Novi i izmenjeni propisi iz oblasti obrazovanja: Praćenje i ocenjivanje učenika

 

Praćenje i ocenjivanje učenika

Član 72.

Ocenjivanjem u školi procenjuje se ostvarenost propisanih ishoda i standarda
postignuća, a za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom prilagođenih ciljeva,
sadržaja i ishoda u savladavanju individualnog obrazovnog plana.

Praćenje razvoja, napredovanja i ostvarenosti postignuća učenika u toku školske
godine obavlja se formativnim i sumativnim ocenjivanjem.

Ocenjivanje je javno i ocena mora odmah da bude obrazložena učeniku.

Uspeh redovnog učenika prati se i ocenjuje tokom nastave.

Učenik se ocenjuje iz obaveznog predmeta, izbornog programa i aktivnosti i iz
vladanja.

Učenik se ocenjuje najmanje četiri puta u polugodištu, a ako je nedeljni fond časova
obaveznog predmeta, izbornog programa i aktivnosti jedan čas najmanje dva puta u
polugodištu.

Na osnovu praćenja i vrednovanja tokom nastavne godine zaključnu ocenu iz
obaveznog predmeta, izbornog programa i aktivnosti utvrđuje odeljenjsko veće koje čine
nastavnici koji predaju učeniku na predlog nastavnika, a ocenu iz vladanja na predlog
odeljenjskog starešine.

U toku školske godine ocenjivanje je opisno i brojčano.

Zaključna ocena iz predmeta jeste brojčana i izvodi se na kraju prvog i drugog
polugodišta, prema utvrđenim standardima postignuća i propisanim kriterijumima za
ocenjivanje. Učenik sa smetnjama u razvoju i invaliditetom ocenjuje se u skladu sa
prilagođenim ciljevima i ishodima.

Brojčane ocene učenika u pojedinim nastavnim predmetima su: odličan (5), vrlo
dobar (4), dobar (3), dovoljan (2) i nedovoljan (1). Ocena nedovoljan (1) nije prelazna
ocena.

Učenik koji je na kraju školske godine ocenjen i ima prelazne ocene iz svih
obaveznih predmeta i iz izbornog programa drugi strani jezik i koji je ocenjen iz svih
ostalih izbornih programa i aktivnosti prelazi u naredni razred.

U školi koja ostvaruje međunarodni, odnosno strani program učenik se ocenjuje u
skladu sa programom koji se ostvaruje.

Ocenjivanje i napredovanje učenika

Član 73.

U prvom razredu osnovnog obrazovanja i vaspitanja zaključna ocena iz obaveznih
premeta je opisna i utvrđuje se na kraju prvog i drugog polugodišta.

U prvom razredu osnovnog obrazovanja i vaspitanja zaključna ocena iz izbornih
programa i aktivnosti je opisna i utvrđuje se na kraju prvog i drugog polugodišta.
Ocena iz stava 1. ovog člana iskazuje se kao napredovanje učenika u ostvarivanju
ishoda, angažovanje i preporuka.

Zaključne ocene u prvom razredu osnovnog obrazovanja i vaspitanja iz obaveznih
predmeta i iz izbornih programa i aktivnosti unose se u đačku knjižicu i učenik
prelazi u naredni razred.

U ostalim razredima osnovnog i u srednjem obrazovanju i vaspitanju ocenjivanje je
opisno i brojčano u toku školske godine.

Opisna ocena sadrži povratnu informaciju za učenika i roditelja, drugog zakonskog
zastupnika i pruža jasno uputstvo kako da se unapredi rad učenika.

Učeniku drugog i trećeg razreda osnovnog obrazovanja i vaspitanja koji na kraju prvog
polugodišta ima nedovoljne ocene organizuje se pojačan obrazovno-vaspitni rad u toku
drugog polugodišta, o čemu nastavnik vodi posebnu evidenciju.

Učenik drugog i trećeg razreda osnovnog obrazovanja i vaspitanja koji na kraju drugog
polugodišta ima nedovoljne ocene prevodi se u naredni razred, na osnovu odluke
odeljenjskog veća, izuzev učenika drugog i trećeg razreda osnovnog muzičkog i baletskog
obrazovanja i vaspitanja.

Učeniku koji je preveden u naredni razred, priznaje se razred iz koga je preveden kao
završen i organizuje mu se individualizovan rad.

Učenik od četvrtog do sedmog razreda osnovnog obrazovanja i vaspitanja i učenik od
drugog do završnog razreda osnovnog muzičkog i baletskog obrazovanja i vaspitanja, kao
i učenik srednjeg obrazovanja i vaspitanja polaže popravni ispit u avgustovskom
ispitnom roku, a učenik završnog razreda u junskom i avgustovskom roku.

Učenik koji polaže popravni ispit obavezan da pohađa pripremnu nastavu, koju je
škola dužna da organizuje neposredno pre polaganja popravnog ispita.

Učenik koji položi popravni ispit završava razred.

Učenik od četvrtog do sedmog razreda osnovnog obrazovanja i vaspitanja i učenik od
drugog do završnog razreda osnovnog muzičkog i baletskog obrazovanja i vaspitanja, kao
i učenik srednjeg obrazovanja i vaspitanja ponavlja razred ako na kraju drugog
polugodišta ima zaključene više od dve nedovoljne brojčane ocene ili ne položi
popravni ispit, osim ocene iz vladanja.

Izuzetno, redovan učenik srednjeg obrazovanja i vaspitanja koji ne položi popravni
ispit može da završi započeti razred u istoj školi naredne školske godine, u svojstvu
vanrednog učenika ponovnim polaganjem nepoloženog ispita, uz obavezu plaćanja
naknade stvarnih troškova koje utvrdi škola. Kada završi razred vanredan učenik ima
pravo da se u istoj školskoj godini upiše u naredni razred, u istom svojstvu.

Učeniku završnog razreda osnovnog obrazovanja i vaspitanja koji ne položi
popravni ispit, škola organizuje polaganje ispita u skladu sa opštim aktom škole.
Učenik završnog razreda osnovnog obrazovanja i vaspitanja koji položi popravni
ispit, stiče pravo da polaže završni ispit u osnovnom obrazovanju i vaspitanju u
propisanim rokovima.

Učenik završnog razreda srednjeg obrazovanja i vaspitanja koji ne položi popravni
ispit može da završi razred u istoj ili drugoj odgovarajućoj školi u svojstvu vanrednog
učenika polaganjem ispita, uz obavezu plaćanja naknade stvarnih troškova koju utvrdi
škola.

Učenik završnog razreda srednjeg obrazovanja i vaspitanja koji položi popravni
ispit, stiče pravo da polaže maturu u propisanim rokovima.

Razredni ispit polaže učenik koji nije ocenjen iz obaveznog predmeta, izbornog
programa i aktivnosti, ukoliko nije pohađao nastavu više od trećine ukupnog godišnjeg
broja časova tog obaveznog predmeta, izbornog programa i aktivnosti i ukoliko se
ocenjivanjem utvrdi da nije dostigao obrazovne standarde na osnovnom nivou.

Vladanje učenika

Član 74.

Vladanje učenika od prvog do petog razreda osnovnog obrazovanja i vaspitanja
ocenjuje se opisnom ocenom koja ne utiče na opšti uspeh učenika.

Vladanje učenika od šestog razreda osnovnog obrazovanja i vaspitanja i učenika
svih razreda srednjeg obrazovanja i vaspitanja ocenjuje se brojčano na kraju prvog i
drugog polugodišta i utiče na opšti uspeh.

Zaključna ocena iz vladanja jeste brojčana, i to: primerno (5), vrlo dobro (4), dobro
(3), zadovoljavajuće (2) i nezadovoljavajuće (1) i ulazi u opšti uspeh učenika.
Vladanje vanrednih učenika ne ocenjuje se.

Opšti uspeh

Član 75.

Opšti uspeh utvrđuje se kao: odličan, vrlo dobar, dobar, dovoljan i nedovoljan.
Učenik nije sa uspehom završio razred, odnosno ima nedovoljan uspeh ukoliko ima
više od dve nedovoljne ocene, osim ocene iz vladanja ili nije položio popravni ispit,
osim učenika drugog i trećeg razreda osnovne škole koji se prevodi u naredni razred.

Opšti uspeh učenika osnovnog obrazovanja i vaspitanja utvrđuje se na kraju prvog i
drugog polugodišta na osnovu aritmetičke sredine zaključnih prelaznih brojčanih
ocena iz obaveznih predmeta i iz izbornog programa drugi strani jezik, kao i ocene iz
vladanja, počev od šestog razreda.

Opšti uspeh učenika srednjeg obrazovanja i vaspitanja utvrđuje se na kraju prvog i
drugog polugodišta na osnovu aritmetičke sredine prelaznih zaključnih brojčanih
ocena iz obaveznih predmeta, izbornih programa, izuzev verske nastave i građanskog
vaspitanja i ocene iz vladanja.

Način, postupak i kriterijume ocenjivanja uspeha iz pojedinačnih predmeta i
vladanja i druga pitanja od značaja za ocenjivanje, propisuje ministar.

Individualni obrazovni plan

Član 76.

Detetu i učeniku i odraslom kome je usled socijalne uskraćenosti, smetnji u razvoju,
invaliditeta, teškoća u učenju, rizika od ranog napuštanja školovanja i drugih razloga
potrebna dodatna podrška u obrazovanju i vaspitanju, ustanova obezbeđuje otklanjanje
fizičkih i komunikacijskih prepreka, prilagođavanje načina ostvarivanja školskog
programa i izradu, donošenje i ostvarivanje individualnog obrazovnog plana.

Učeniku koji postiže rezultate koji prevazilaze očekivani nivo obrazovnih
postignuća, ustanova obezbeđuje prilagođavanje načina ostvarivanja školskog programa
i izradu, donošenje i ostvarivanje individualnog obrazovnog plana.

Individualni obrazovni plan (u daljem tekstu: IOP) je poseban akt, koji ima za cilj
optimalni razvoj deteta i učenika i ostvarivanje ishoda obrazovanja i vaspitanja, u
skladu sa propisanim ciljevima i principima, odnosno zadovoljavanja obrazovnovaspitnih potreba deteta i učenika.

IOP izrađuje tim za dodatnu podršku detetu, odnosno učeniku na osnovu prethodno
ostvarenih, evidentiranih i vrednovanih mera individualizacije i izrađenog
pedagoškog profila deteta, učenika i odraslog, a ostvaruje se nakon saglasnosti
roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika.

Ukoliko roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik, neopravdano odbije učešće u
izradi ili davanje saglasnosti na IOP, ustanova je dužna da o tome obavesti nadležnu
ustanovu socijalne zaštite u cilju zaštite najboljeg interesa deteta, odnosno učenika.

Vrste IOP-a jesu:
1) IOP1 – prilagođavanje načina rada i uslova u kojima se izvodi obrazovnovaspitni rad; učenje jezika na kome se odvija obrazovno-vaspitni rad;
2) IOP2 – prilagođavanje ciljeva sadržaja i načina ostvarivanja programa nastave
i učenja i ishoda obrazovno-vaspitnog rada;
3) IOP3 – proširivanje i produbljivanje sadržaja obrazovno-vaspitnog rada za
učenika sa izuzetnim sposobnostima.

IOP donosi pedagoški kolegijum ustanove na predlog tima za inkluzivno
obrazovanje, odnosno tima za pružanje dodatne podrške detetu i učeniku.

Tim za pružanje dodatne podrške detetu u predškolskoj ustanovi čine vaspitač,
stručni saradnik, saradnik, roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik, a u skladu sa
potrebama deteta i pedagoški asistent, odnosno lični pratilac deteta, na predlog
roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika.

Tim za pružanje dodatne podrške učeniku u školi čini nastavnik razredne nastave,
odnosno nastavnik predmetne nastave, odeljenjski starešina, stručni saradnik,
roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik, a u skladu sa potrebama učenika i
pedagoški asistent, odnosno lični pratilac učenika, na predlog roditelja, odnosno
drugog zakonskog zastupnika.

Donošenju IOP-a 2 prethodi donošenje, primena i vrednovanje IOP-a 1, a obavezno
je pribavljanje mišljenja interresorne komisije za procenu potreba za dodatnom
obrazovnom, zdravstvenom i socijalnom podrškom detetu i učeniku.

Mišljenje interresorne komisije za procenu potreba za dodatnom obrazovnom,
zdravstvenom i socijalnom podrškom detetu i učeniku, može da predvidi i izmenu
plana nastave i učenja.

U prvoj godini rada po IOP-u, IOP se vrednuje tromesečno, a u svakoj narednoj
godini dva puta u toku radne, odnosno školske godine.

Sprovođenje IOP-a prati Ministarstvo, u skladu sa ovim zakonom.

Bliže uputstvo za ostvarivanje IOP-a, njegovu primenu i vrednovanje donosi
ministar.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [661.02 KB]

Izvor: https://zuov.gov.rs