Друштво директора школа Србије: Записник са XV редовне седнице УО

 

Записник са XV редовне седнице УО

Седница је одржана  у среду и четвртак, 26. и 27.10.2016. у Економско- трговинској школи у Кикинди, са почетком  првог дана  рада у 1200 часова. Седници присуствују председник  и чланови УО: Иван Ружичић, Дејан Недић, Златко Грушановић, Милош Бјелановић, Драган Алексић, Витомир Радак, Сеад Љајић, Роберт Џунић као и чланови Друштва: Милибор Саковић, Владан Ницовић, Раде Зејак и Младен Стевановић. Оправдано је одсутан Жељко Стаменковић.
Председник УО прочитао је предложени
Дневни ред:

  1. Усвајање записника са претходне седнице УО
  2. Дефинисање ставова „ДДШС“ у вези актуелних питања и деловање УО“ДДШС“ у наредном периоду с тим у вези
  3. Припрема  V (изборне) Скупштине „ДДШС“

Предлог УО за измене  и допуне Стаута „ДДШС“ за V Скупштину

  1. Питања и предлози

Предложени дневни ред усвојен је једногласно, без измена и допуна.

РАД

I  ТАЧКА:
Записник са XIV седнице УО усвојен је једногласно, без примедби.
II ТАЧКА:
У дискусији и предлозима по овој тачки  дневног реда најпре је констатовано  да су први кораци  новог Министра просвете веома добри и охрабрујући са становишта директора  школа, јер се отворено указује на проблеме са којима  се суочава  наш образовно-васпитни систем и показује се жеља и намера да се заједнички  са свим актерима  система траже  најбоља решења која ће наш образовно-васпитни систем  учинити бољим, економичнијим и  ефикаснијим.  У том смислу, „ДДШС“ је спремно да се активно, својим предлозима и сугестијама  укључи у свакодневне активности Министарства просвете,  полазећи од тога да директори школа најбоље познају  образовно-васпитни систем и све његове добре и лоше стране и имају предлоге како да се систем унапреди.
Генерално, веома је добра намера Министарства просвете да се приступи писању новог    ЗОСОВ-а, с обзиром да је по нашем мишљењу ЗОСОВ из 2009. године постао главна препрека развоју и позитивним променама нашег образовно-васпитног система. У том смислу сматрамо да нови ЗОСОВ мора најпре бити ослобођен и очишћен од онога што се у најновијој светској и европској образовној теорији зове „вирус стандардизације“( видети књигу „Финске лекције“ од Пасија Салберга).Наиме, увођење тржишта и стандарда тј. тежња за „мерењем“ учинка образовних система и њихово оцењивање по „тржишним“ мерилима се показало потпуно погрешно. Државе и образовни системи који су радили супротно од тога, тј. који су уместо такмичења школа и наставника ( читај тзв. спољашњег оцењивања и вредновања) подстицале  САРАДЊУ свих актера  образовно-васпитног система, које су уместо појачане контроле наставника, развијале поверење у њих и које су уместо централизованог административно-бирократског руковођења системом, подстицале аутономију школа и локалних средина  и самим тим њихову одговорност за квалитет њихових школа, су постизале и постижу одличне резултате на PISA тестовима. У том смислу ако хоћемо  да настава, подучавање, наставник и ученик буду у центру система, морамо систем ослободити од приче о стандардима. Уосталом, можемо имати идеално направљене стандарде, али какву ћемо школу имати то зависи од наставника и ученика и њихових родитеља и њихове мотивације. Стандарди, тј. „обрасци“ су примерени индустрији, али у уметности, спорту, учењу су непримењиви јер гуше индивидуалност, креативност и  иницијативу и наставника и ученика. Главна вредност нашег образовно-васпитног система су  наставници, ученици и њихови родитељи и они још увек верују да знање  може бити главни покретач промена у њиховим животима и читавог друштва и зато им треба допустити да „ сањају и остварују своје, а не туђе снове“. Ако то желимо, а задржимо причу о „стандардима“, ми смо и наставницима и ученицима везали руке  и ноге, а тражимо да они трче. Уосталом, квалитет једне школе је интеракција између школе, наставника, ученика и њихових родитеља и он почива на сарадњи, поверењу и њиховој љубави према знању која се никако не може мерити и оцењивати.
Што се тиче конкретних предлога за нови ЗОСОВ који се односе на директоре школа, сматрамо да треба подизати лествицу и услове  за избор директора  школа с обзиром на велику улогу директора школа за квалитет рада школа. У  том смислу сматрамо :
–          Да треба увести праг од најмање 50% подршке колектива за избор директора школе;
–          Да се мора трајно и принципијелно решити тзв. чување радног места директора школе и да једноставно не треба ограничавати број мандата и да треба  за време трајања мандата чувати радно место директору школе. Овде је кључно питање да ли хоћемо да најбољи професори у најбољим радним годинама буду директори школа или ће то бити само они који то жарко желе и они који су пред пензијом;
–          Такође, напомињемо да се у овом тренутку ни помоћнику директора који се одређује за сваку школску годину не чува радно место, јер то нигде не пише у ЗОСОВ-у, а требало би децидно да се предвиди;
–          Сматрамо да је за директоре  школа нејасно зашто само они из целог јавног сектора треба да имају испит за лиценцу за рад на пословима директора, а уз то постојећи ЗОСОВ  предвиђа да им се радно место чува  само у првом мандату, чиме су директори школа  једини радници у образовно-васпитном систему који ступањем на дужност директора прелазе из статуса радника на неодређено време у статус радника  на одређено време. То је веома дестимулативно за директоре школа и неефикасно за систем. Питање „лиценце“ за директоре школа требало би да се решава или преко „Школе за директоре“ или уважавањем праксе и искуства коју садашњи директори имају. Лиценца за директоре као и стицање звања  за наставнике  и стручне сараднике  треба да буде децентрализовано и искључиво везано за доприносе унапређењу образовно-васпитне праксе и квалитета рада у школи. Ако се то сведе на „бизнис“ за неке и „јурњаву“ за бодовима, онда ће то бити потпуно некорисно за систем у целини, али и за директоре појединачно;
–          Самим тим, „лиценца“ за директоре мора да буде везана за неограничавање броја мандата, за чување радног места за време трајања манадата и то би било стимулативно да директори стално раде на свом стручном усавршавању и размени искустава у свом раду;
–          Мислимо да се мора пронаћи начин да удружење директора пронађе своје место у ЗОСОВ-у и да се заједно са МП и Синдикатима ради на решавању проблема који се јављају у систему;
–          Своје место у ЗОСОВ-у  морају пронаћи специјализоване школе и стручне гимназије, чији би ученици могли да полажу националну матуру;
–          Што се тиче Школских одбора, мислимо да  треба ЗОСОВ-ом  предвидети да чланови ван колектива тј. Наставничког већа, буду стручни и имају одговарајући ниво стручне и образовне  квалификације  за члана Школског одбора  одговарајуће школе;
–          Што се тиче преузимања запослених, треба оставити могућност да директори школа изаберу између више кандидата, јер су они најодговорнији за квалитет рада школе и треба с тим у вези ускладити ЗОСОВ и Закон о раду.
III ТАЧКА:
У оквиру ове тачке, председник УО   је изнео  8 предлога за измене и допуне Статута „ДДШС“ и то:
Чл. 4.- Из печата брисати“Чачак“;
Чл. 9. –став 2. и 3. брисати и додати уместо њих став 2: „Чланство почиње даном потписивања приступнице“:
У чл. 8. брисати ст.4. и уместо њега: „Почасни члан Друштва  може бити свако физичко лице  које помаже остваривање  циљева Друштва као и чланови „ДДШС“  којима је престао основ чланства, на основу личне жеље и одлуке УО „ДДШС“;
У чл.11 ст.3. брисати“апсолутном већином“ и уместо „Скупштина“ да одлуку доноси Управни одбор, јер жалба иде Скупштини па не може Скупштина да доноси одлуку и да се њој жали;
Чл. 15- у ст.1. брисати у алинеји 6-„завршни рачун“ и брисати тачку 7. у целости;
У чл. 19. Убацити после става 4. став 5:“Чланови УО из региона су у обавези да најмање једном годишње закажу састанак чланова Друштва из свог региона којима подносе извештај о свом раду и анализирају теме и предлоге који су актуелни и важни за рад Друштва. Извештај о овоме подносе Управном одбору“ДДШС“ на првој наредној седници УО и тај извештај је саставни део  извештаја о раду УО“ДДШС“ за тај период;“
У чл.21.тачка3.- после речи „предлаже финансијски извештај“ додати „ и усваја“ завршни рачун;
У чл.23. став1.тачка 2: да ли прегледа завршни рачун или да стоји:“разматра финансијски извештај и о његовом извршењу обавештава Скупштину на првој наредној седници Скупштине по истеку календарске године.“
Управни одбор је једногласно усвојио овај предлог као званични предлог Управног одбора за измене Статута“ДДШС“.
Управни одбор је дефинисао листу гостију Скупштине и појединачна задужења за њихово позивање и присуство Скупштини.
IV TАЧКА:
Под овом тачком дневног реда, Владан Ницовић је обавестио УО о захтеву ЗУОВ-а да „ДДШС“ одреди једног члана за радну групу коју ЗУОВ прави по захтеву МПН и ТР за израду Програма и сценарија обуке за директоре школа и израду предлога Правилника којим ће бити регулисано  стручно усавршавање и полагање испита за директоре школа.
УО је именовао Милоша Бјелановића, директора Земунске гимназије за свог представника у овој радној групи.
Записничар
Владан Ницовић,проф.

Председник УО
Иван Ружичић,проф.

Извор: drustvodss.edu.rs