Нови правилник о поступању у случају насиља: Школе ће морати да имају Тим за кризне догађаје, најмањи облик насиља према наставницима сврставаће се у трећи ниво насиља

Нови Правилник о поступању у случају насиља уводи процедуре по којима запослени треба да поступају у кризним ситуацијама, саопштило је Министарство просвете. Школе ће добити и тимове за кризне догађаје, а тим за заштиту од насиља убудуће ће процењивати да ли ученика треба удаљити из школе током трајања васпитно-дисциплинског поступка. Циљ ових измена је оснажити запослене и ублажити последице које кризна ситуација може да има по ученике и наставнике, каже министарка Славида Ђукић Дејановић и истиче да је то било неопходно након трагичног страдања деце у Рибникару.

 

Министарство просвете саопштило је да је, у циљу унапређивања поступања школа у области заштите од насиља и реаговања у кризним ситуацијама, изменило и допунило Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање.

Како се наводи, најзначајнија измена односи се на увођење процедура поступања запослених у кризним ситуацијама.

“Иако одређене кризне ситуације не можемо предвидети, свакако можемо радити на оснаживању, јачању запослених у школама за благовремено реаговање у кризним ситуацијама у циљу ублажавања и минимизирања последица који кризни догађај може да има по физичко и ментално здравље ученика и запослених и по организацију рада и функционисање установе”, рекла је министарка и нагласила да управљање стресном ситуацијом може да умањи последице стресног догађаја.

Правилником је предвиђено да школе имају Тим за кризне догађаје, који је подтим, односно део Тима за заштиту од насиља, као и програм поступања установе у кризним догађајима, који се израђује као обавезни и саставни део програма заштите од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања.

Како се наводи у саопштењу, дефинисане су кризне ситуације које на директан или индиректан начин могу погодити школску заједницу, као и кораци поступања у време и након кризног догађаја. Јасно је дефинисана улога чланова Тима за кризне ситуације, као и укључивање и сарадња са другим институцијама и установама из спољашње мреже заштите – полиција, хитна помоћ, ватрогасци, здравствени и социјални системи и др.

”Овако прецизирано поступање и улоге омогућавају боље реаговање, извесност и једнообразност поступања установа. У циљу оснаживања запослених за поступање у кризним догађајима припремљен је и Приручник са смерницама и препорукама за поступање, организовање рада школа након кризног догађаја, као и препоруке за комуникацију са ученицима, родитељима, запосленима…“, каже министарка.

За наредни период најављује обуке за запослене.

Тим процењује да ли треба удаљити ученика из школе

Поред овога, појачана је улога Тима за заштиту од насиља, који сада може процењивати да ли је неопходно да се током трајања васпитно-дисциплинског поступка ученик удаљава из школе, што у складу са новом мером из Закона о основама система образовања и васпитања износи најкраће пет радних дана, а најдуже до окончања васпитно-дисциплинског поступка.

”Тим то чини уважавајући ризике, досадашње понашање ученика и изречене мере, последице и околности ситуације, безбедност, узраст и развојне карактеристике детета и сл.“, објашњава Ђукић Дејановић.

Министарка наводи и да су појашњене и процедуре поступања када су деца са сметњама у развоју и инвалидитетом учесници насилних ситуација, јер процедуре морају уважити ниво развоја детета.

За насиље према запосленима следи васпитно-дисциплински поступак

Прецизирано је поступање у ситуацијама када ученици врше било који облик насиља према запосленима, због ког се сада увек примењују мере и активности прописане за трећи, најозбиљнији ниво вршњачког насиља (директор покреће васпитно-дисциплински поступак, обавештавају се родитељи и спољашња заштитна мрежа).

Превенција уз помоћ родитеља и запослених

У саопштењу се истиче да измене Правилника o поступању у одговору на насиље, злостављање и занемаривање додатни акценат стављају на превентивне активности у школи које укључују и родитеље и запослене, обавезу стручног усавршавања запослених, али и боље планирање програма заштите на основу анализе стања, актуелних потреба школа и евалуације резултата претходног програма заштите, што је препорука Државне ревизорске институције.

Поједине измене се односе на прецизирање поступања у ситуацијама дигиталног насиља и ситуацијама сумње или сазнања о трговини људима.

У израду овог подзаконског акта, поред надлежних институција, били су укључени и представници репрезентативних синдиката, струковних удружења психолога и педагога, стручна јавност, наводи се у саопштењу.