Министарство упутило смернице школама: Прве недеље тематска настава о емпатији, друге недеље иницијални тестови, осмислити мото школе

Узимајући у обзир последице мајских трагедија, а како би се обезбедио континуитет у образовно-васпитном раду и достизање циљева образовања и васпитања Министарство просвете је свим школама данас упутило Смернице за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основним и средњим школама у школској 2023/2024. години са посебним нагласком на унапређивање васпитног рада са ученицима.

Foto: Canva

Основни циљ образовно-васпитног рада у школској 2023/2024 представља развој позитивних људских вредности код ученика и унапређивање односа заснованих на међусобном поштовању, сарадњи и солидарности уз уважавање различитости, због чега су Смерницама предвиђене следеће активности:

  • Први наставни дан организовати кроз разговор са ученицима како би се упознали са планом рада, као и покренути заједничке разговоре са свим актерима школског живота, у циљу прављења образовне стратегије којом се односи у школи заснивају на поштовању, уважавању, сарадњи и солидарности;
  • Током прве наставне недеље (4-8.09.2023) организује се тематска настава, са радионицама и другим активностима усмереним ка неговању емпатије, вредностима међусобног поштовања, сарадње и солидарности, уз уважавање различитости;
  • У другој наставној недељи (11-15.09.2023) наставници спроводе иницијално процењивање у оквиру појединачних предмета, програма наставе и учења и врше даље планирање образовно-васпитног рада у складу са резултатима иницијалног процењивања;
  • Школе су у обавези да годишњим планом рада предвиде самовредновање рада школе у областима квалитета – Подршка ученицима и Етос ( општа атмосфера у школи – толеранција, осећај заједништва, добри међуљудски односи, осећај безбедности, брига о ученицима, партнерство са родитељима, добра комуникација и слично)*. Самовредновање ће реализовати у првом полугодишту како би спровођење акционог плана унапређивања Подршке ученицима и Етоса реализовали почетком и током другог полугодишта;
  • Током септембра спровешће се и процена адаптације за ученике петог разреда основне и првог разреда средње школе на нову средину и планираће се мере подршке са наставницима и ученицима;
  • Завод за унапређење образовања и васпитања је, у складу са циљевима образовно-васпитног рада у школској 2023/2024 години, креирао нову слободну наставну активност за ученике од петог до осмог разреда основне школе – Врлине и вредности као животни компас;
  • У средњим школама посебна пажња усмериће се на изборне програме којима ће се подржати развој позитивних људских вредности;
  • До краја првог полугодишта, школе ће заједно са ученицима и родитељима креирати идентитет (мото) школе тако што ће дефинисати заједничке вредности, очекивана понашања и исходе понашања у оквиру школе и друштва у целини, које су у складу са утврђеним идентитетом. Током школске године пропагираће се и охрабривати понашања ученика, наставника и родитеља у складу са дефинисаним идентитетом школе, а он ће се континуирано обогаћивати и промовисати како у настави тако и изван школе;

Саставни део Смерница чине и припремљени материјали за оснаживање школа у различитим доменима васпитног рада као и модели припрема за реализацију тематских дана. Током целе школске године, у реализацији свих наставних, ваннанставних и осталих облика образовно-васпитног рада важно је достизање међупредметних компетенција, одговарајућих исхода образовања и стандарда квалификација код свих ученика како би њихово образовање испунило образовну и васпитну функцију неопходну за укључивање у савремено друштво и свет рада као и наставак школовања.

ПОГЛЕДАЈТЕ: