Контролни задаци – Бигз школство

Савремени токови у образовању захтевају модеран и свеобухватан приступ изради уџбеника. БИГЗ школство већ дуги низ година припрема и издаје савремене и квалитетне уџбеничке комплете чији су садржаји усклађени с образовним стандардима.

Kонцепцијом, избором и распоредом ликовно-графичких елемената, као и дидактичко-методичком апаратуром БИГЗ-ови уџбеници у потпуности испуњавају захтеве наставе и омогућавају самосталан рад код куће. Они су незаменљив „сарадник“ наставницима, а ученицима извор знања и прозор у свет.
Контролне вежбе Српски језик за 1. разред основне школе, аутора Зорице Цветановић, Сузане Копривице и Данице Килибарде, садрже 9 вежби из области Почетног читања и писања и Језика. Намењене су учитељима за проверу ученичких постигнућа, а ученицима за увежбавање градива. Вежбе су прилагођене узрасту, садрже разноврсне задатке с јасним налозима, обилују сликама у боји и имају означен линијски систем за писање. У оквиру сваке вежбе заступљени су задаци различитих нивоа сложености, усклађени са основним принципом учења – од лакшег ка тежем. Комплети контролних вежби од 2. до 4. разреда, аутора Зорице Цветановић и Данице Килибарде, обухватају све наставне области: Језик (граматика и правопис), Књижевност и Језичку културу. За сваку област планиране су по две вежбе. Сваки од ових комплета контролних вежби представља збирку задатака која учитељима пружа могућност провере ученичких знања по областима, а ученицима задатке за вежбање, проверу стеченог знања и припрему за национално тестирање које се спроводи на крају првог циклуса. Вежбе садрже разноврсне задатке отвореног и затвореног типа и у потпуности прате Наставни програм за српски језик.
Комплети контролних вежби за математику од 1. до 4. разреда омогућавају проверу знања и разумевања садржаја. У оквиру сваке контролне вежбе заступљени су задаци различитих типова и сложености који захтевају другачије приступе у решавању, подстичу логичко мишљење, анализу и практично решавање проблема. Усклађене с програмским захтевима, илустрованe и штампанe у боји на појединачним листовима, Вежбице за математику су практичан додатни материјал за наставнике и ученике.
Контролне вежбе за Свет око нас, односно Природу и друштво, аутора Сање Благданић, Зорице Ковачевић и Славице Јовић, намењене су увежбавању и провери знања ученика у овим наставним предметимa. Задаци у потпуности покривају садржаје прописане наставним програмом и примерени су различитим нивоима знања ученика – од репродукције кључних чињеница до примене знања у новом контексту. Контролне вежбе за Свет око нас дате су у форми стрипованих ситуација што додатно мотивише ученике за решавање задатака. Значај ових материјала је и то што сваки контролни листић има две паралелне форме (групу А и групу Б), што не само да пружа
већи број задатака за сваку тему, већ омогућује учитељима да користе ове форме на различите начине – приликом припреме за проверу знања ученика, као и током саме провере. Сваком задатку додељен је одговарајући број поена, у складу са бројем захтева и тежином задатка.
Савремено образовање подразумева повезивање различитих наставних садржаја и подстицање процеса учења. Вредновање постигнућа ученика је нужни елемент у том процесу. Сви ми који се бавимо образовањем разумемо колико је важно да утврдимо постигнуће детета, јер оно је основа за наредне кораке у његовом напредовању. Контролне вежбе Бигз школства омогућавају вредновање знања и вештина ученика и основа су за осмишљавање даљих корака ка напредовању ученика. Стручни тимови Бигз школства посебну пажњу поклањају додатним
материјалима за ниже разреде и предметну наставу које можете пронаћи на сајту www.bigzskolstvo.rs.