre odlaska u penziju.
Nezaposlena lica uz prijavu dostavljaju i kopiju diplome o stečenom obrazovanju i potvrdu pravnih lica kod kojih su stekla najmanje pet godina radnog iskustva u struci.
Prijava se dostavlja Zavodu lično ili preporučenom pošiljkom na adresu: Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Fabrisova 10, 11040 Beograd, poštanski fah 2, sa naznakom: „Javni poziv – Lista spoljnih saradnika Centra za razvoj programa i udžbenika“.
Krajnji rok za dostavljanje potrebne dokumentacije lično ili za predaju preporučene pošiljke je 24. januar 2018. godine.
Nedopuštene, nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Ovaj javni poziv objaviti na sajtu Zavoda www.zuov.gov.rs dana 15. januara 2018.
Dokumenta potrebna za prijavu na Javni poziv:
Kompletan tekst Javnog poziva
Formular za prijavu
Lice ovlašćeno za dodatna obaveštenja u vezi sa prijavom je Katarina Mićić, telefon broj 011/208-1916, i-mejl konkurs@zuov.gov.rs.
 

DIREKTOR
mr Zlatko Grušanović

Izvor: zuov.gov.rs

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *


Budite u toku

Unesite vašu imejl adresu

Pratite nas

Pratite nas na društvenim mrežama