НОВИ уџбеници Креативног центра за 3. разред

Сви уџбенички комплети и уџбеници Креативног центра за трећи разред основне школе усклађени су с новим планом наставе и учења за школску 2020/2021. годину и оријентисани су на исходе. Уџбенички комплети за све предмете биће припремљени и у дигиталном формату, с мултимедијалним материјалом, интерактивним задацима и проверама знања.

ЧИТАНКА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Аутори: Симеон Маринковић, Славица Марковић

Уз обавезни списак дела за обраду, Читанка 3 садржи и допунски избор који допушта наставнику и ученику већу креативност у достизању исхода. Анализе текстова састоје се од низа питања, налога и задатака који су по сложености диференцирани на три нивоа (основни, средњи и напредни ниво), а процена нивоа одређена је на основу наставничког искуства. Питања, налози и задаци су разноврсни, логички повезани са садржајем, добро су осмишљени, упућују ученике на различите когнитивне активности и прилагођени су стицању функционалних знања.

Садржај Читанке 3 чине четири тематске целине: Нигде није кô код куће (текстови о дому, породици, другарству, школи без насилништва); Лепа реч и гвоздена врата отвара (моћ речи и добра дела), Ко се воли тај се пише (песме и приче о првој љубави, љубави према природи и домовини); Тајне света (свет и људи у њему). Уз текст, дат је речник непознатих речи, истакнути су књижевни појмови који су у вези с делом које се обрађује и издвојене су кључне речи. На крају сваке целине дата је прегледна систематизација књижевних врста у оквиру којих се сврставају наслови обрађених дела.

Прелистајте Читанку овде

СРПСКИ ЈЕЗИК. УЏБЕНИК ИЗ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Аутор: Симеон Маринковић

На почетку уџбеника налази се Водич који садржи ознаке за процену нивоа тежине задатака, као и ознаке за кључне речи и задатке за проверу знања. На крају уџбеника, под насловом Шта смо научили, дата је прегледна табеларна систематизација граматичких и правописних садржаја. Садржаји из граматике осмишљени су по принципу од познатог ка непознатом, од лакшег ка сложенијем, уз бројне примере који пружају могућност ученицима да самостално уоче одређене обрасце/правила и да градиво усвајају са разумевањем. Посебна пажња је посвећена језичкој култури и вештинама говора. Питања, налози и задаци су логички повезани са садржајем, јасно су формулисани, добро осмишљени, упућују ученике на различите когнитивне активности и прилагођени су стицању функционалних знања. Диференцирани су по сложености на три нивоа (основни, средњи и напредни ниво), а процена нивоа одређена је на основу наставничког искуства.

Прелистајте Уџбеник овде

МАТЕМАТИКА. УЏБЕНИК ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Аутор: Јасмина Милинковић

Уџбеник има јасну и прегледну структуру. Изложени су наставни садржaји који обухватају блок бројева до 1000, геометрију, мерење и разломке. Излагање је поступно и систематично, објашњења су детаљна и прилагођена узрасту. Математички појмови се објашњавају на јасан и једноставан начин, коришћењем визуелних средстава – илустрација, боја, бројевних правих и сл. Свака методичка целина завршава се рубриком Шта смо научили, где су истакнути кључни појмови. Осим израде задатака, ученици се упућују на то да истражују на интернету, праве презентације и пројекте и уче кроз математичке игре, било самостално било у пару. Разноликошћу задатака и упућивањем на различите начине рада – цртањем, бојењем, лепљењем, радом у пару, на компјутеру и сл. – ученици се усмеравају на стваралачки рад и на усвајање функционалног знања. Постоји корелација с другим наставним предметима и животним ситуацијама.

Прелистајте Уџбеник овде

МАТЕМАТИКА. РАДНА СВЕСКА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Аутори: Јасмина Милинковић и Милана Дабић Боричић

Радна свеска је у функционалној вези са уџбеником. Задаци су разноврсни, с јасним и прецизним инструкцијама и различитог степена тежине, развијају дечју способност сналажења и примену знања у новим ситуацијама. Присутни су сви типови задатака за различите нивое постигнућа – задаци допуњавања, алтернативног избора, вишеструког избора и задаци отвореног типа. Многи задаци ослоњени су на реалне ситуације, што ученицима омогућава да повежу математику са свакодневним животом и чини да усвојене математичке вештине постану корисне и практичне. Свака методичка целина завршава се тестом за самопроверу Провери своје знање.

Прелистајте Радну свеску овде

ПРИРОДА И ДРУШТВО. УЏБЕНИК ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Аутори: Симеон Маринковић, Славица Марковић и Зорица Нобл

Садржај у уџбенику подељен је на пет тематских целина. Теме су организоване редом који је сугерисан у програму: Природа, друштво, човек 1. део, Природа, друштво, човек 2. део, Оријентација у простору и времену, Прошлост мог краја, Кретање и мировање, Материјали. На почетку уџбеника налази се Водич и распоред наставних тема. У Водичу су представљени визуелни знаци (иконице) који имају функцију маркирања одређених сегмената у лекцијама: разговор, питања и задаци, оглед, речник, кључне речи. Излагање садржаја унутар лекција је поступно, уважава се предзнање ученика и узрасне карактеристике, једноставно и јасно се уводе нови појмови и повезују са свакодневним животом, наводе се одговарајући примери, истичу се кључне речи. Питања и задаци су осмишљени тако да упућују ученике на повезивање и примену нових и претходно обрађених садржаја, као и на повезивање знања и вештина стечених на часовима других предмета и у свакодневном животу. Ученици се упућују на друге изворе знања, као што су фотографије, интернет странице итд.

Прелистајте Уџбеник овде

ПРИРОДА И ДРУШТВО. РАДНА СВЕСКА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Аутори: Симеон Маринковић, Славица Марковић и Зорица Нобл

Радна свеска је колекција задатака која може послужити за утврђивање, употпуњавање, боље разумевање наставног градива и развијање вештина,

као и за проверу и формативно оцењивање ученичког рада. Радна свеска обилује истраживачким задацима и пројектима у којима учење излази из оквира учионице и уобичајених школских образаца. У оваквим задацима,

пројектима и истраживањима у знатној мери је укључена међупредметна корелација, па се ови налози успешно могу користити у пројектној настави. Такође, ученици се упућују на то да користе различите ресурсе за учење, као што су интернет, слике, фотографије. У налозима који се односе на садржаје из природних наука ученици долазе до решења извођењем огледа који су једноставни, примерени развојним могућностима ученика и лако изводљиви

у различитим условима.

Прелистајте Радну свеску овде

ЛИКОВНА КУЛТУРА. УЏБЕНИК ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Аутор: Мирјана Живковић

Уџбеник се састоји од четири тематске целине: Стварање је чаробно, Споразумевање, Распоређујем боје, облике, линије… и У простору. Свака тематска целина пружа мноштво различитих активности и задатака за ученике,

уз примену различитих техника и материјала. Предложене ликовне технике за рад прецизно су објашњене, а уз то су дате и основне информације о својствима материјала и начину на који се користи. Дела познатих уметника дата су као репрезентативни примери који илуструју примену одређене технике.

Прелистајте Уџбеник овде

МУЗИЧКА КУЛТУРА. УЏБЕНИК ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Аутор: Владица Илић

Уџбеник се састоји од три тематске целине (Музика око нас, Музичке чаролије и Музичко благо) које су посвећене музичком стваралаштву. Музичким примерима, који су и визуелни и аудитивни, ученици могу лако да приступе помоћу компјутера, таблет-уређаја и мобилних телефона, а детаљно упутство како се то ради дато је на почетку уџбеника. Аудио и видео материјал чине позната дела у интерпретацији најзначајнијих оркестара, диригената, солистичких и камерних извођача. Језик којим је уџбеник писан прилагођен је датом узрасту. Све дефиниције и објашњења у уџбенику кратки су, садржајни, прецизни и лако се памте. Илустрације у уџбенику су и мотивационе, али и функционалне. Многи музички појмови објашњени су уз помоћ функционалних сликовних примера. Садржај је дат у корелацији с другим наставним предметима, што утиче на развој свести код ученика о блиским везама музике и других области.

Прелистајте Уџбеник овде

БЕЛЕШКЕ СА ЧАСОВА ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА. РАДНА СВЕСКА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Аутор: Јелена Димитријевић

Познати јунаци воде ученике кроз нове радионице и тимски планиране акције увек полазећи од подсећања на оно што је рађено у претходној години. Обухваћене су теме: комуникација, безбедност, неприхватање предрасуда, стереотипа и дискриминације било које врсте, промоција толеранције, солидарности, тимског рада, кооперативног и колаборативног учења. Акценат је на развоју личности ученика која ће бити одговорна према својим правима и правима других, отворена за договор и сарадњу и спремна да активно учествује у животу заједнице.

 ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИЦИ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

ВРХУНСКИ ЕВРОПСКИ ОБРАЗОВНИ СОФТВЕР КОЈИ ЋЕ УЧИТЕЉИМА БИТИ СВАКОДНЕВНА ПОМОЋ У НАСТАВИ

Дигитални уџбеници Креативног центра припремљени су у сарадњи с највећим финским произвођачем образовног софтвера, чији су партнери и неки од највећих издавача у Финској и Европи. Предност им је лако и интуитивно коришћење и кретање кроз програм, као и модеран и иновативан изглед платформе. Могу се користити на телефону, таблету и компјутеру и нема потребе за додатном инсталацијом програма. Могу се користити и на електронској табли и погодни су за рад у учионици с већом групом ђака. Истовремено могу бити и материјал из којег ученик учи у школи или код куће и помоћно средство намењено наставнику за ефикасније извођење наставе.

Демо-верзијама дигиталних уџбеника Креативног центра може приступити сваки наставник без регистрације, преко адресе www.ekcskola.rs, док корисници штампаних књига Креативног центра могу користити комплетне верзије уџбеника уколико се региструју на истој адреси.

МЕТОДИЧКА ПОДРШКА

  • Наставне припреме за све предмете за први, други и трећи разред (у електронској или штампаној форми)
  • Приручници за Пројектну наставу за први, други и трећи разред основне школе, са предлозима пројеката и с припремама за сваки час (аутор Невена Перић);
  • Контролне вежбе (српски језик, математика, Свет око нас и Природа и друштво) за први, други и трећи разред 
  • Осам акредитованих семинара за стручно усавршавање запослених у образовању
  • Педагошка свеска намењена праћењу постигнућа и напредовања ученика у разредној настави у складу с Правилником о оцењивању ученика.
Прелистајте НОВИ КАТАЛОГ УЏБЕНИКА Креативног центра за 1, 2. и 3. разред основне школе.