Rasporedi nastave za osnovnu školu ( 31.05-06.06.2021.)

28 maja, 2021

Rasporedi nastave za osnovnu školu ( 31.05-06.06.2021.)

I razred

ponedeljak, 31.05. utorak, 01.06. sreda, 02.06. četvrtak, 03.06. petak, 04.06.
163. Srpski jezik – Basne za decu, Ezop – izbor, obrada 164. Srpski jezik – Prepričavanje basne po izboru učenika, utvrđivanje 165. Matematika – Sabiranje i oduzimanje brojeva do 100, utvrđivanje 166. Srpski jezik – Moj ljubimac, pismeno izražavanje, utvrđivanje 167. Srpski jezik – DL: Izbor pesama, Jovan Jovanović Zmaj, obrada
163. Matematika – Sabiranje brojeva (46+14), utvrđivanje 164. Matematika – Sabiranje i oduzimanje brojeva do 100, utvrđivanje 165. Srpski jezik – Zanimljivi tekstovi o životinjama iz enciklopedija i časopisa za decu, obrada 166. Matematika – Sabiranje i oduzimanje brojeva do 100, utvrđivanje 167. Matematika – Sabiranje i oduzimanje brojeva do 100, provera znanja
33. Digitalni svet – Prava i obaveze u digitalnom svetu, utvrđivanje 67. Svet oko nas – Nepogode, opasnosti, obrada 18. Likovna kultura – Čitanje vizuelnih informacija: crtani i animirani film, obrada 68. Svet oko nas – Nepogode, opasnosti, utvrđivanje 32. Engleski jezik – Čestitanje praznika; poziv i reagovanje na poziv u zajedničkoj aktivnosti, utvrđivanje / Čestitanje, upućivanje čestitki i reagovanje na upućene čestitke; opisivanje događaja (proslave rođendana) najjednostavnijim jezičkim sredstvima, utvrđivanje

II razred

ponedeljak, 31.05. utorak, 01.06. sreda, 02.06. četvrtak, 03.06. petak, 04.06.
163. Srpski jezik – Vesna Vidojević Gajević: Brkljača, obrada 164. Srpski jezik – Čitanje sastava: Moja baka/Moj deka, utvrđivanje 165. Matematika – Mere za vreme – čas i minut, utvrđivanje 166. Srpski jezik – Govorna vežba: Moja porodica, utvrđivanje 167. Srpski jezik – D.Maksimović: Bajka o trešnji, obrada
163.Matematika – Geometrija – crtanje, provera 164. Matematika – Mere za vreme – čas i minut, obrada 165. Srpski jezik -Gradimir Stojković: Deda Miloje, obrada 166. Matematika -Mere za vreme – dan, sedmica, mesec i godina, obrada 167. Matematika – Mere za vreme – dan, sedmica, mesec i godina, utvrđivanje
33. Engleski jezik – Imenovanje i opisivanje predmeta jednostavnim jezičkim sredstvima (odevni predmeti – odeća, obuća); izražavanje pripadanja i posedovanja, obrada i utvrđivanje 67. Svet oko nas – Materijali, obrada 33. Likovna kultura –  Maštam-stvaram, utvrđivanje 68. Svet oko nas – Upotreba različitih materijala, obrada 33. Muzička kultura –  Sedi Đira na vrh slame, narodna pesma, obrada

III razred

ponedeljak, 31.05. utorak, 01.06. sreda, 02.06. četvrtak, 03.06. petak, 04.06.
163. Srpski jezik – Branko V. Radičević: Priča o dečaku i mesecu, utvrđivanje 164. Srpski jezik – Pravopisna pravila, sistematizacija 165. Matematika – Merenje zapremine tečnosti, obrada 166. Srpski jezik – Desanka Maksimović: Vožnja, obrada 167. Srpski jezik – Bogaćenje rečnika, utvrđivanje
163. Matematika – Merenje mase, obrada 164. Matematika – Merenje mase, utvrđivanje 165. Srpski jezik – Pravopisna pravila, provera znanja 166. Matematika – Merenje zapremine tečnosti, utvrđivanje 167. Matematika – Merenje vremena, obrada
33. Engleski jezik – Izražavanje dopadanja/nedopadanja; iskazivanje predloga, saveta i upozorenja, obrada i utvrđivanje 67. Priroda i društvo – Kultivisane kopnene životne zajednice, utvrđivanje 33. Likovna kultura – Prikazivanje pokreta i kretanja u umetničkim delima, obrada i vežbanje 68. Priroda i društvo – Značaj i zaštita zemljišta i kopnenih životnih zajednica, obrada 33. Muzička kultura -Muzička priča (po izboru), obrada

IV razred

ponedeljak, 31.05. utorak, 01.06. sreda, 02.06. četvrtak, 03.06. petak, 04.06.
163. Srpski jezik – J.J.Zmaj: Ciganin hvali svoga konja, obrada 164. Srpski jezik – J.J.Zmaj: Ciganin hvali svoga konja, utvrđivanje 165. Matematika – Razlomci, obnavljanje 166. Srpski jezik – Kazujemo naučene stihove, utvrđivanje 167. Srpski jezik – Skupovi reči u rečenici, obrada
163. Matematika – Nejednačine sa množenjem, obrada 164. Matematika – Nejednačine sa množenjem, utvrđivanje 165. Srpski jezik – Glagolski dodaci, obrada 166. Matematika – Razlomci oblika a/b (a < b i b ≤10), obrada 167. Matematika
– Razlomci oblika  a/b (a < b i b ≤10), obrada
33. Engleski jezik – Opisivanje događaja (porodične proslave), obrada i utvrđivanje / Iskazivanje vremena (trenutnih aktivnosti), obrada i utvrđivanje 67. Priroda i društvo – Kako se završio Prvi svetski rat, obrada 33. Likovna kultura -: Pozorišna maska – slikanje, vajanje – tehnika po izboru, vežbanje 68. Priroda i društvo – Prvi svetski rat, utvrđivanje 33. Muzička kultura – U Ivana gospodara – narodna pesma iz Crne Gore, obrada i obnavljanje

V razred

Satnica ponedeljak, 31.05. utorak, 01.06. sreda, 02.06. četvrtak, 03.06. petak, 04.06.
08.00 – 08.30 130. Srpski jezik – Nepravi objekat, obrada 132. Matematika – Osna simetričnost figure, obrada 132. Srpski jezik – Priloške odredbe (za mesto, vreme, način, uzrok i količinu), obrada 133. Matematika – Osna simetričnost figure, utvrđivanje 133. Srpski jezik – Priloške odredbe, vežbanje
08.35 – 09.05 131. Matematika – Simetričnost dveju figura u odnosu na pravu, utvrđivanje 131. Srpski jezik – Branislav Nušić: “Kirija”, obrada/utvrđivanje 33. Tehnika i tehnologija – Izrada predmeta/modela ručnom obradom i spajanjem papira i/ili drveta, tekstila, kože korišćenjem odgovarajućih tehnika, postupaka i alata, vežba 34. Engleski jezik – Iskazivanje vremena (hronološkog i meteorološkog), utvrđivanje 134. Matematika – Simetrala duži, obrada
09.10 – 09.40 33. Istorija – Hrišćanstvo, utvrđivanje 67. Biologija – Pušenje – bolesti zavisnosti, utvrđivanje 33. Geografija – Vode na zemlji, sistematizacija 68. Biologija – Zdravlje, obrada 33. Informatika i računarstvo – Liste i njihova primena, obrada/vežbanje

VI razred

Satnica ponedeljak, 31.05. utorak, 01.06. sreda, 02.06. četvrtak, 03.06. petak, 04.06.
08.00 – 08.30 130. Srpski jezik – Dugi i kratki akcenti, obrada 132. Matematika – Površina kvadrata i pravougaonika, utvrđivanje 132. Srpski jezik – Branislav Nušić: “Analfabeta”,  utvrđivanje 133. Matematika – Površina paralelograma, obrada 133. Srpski jezik – Pravilan izgovor glasova: č, ć, dž, r (uz ponavljanje glasova i glasovnih promena), ponavljanje/vežbanje
08.35 – 09.05 131. Matematika – Površina ravnih figura, jedinice mere za dužinu i površinu, jednakost površina, obrada 131. Srpski jezik – Branislav Nušić: “Analfabeta”,  obrada 33. Biologija – Povrede tela i prva pomoć, obrada/ Ponašanje u skladu sa klimatskim parametrima, obrada 34. Engleski jezik – Iskazivanje prostornih odnosa i uputstava za orijentaciju u prostoru, obrada i utvrđivanje 134. Matematika – Površina paralelograma, utvrđivanje
09.10 – 09.40 33. Istorija – Apsolutističke monarhije, utvrđivanje/ Osmansko carstvo u vreme najvećeg uspona , obrada 67. Fizika – Atmosferski pritisak. Toričelijev ogled i barometri, utvrđivanje 33. Geografija – Stanovništvo, religije i naselja Evrope, obrada 68. Fizika – Paskalov zakon i njegova primena, obrada 33. Informatika i računarstvo – Kolekcije podataka, Liste, Setovi (skupovi), Operacije sa setovima, obrada/vežbanje

VII razred

Satnica ponedeljak, 31.05. utorak, 01.06. sreda, 02.06. četvrtak, 03.06. petak, 04.06.
09.45 – 10.15 130. Srpski jezik – Uslovne rečenice, obrada 132. Matematika – Obim i površina kruga i njegovih delova, utvrđivanje 132. Srpski jezik – Uslovne i dopusne rečenice (uz ponavljanje prethodno obrađenih rečenica), vežbanje 133. Matematika – Rotacija, obrada 133. Srpski jezik – Priprema za četvrti školski pismeni zadatak
10.20 – 10.50 131. Matematika – Površina kružnog prstena, utvrđivanje 131. Srpski jezik – Dopusne rečenice, obrada 33. Geografija – Australija – geografski položaj, granice, veličina, obrada/ Prirodne odlike – reljef, klima, vode, biljni i životinjski svet, obrada 34. Engleski jezik – Iskazivanje želja, potreba, oseta i osećanja, utvrđivanje / Utvrđivanje gradiva 134. Matematika – Rotacija, utvrđivanje
10.55 – 11.25 33. Istorija – Srbija i Crna gora u velikom ratu 1914.,  obrada/utvrđivanje 34. Biologija – Virusi i virusne bolesti, obrada/ Imunitet i vakcine, obrada 33. Hemija – Mera kiselosti rastvora – rN rastvora, obrada/ Oksidi, kiseline i baze, utvrđivanje 34. Fizika – Specifični toplotni kapacitet, utvrđivanje/ Toplotna ravnoteža. Agregatna stanja supstancije, obrada 33. Informatika i računarstvo – Istraživački projekat; Biranje tema projekta, Podela na timove

VIII razred

Satnica ponedeljak, 31.05. utorak, 01.06. sreda, 02.06. četvrtak, 03.06. petak, 04.06.
11.30 – 12.00 130. Srpski jezik – Isidora Sekulić: “Carsko dostojanstvo jezika”, obrada 132. Matematika – Zapremina lopte, obrada 132. Srpski jezik – Glasovi i glasovne promene, ponavljanje/vežbanje 133. Matematika – Zapremina lopte, utvrđivanje 133. Srpski jezik – Glasovne promene, ponavljanje/vežbanje
12.05 – 12.35 131. Matematika – Površina sfere, utvrđivanje 131. Srpski jezik – Jednoznačne i višeznačne reči; homonimija. Prikazivanje polisemije i homonimije u velikim jednojezičnim rečnicima. Metafora i metonimija kao načini da reč stekne nova značenja, vežbanje 65. Geografija – Srbi u regionu i dijaspori, utvrđivanje 34. Informatika i računarstvo – Utvrđivanje gradiva 134. Matematika – Četvrti pismeni zadatak, provera znanja
12.40 – 13.10 65. Istorija – Razbijanje i raspad jugoslovenske države, utvrđivanje 67. Biologija – Kombinovani zadaci, utvrđivanje 66. Istorija – NATO agresija na SRJ, obrada 67. Fizika -Uticaj fizike na razvoj drugih prirodnih nauka, obrada 66. Geografija – Članstvo Srbije u međunarodnim organizacijama, obrada
13.15 – 13.45 66. Fizika – Elementi atomske i nuklearne fizike, sistematizacija 33. Engleski jezik – Utvrđivanje gradiva 65. Hemija – Kombinovani zadaci 2 – utvrđivanje,  priprema za polaganje završnog ispita 68. Biologija – Kombinovani zadaci, utvrđivanje 66. Hemija – Kombinovani zadaci 3 – utvrđivanje, priprema za polaganje završnog ispita

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *


Budite u toku

Unesite vašu imejl adresu

Pratite nas

Pratite nas na društvenim mrežama