Правилник о измени и допуни Правилника о календару образовно-васпитног рада за основне и средње школе за школску 2020/2021. годину

Измена и допуна Правилника о календару за основно и средње школе за школску 2020/2021. годину

ПРАВИЛНИК

о измени и допуни Правилника о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2020/2021. годину

„Члан 1.

У Правилнику о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2020/2021. годину („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 5/20 и 18/20), у члану 12. после става 1. додаје се став 2. који гласи: „Изузетно, термини утврђени за полагање пробног завршног испита из става 1. овог члана могу бити одложени услед актуелне епидемиолошке ситуације, с тим да се према накнадно утврђеним терминима полагање пробног завршног испита обави најкасније до краја месеца маја текуће године.”.

Члан 2.

Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада основне школе за школску 2020/2021. годину који је одштампан уз Правилник о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2020/2021. годину („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 5/20 и 18/20) замењује се новим табеларним прегледом календара образовно-васпитног рада основне школе за школску 2020/2021. годину, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

 

ПРАВИЛНИК

о изменама Правилника о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2020/2021. годину

Члан 1.

У Правилнику о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2020/2021. годину („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 6/20, 17/20 и 18/20), у члану 6. став 4. речи: „а завршава се у понедељак, 3. маја 2021. године” замењују се речима: „а завршава се у уторак, 4. маја 2021. године”.

Члан 2.

Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2020/2021. годину, који је одштампан уз Правилник о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2020/2021. годину („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 6/20, 17/20 и 18/20), замењује се новим табеларним прегледом календара образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2020/2021. годину, који је одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Завод за унапређивање образовања и васпитања