Специфичности рада у комбинованом одељењу

Рад у комбинованом одељењу се изводи по истим дидактичким принципима и истим наставним методама као и рад у одељењу које чини само један разред. Али, за разлику од рада у одељењу који чини један разред, истовремени рад у истој учионици са два разреда има извесних специфичности.


Учитељ који ради истовремено у одељењу са два разреда обрађује и два наставна програма за исто време  за које учитељ који ради са једним разредом прелази један програм.Тако да рад са два разреда тражи од учитеља више припремања и више умешности у извођењу наставе.

Веома важан елеменат наставног рада је избор садржаја и разноврсног материјала за самосталан рад ученика.То захтева од учитеља доста размишљања о раду, доста читања и припремања.

У раду са два разреда  учитељ је принуђен да у раду користи више активности за самосталан рад ученика; то значи, да док са једним разредом ради непосредно, он остале ученике мора запослити самосталним радом.

Опет, да се самостални рад не би претворио у средство за одржавање реда и мира, да не би служио за то да се њиме само испуни време, него да би стварно одговарао својој педагошкој намени, он се никако не сме свести на шаблонски, досадни рад. Он мора бити разноврстан, интересантан, и треба да садржи понеки проблем који се може решити само размишљањем, самосталним напором.
Да би активност за самостални рад одговарала својој намени,учитељ је пажљиво одабира за сваки разред и за сваки час.

Такође ,у организацији рада са два разреда нарочито је важно осмишљено распоредити време и ваљано га искористити.

Учитељ треба наизменично да ради у току истог часа са оба разреда који чине једно одељење; један део часа ће радити са једним разредом, за то време ће ученици другог разреда радити нешто самостално. У другом делу наставник задаје задатак за самостални рад у разреду с којим је до тада непосредно радио, и прелази на разред који је у првом делу часа имао самостални рад, проверава како су обавили самостални рад, а затим обрађује ново или утврђује старо градиво, већ према томе шта је својим планом предвидео за тај час.При крају часа задаје домаћи задатак овом разреду ,и уколико то време дозвољава, проверава самостални рад другог разреда, а ако нема времена, онда то чини на следећем цасу пре него сто с њима почне непосредни рад, или ученицке радове прегледа после наставе.

Наравно,колико ће времена поједини разреди радити самостално,зависи од висе фактора.На првом месту зависи од задатка који учитељ зели да оствари на појединим часовима, а затим и од обимности и тезине градива које треба на часу савладати, било да се ради о обради новог или утврђивању старог градива.

Најзад, посебну пажњу учитељ посвећује изради распореда часова,који ученику омогућава несметани самостални рад на часовима из појединих предмета, а са друге стране се, опет, извесни часови из појединих предмета изводе заједно,сто је и пожељно и корисно за саме ученике.

Водећи рачуна о свим овим стварима, наси учитељи су увек на добром путу како би ученици солидно усвојили наставне садржаје, и на тај начин направили најпоузданију основу за стицање праве слике о дечјем напредовању. Као најпоузданији критеријум да ли су и колико ученици схватили градиво служи и то с каквом га сигурношћу и лакоћом примењују у пракси. Напослетку, квалитет знања, вештина, и навика се огледа и у томе колико су трајни.

Славица Ердељановић
ОШ „Свети Сава“
Младеновац