Društvo direktora škola Srbije: Zapisnik sa XV redovne sednice UO

12 novembra, 2016
 

Zapisnik sa XV redovne sednice UO

Sednica je održana  u sredu i četvrtak, 26. i 27.10.2016. u Ekonomsko- trgovinskoj školi u Kikindi, sa početkom  prvog dana  rada u 1200 časova. Sednici prisustvuju predsednik  i članovi UO: Ivan Ružičić, Dejan Nedić, Zlatko Grušanović, Miloš Bjelanović, Dragan Aleksić, Vitomir Radak, Sead Ljajić, Robert Džunić kao i članovi Društva: Milibor Saković, Vladan Nicović, Rade Zejak i Mladen Stevanović. Opravdano je odsutan Željko Stamenković.
Predsednik UO pročitao je predloženi
Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice UO
  2. Definisanje stavova „DDŠS“ u vezi aktuelnih pitanja i delovanje UO“DDŠS“ u narednom periodu s tim u vezi
  3. Priprema  V (izborne) Skupštine „DDŠS“

Predlog UO za izmene  i dopune Stauta „DDŠS“ za V Skupštinu

  1. Pitanja i predlozi

Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno, bez izmena i dopuna.

RAD

I  TAČKA:
Zapisnik sa XIV sednice UO usvojen je jednoglasno, bez primedbi.
II TAČKA:
U diskusiji i predlozima po ovoj tački  dnevnog reda najpre je konstatovano  da su prvi koraci  novog Ministra prosvete veoma dobri i ohrabrujući sa stanovišta direktora  škola, jer se otvoreno ukazuje na probleme sa kojima  se suočava  naš obrazovno-vaspitni sistem i pokazuje se želja i namera da se zajednički  sa svim akterima  sistema traže  najbolja rešenja koja će naš obrazovno-vaspitni sistem  učiniti boljim, ekonomičnijim i  efikasnijim.  U tom smislu, „DDŠS“ je spremno da se aktivno, svojim predlozima i sugestijama  uključi u svakodnevne aktivnosti Ministarstva prosvete,  polazeći od toga da direktori škola najbolje poznaju  obrazovno-vaspitni sistem i sve njegove dobre i loše strane i imaju predloge kako da se sistem unapredi.
Generalno, veoma je dobra namera Ministarstva prosvete da se pristupi pisanju novog    ZOSOV-a, s obzirom da je po našem mišljenju ZOSOV iz 2009. godine postao glavna prepreka razvoju i pozitivnim promenama našeg obrazovno-vaspitnog sistema. U tom smislu smatramo da novi ZOSOV mora najpre biti oslobođen i očišćen od onoga što se u najnovijoj svetskoj i evropskoj obrazovnoj teoriji zove „virus standardizacije“( videti knjigu „Finske lekcije“ od Pasija Salberga).Naime, uvođenje tržišta i standarda tj. težnja za „merenjem“ učinka obrazovnih sistema i njihovo ocenjivanje po „tržišnim“ merilima se pokazalo potpuno pogrešno. Države i obrazovni sistemi koji su radili suprotno od toga, tj. koji su umesto takmičenja škola i nastavnika ( čitaj tzv. spoljašnjeg ocenjivanja i vrednovanja) podsticale  SARADNJU svih aktera  obrazovno-vaspitnog sistema, koje su umesto pojačane kontrole nastavnika, razvijale poverenje u njih i koje su umesto centralizovanog administrativno-birokratskog rukovođenja sistemom, podsticale autonomiju škola i lokalnih sredina  i samim tim njihovu odgovornost za kvalitet njihovih škola, su postizale i postižu odlične rezultate na PISA testovima. U tom smislu ako hoćemo  da nastava, podučavanje, nastavnik i učenik budu u centru sistema, moramo sistem osloboditi od priče o standardima. Uostalom, možemo imati idealno napravljene standarde, ali kakvu ćemo školu imati to zavisi od nastavnika i učenika i njihovih roditelja i njihove motivacije. Standardi, tj. „obrasci“ su primereni industriji, ali u umetnosti, sportu, učenju su neprimenjivi jer guše individualnost, kreativnost i  inicijativu i nastavnika i učenika. Glavna vrednost našeg obrazovno-vaspitnog sistema su  nastavnici, učenici i njihovi roditelji i oni još uvek veruju da znanje  može biti glavni pokretač promena u njihovim životima i čitavog društva i zato im treba dopustiti da „ sanjaju i ostvaruju svoje, a ne tuđe snove“. Ako to želimo, a zadržimo priču o „standardima“, mi smo i nastavnicima i učenicima vezali ruke  i noge, a tražimo da oni trče. Uostalom, kvalitet jedne škole je interakcija između škole, nastavnika, učenika i njihovih roditelja i on počiva na saradnji, poverenju i njihovoj ljubavi prema znanju koja se nikako ne može meriti i ocenjivati.
Što se tiče konkretnih predloga za novi ZOSOV koji se odnose na direktore škola, smatramo da treba podizati lestvicu i uslove  za izbor direktora  škola s obzirom na veliku ulogu direktora škola za kvalitet rada škola. U  tom smislu smatramo :
–          Da treba uvesti prag od najmanje 50% podrške kolektiva za izbor direktora škole;
–          Da se mora trajno i principijelno rešiti tzv. čuvanje radnog mesta direktora škole i da jednostavno ne treba ograničavati broj mandata i da treba  za vreme trajanja mandata čuvati radno mesto direktoru škole. Ovde je ključno pitanje da li hoćemo da najbolji profesori u najboljim radnim godinama budu direktori škola ili će to biti samo oni koji to žarko žele i oni koji su pred penzijom;
–          Takođe, napominjemo da se u ovom trenutku ni pomoćniku direktora koji se određuje za svaku školsku godinu ne čuva radno mesto, jer to nigde ne piše u ZOSOV-u, a trebalo bi decidno da se predvidi;
–          Smatramo da je za direktore  škola nejasno zašto samo oni iz celog javnog sektora treba da imaju ispit za licencu za rad na poslovima direktora, a uz to postojeći ZOSOV  predviđa da im se radno mesto čuva  samo u prvom mandatu, čime su direktori škola  jedini radnici u obrazovno-vaspitnom sistemu koji stupanjem na dužnost direktora prelaze iz statusa radnika na neodređeno vreme u status radnika  na određeno vreme. To je veoma destimulativno za direktore škola i neefikasno za sistem. Pitanje „licence“ za direktore škola trebalo bi da se rešava ili preko „Škole za direktore“ ili uvažavanjem prakse i iskustva koju sadašnji direktori imaju. Licenca za direktore kao i sticanje zvanja  za nastavnike  i stručne saradnike  treba da bude decentralizovano i isključivo vezano za doprinose unapređenju obrazovno-vaspitne prakse i kvaliteta rada u školi. Ako se to svede na „biznis“ za neke i „jurnjavu“ za bodovima, onda će to biti potpuno nekorisno za sistem u celini, ali i za direktore pojedinačno;
–          Samim tim, „licenca“ za direktore mora da bude vezana za neograničavanje broja mandata, za čuvanje radnog mesta za vreme trajanja manadata i to bi bilo stimulativno da direktori stalno rade na svom stručnom usavršavanju i razmeni iskustava u svom radu;
–          Mislimo da se mora pronaći način da udruženje direktora pronađe svoje mesto u ZOSOV-u i da se zajedno sa MP i Sindikatima radi na rešavanju problema koji se javljaju u sistemu;
–          Svoje mesto u ZOSOV-u  moraju pronaći specijalizovane škole i stručne gimnazije, čiji bi učenici mogli da polažu nacionalnu maturu;
–          Što se tiče Školskih odbora, mislimo da  treba ZOSOV-om  predvideti da članovi van kolektiva tj. Nastavničkog veća, budu stručni i imaju odgovarajući nivo stručne i obrazovne  kvalifikacije  za člana Školskog odbora  odgovarajuće škole;
–          Što se tiče preuzimanja zaposlenih, treba ostaviti mogućnost da direktori škola izaberu između više kandidata, jer su oni najodgovorniji za kvalitet rada škole i treba s tim u vezi uskladiti ZOSOV i Zakon o radu.
III TAČKA:
U okviru ove tačke, predsednik UO   je izneo  8 predloga za izmene i dopune Statuta „DDŠS“ i to:
Čl. 4.- Iz pečata brisati“Čačak“;
Čl. 9. –stav 2. i 3. brisati i dodati umesto njih stav 2: „Članstvo počinje danom potpisivanja pristupnice“:
U čl. 8. brisati st.4. i umesto njega: „Počasni član Društva  može biti svako fizičko lice  koje pomaže ostvarivanje  ciljeva Društva kao i članovi „DDŠS“  kojima je prestao osnov članstva, na osnovu lične želje i odluke UO „DDŠS“;
U čl.11 st.3. brisati“apsolutnom većinom“ i umesto „Skupština“ da odluku donosi Upravni odbor, jer žalba ide Skupštini pa ne može Skupština da donosi odluku i da se njoj žali;
Čl. 15- u st.1. brisati u alineji 6-„završni račun“ i brisati tačku 7. u celosti;
U čl. 19. Ubaciti posle stava 4. stav 5:“Članovi UO iz regiona su u obavezi da najmanje jednom godišnje zakažu sastanak članova Društva iz svog regiona kojima podnose izveštaj o svom radu i analiziraju teme i predloge koji su aktuelni i važni za rad Društva. Izveštaj o ovome podnose Upravnom odboru“DDŠS“ na prvoj narednoj sednici UO i taj izveštaj je sastavni deo  izveštaja o radu UO“DDŠS“ za taj period;“
U čl.21.tačka3.- posle reči „predlaže finansijski izveštaj“ dodati „ i usvaja“ završni račun;
U čl.23. stav1.tačka 2: da li pregleda završni račun ili da stoji:“razmatra finansijski izveštaj i o njegovom izvršenju obaveštava Skupštinu na prvoj narednoj sednici Skupštine po isteku kalendarske godine.“
Upravni odbor je jednoglasno usvojio ovaj predlog kao zvanični predlog Upravnog odbora za izmene Statuta“DDŠS“.
Upravni odbor je definisao listu gostiju Skupštine i pojedinačna zaduženja za njihovo pozivanje i prisustvo Skupštini.
IV TAČKA:
Pod ovom tačkom dnevnog reda, Vladan Nicović je obavestio UO o zahtevu ZUOV-a da „DDŠS“ odredi jednog člana za radnu grupu koju ZUOV pravi po zahtevu MPN i TR za izradu Programa i scenarija obuke za direktore škola i izradu predloga Pravilnika kojim će biti regulisano  stručno usavršavanje i polaganje ispita za direktore škola.
UO je imenovao Miloša Bjelanovića, direktora Zemunske gimnazije za svog predstavnika u ovoj radnoj grupi.
Zapisničar
Vladan Nicović,prof.

Predsednik UO
Ivan Ružičić,prof.

Izvor: drustvodss.edu.rs

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.


Jedan komentar na "Društvo direktora škola Srbije: Zapisnik sa XV redovne sednice UO"

  1. Denz kaže:

    Uh, uh, da im se cuva radno mesto neogranicen broj mandata, da ne polazu licencu, da nema spoljnjeg vrednovanja, da uposljavaju sa liste TV koga hoce (tj. preko veze)… Dobro su oni ovo zamislili 🙂

Budite u toku

Unesite vašu imejl adresu

Pratite nas

Pratite nas na društvenim mrežama