Ученицима који се определе за дефицитарна занимања – 5000 динара месечно из буџета Републике Србије

Влада Републике Србије усвојила је Уредбу о финансијској подршци дуалном образовању, ради пружања подршке ученицима који ће бити уписани на трогодишње и четворогодишње дуалне образовне профиле на којима се школују за дефицитарна занимања.

Foto: Canva

Канцеларија за дуално образовање саопштила је да ће се финансијска подршка дуалном образовању усвојена Уредбом реализовати на два начина.

Прво, ученици који се определе да се школују по дуалном моделу образовања, а за дефицитарна занимања, овом уредбом имаће прилику да зараде више од других ученика који су се определили за овај вид школовања.

У претходним годинама, анализом уписа, утврђено је да се ученици ређе опредељују за трогодишња занимања, иако су често иста на тржишту рада веома тражена и боље плаћена.

На овај начин ученицима ће бити омогућено да им за све три године, поред законом прописане накнаде за учење кроз рад, у нето висини од најмање 70 одсто минималне цене рада по сату, из буџета Србије буде исплаћено по још 5.000 динара месечно, у трајању од по 9 месеци годишње.

“Сходно подацима да су, на пример, бравари заваривачи, оператери машинске обраде резањем, пекари, посластичари, кувари, електричари, индустријски механичари, знатно боље плаћени од многих других занимања, овим видом помоћи државе ученицима ће бити омогућен виши ниво мотивације за стицање компетенција за овај вид занимања и у већем броју ће се за њих опредељивати”, наведено је у саопштењу.

Уговор о додели средства закључују школа, Канцеларија за дуално образовање и Национални оквир квалификација и ученик, односно родитељ или други законски заступник.

Од ученика се очекује да савесно приступи активностима предвиђеним планом и програмом наставе и учења, јер у супротном ову подршку може изгубити ако је неоправдано изостао више од 5 одсто месечног фонда часова учења кроз рад и уколико је неоправдано изостао више од 10 одсто фонда часова за претходни период учења кроз рад, као и уколико има негативну оцену на полугодишту за све месеце до месеца у којем је исправио оцену.

Други начин реализовања финансијске подршке дефинисан у овој уредби односи се на подршку послодавцима у виду субвенционисања дела накнаде за учење кроз рад коју послодавци плаћају ученицима уписаним на дуалне образовне профиле на којима се ученици школују за дефицитарна занимања и која ће износити до 50 одсто у складу са законом.

Уколико средства, а у складу са два предложена начина у Уредби, не буду утрошена, предвиђена је допунска мера којом се средства могу доделити школама за набавку опреме, потрошног материјала и средстава за личну заштиту и безбедност на раду, као и за реализацију дела учења кроз рад који се не може реализовати код послодавца, наведено је у саопштењу.

Извор: Блиц