Ко може да оствари право на рефундацију ПДВ за куповину хране и опреме за бебе?

4 фебруара, 2017
Повећан износ ПДВ који се рефундира као и лимити који се односе на нето приход и укупну имовину родитеља односно старатеља

На основу усклађених динарских износа из Закона о порезу на додату вредност, објављених у Службеном гласнику Републике Србије бр. 7/17, од 1. фебруара 2017. године право на рефундацију ПДВ-а за куповину хране и опреме за бебе, може се остварити до износа од 75.029,08 динара.

Корисничко упутство у вези са рефундацијом ПДВ за куповину хране и опреме за бебе

Такође, измењени су лимити који се односе на нето приход и укупну имовину родитеља и старатеља. Да би се остварило право на рефундацију услов је да је укупан нето приход родитеља, односно старатеља бебе у години која претходи години у којој се подноси захтев за рефундацију ПДВ за куповину хране и опреме за бебе, остварен у износу мањем од 1.028.970,29 динара. Други услов је да је укупна имовина родитеља, односно старатеља бебе на коју се плаћа порез на имовину у складу са прописима којима се уређују порези на имовину мања од 25.081.150,62 динара.
Купац хране и опреме за бебе у првој години старости бебе може да оствари рефундацију ПДВ у износу ПДВ који је садржан у вредности фискалног рачуна за купљену храну и опрему за бебе, а највише у износу до 42.873,76 динара, а од навршене прве до навршене друге године старости бебе, у износу до 32.155,32 динара. Дакле, укупан износ који се може остварити по основу рефундације ПДВ за куповину хране и опреме за бебе износи 75.029,08 динара.
Рок за подношење захтева за рефундацију ПДВ-а за куповину хране и опреме за бебе је од 1. до 17. фебруара 2017. године, a захтеви за рефундацију ПДВ-а за куповину хране и опреме за бебе се подносе надлежној организационој јединици Пореске управе према месту пребивалишта подносиоца захтева. Надлежне организационе јединице Пореске управе уз захтев купца, примају фискалне исечке који су издати од стране продавца хране и опреме за бебе, у складу са прописима којима се уређују фискалне касе, до 31. јануара 2017. године.
Право на рефундацију ПДВ-а за куповину хране и опреме за бебе траје до усвајања Закона о финансијској подршци породицама са децом.
 
Корисничко упутство у вези са рефундацијом ПДВ за куповину хране и опреме за бебе
1. Ко може да оствари право на рефундацију ПДВ за куповину хране и опреме за бебе?
Право на рефундацију ПДВ за куповину хране и опреме за бебе, за набавке извршене од 01.01.2013. године може да оствари:
1) родитељ, односно
2) старатељ бебе, ако испуњава следеће кумулативне услове:
– да је пунолетни држављанин Републике Србије,
– да има пребивалиште на територији Републике Србије,
– да је купио храну и опрему за бебе,
– да је укупан нето приход родитеља, односно старатеља бебе у години која претходи години у којој се подноси захтев за рефундацију ПДВ за куповину хране и опреме остварен у износу мањем од 1.012.766,03 динара
– да је укупна вредност имовине родитеља, односно старатеља на коју се плаћа порез на имовину у складу са прописима којима се уређује порез на имовину мања од 24.686.171,87 динара;
– да поседује фискални исечак издат од стране продавца у складу са прописима којима се уређују фискалне касе.
2. До ког износа се може остварити обим права на рефундацију ПДВ за куповину хране и опреме за бебе?
Право на рефундацију ПДВ, може се остварити у износу ПДВ који је садржан у вредности фискалног рачуна за купљену храну и опрему за бебе, а највише до износа од 73.847,52 динара за бебу старости до две године и то:
– у износу до 42.198,58 динара за добра набављена до навршене прве године старости бебе;
– у износу до 31.648,94 динара за добра набављена од навршене прве до навршене друге године старости бебе.
Ако купац хране и опреме за бебе у првој години старости бебе оствари рефундацију ПДВ у износу мањем од 42.198,58 динара, право на рефундацију ПДВ у првој години бебе сматра се у потпуности оствареним.
Динарски износи који се односе на укупан нето приход и укупну имовину родитеља, односно старатеља бебе и износ за који се може остварити право на рефундацију ПДВ-а усклађују се са годишњим индексом потрошачких цена у календарској години која претходи години у којој се усклађивање врши.
Дакле, родитељи /старатељи могу остварити право на рефундацију ПДВ за набављену храну и опрему за бебе, за набавке које се изврше почев од 01. јануара 2013. године.
3. На коју врсту хране и опреме за бебе се може остварити рефундација ПДВ?
Храном и опремом за бебе за чију набавку може да се оствари право на рефундацију ПДВ, сматрају се:
1. млеко за одојчад,
2. кашице,
3. креветац,
4. колица,
5. столица за храњење,
6. столица за кола,
7. пелене.
4. На који начин се може остварити поступак рефундације ПДВ за куповину хранеи опреме за бебе?
Купац хране и опреме за бебе остварује право на рефундацију ПДВ на основу писменог захтева који се подноси на Обрасцу РФНБ – Захтев купца хране и опреме за бебе за рефундацију ПДВ организационој јединици Пореске управе на чијем подручју подносилац захтева има пребивалиште. Образац РФНБ се може наћи на сајту Пореске управе: www.poreska uprava.gov.rs у делу Обрасци.
Уз захтев се достављају:
– фискални исечци издати од стране продавца хране и опреме за бебе (обвезника ПДВ) у складу са прописима којима се уређују фискалне касе у периоду за који се подноси захтев за рефундацију ПДВ,
– фотокопије и списак бројева тих фискалних исечака;
Изузетно, у случају када је подносилац захтева усвојитељ, односно старатељ, при првом подношењу захтева, доставља:
– фотокопију одлуке надлежног органа о усвојењу,
– а старатељ бебе – фотокопију одлуке надлежног органа о стављању под старатељство.
На дан подношења захтева за рефундацију ПДВ морају да буду испуњени сви прописани услови за остваривање права на рефундацију ПДВ за куповину хране и опреме за бебе.

5. Који је рок за подношење захтева за рефундацију ПДВ за куповину хранеиопреме за бебе?
Купац хране и опреме за бебе може да поднесе захтев за рефундацију ПДВ у периоду од 01. до 15. фебруара, односно од 01. до 15. јула текуће године (ако последњи дан рока пада у недељу или на дан државног празника, или у неки други дан кад орган пред којим треба предузети радњу не ради, рок истиче истеком првог наредног радног дана).
Рок за подношење захтева за рефундацију ПДВ је преклузиван, што значи да захтев може да се поднесе само у законом прописаним роковима.
Уколико је купац хране и опреме за бебе пропустио да поднесе захтев за рефундацију ПДВ у претходном периоду, за набавке које је извршио од 01.01.2013. године, може у наредном року да поднесе захтев за рефундацију ПДВ.
Уколико су надлежној организационој јединици Пореске управе поднети захтеви за рефундацију ПДВ пре рока који је прописан законом исти ће бити одбачени закључком као преурањени.
Захтев се може поново поднети, уколико је претходно био одбачен због недостатка неког доказа, ако се доказ обезбеди у прописаном року за подношење.
6. Подносиоцу захтева – купцу хране и опреме за бебе по поднетим захтевима уз које су приложени рачуни продавца хране и опреме за бебе којима је извршена набавка хране и опреме за бебе пре датума рођења детета, може се одобрити рефундација ПДВ. Напомињемо да се не може признати право на рефундацију ПДВ уколико су рачуни издати пре 01.01.2013. године.
7. У ситуацији када се куповина хране и опреме за бебе врши путем Interneta обавештавамо да подносилац захтева за рефундацију ПДВ-а за куповину хране и опреме за бебу од лица које је регистровано за обављање делатности 47.91-трговина на мало посредством поште или интернета, може остварити право на рефундацију ПДВ под законом прописаним условима и ако поседује:
– рачун на коме је исказан ПДВ као доказ да је извршио куповину хране и опреме за бебе,
– документ којим потврђује да је куповина хране и опреме за бебе извршена посредством Интернета и
– доказ о плаћању рачуна.
Напомињемо да се, уколико подносилац захтева не достави наведене доказе, не може признати право на рефундацију ПДВ.
8. У ситуацији када физичко лице-родитељ, односно старатељ подноси захтев за рефундацију ПДВ за купљену храну и опрему за бебе (нпр. близанце, тројке, четворке и сл.), обавештавамо вас да родитељ, односно старатељ подноси образац захтева за свако дете и остварује право на рефундацију ПДВ уколико испуњава услове прописане законом који уређује порез на додату вредност, у износу до 42.198,58 динара, односно 31.648,94 динара, за свако дете. То значи да родитељ, односно старатељ, подноси онолики број захтева који одговара броју деце за који може да оствари право на рефундацију ПДВ, при чему напомињемо да услови који се односе на висину примања подносиоца, као и вредност имовине, су утврђени Законом и односе се на истог подносиоца без обзира на број деце за које остварује право на рефундацију. Такође, рачуни који се у конкретном случају подносе уз захтеве, сагледавају се у контексту свих захтева сходно броју деце за једног подносиоца.
9. Хранитељ не може да остварује право на рефундацију ПДВ за куповину хране и опреме за бебе, осим ако је постављен за старатеља бебе.
10. Поступање организационе јединице Пореске управе по поднетом захтеву
Надлежна организациона јединица Пореске управе, по спроведеном поступку контроле испуњености услова за остваривање права на рефундацију ПДВ, решењем одлучује о захтеву у року од 30 дана од дана подношења захтева са потребном доказима.
Рефундација ПДВ на рачун купца хране и опреме за бебе, врши се у року од 15 дана од дана достављања решења
Управи за трезор.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *


МОЖДА ТЕ ЗАНИМА
На који начин ће се спроводити процедура за стицање лиценце?
ДЕТАЉНИЈЕ

Будите у току

Унесите вашу имејл адресу

Пратите нас

Пратите нас на друштвеним мрежама