Одобрен први уџбеник из информатике – ево шта ће петаци учити од септембра

Информатика и рачунарство 5 издавачке куће БИГЗ школство је први одобрен уџбеник у Србији, усклађен с новим Програмом наставе и учења. Како je Информатика и рачунарство обавезан предмет од септембра ове године, ученици петог разреда основне школе моћи ће прва знања из овог предмета да стичу из квалитетног, савременог и креативног уџбеника. Овај уџбеник подржава активно учење, остваривање дефинисаних исхода, међупредметно повезивање и алгоритамски начин размишљања.
Др Марина Петровић, Зорица Прокопић и Јелена Пријовић ауторке су најсавременијег уџбеника Информатике и рачунарства за 5. разред основне школе. Будући да је реч о сада већ обавезном предмету који подразумева дигиталну писменост, незаобилазан део уџбеничког комплета је и електронски уџбеник. Сви садржаји е-уџбеника подстичу ангажовање ученика и њихов истраживачки дух, развијају индивидуалне стилове учења, омогућавају забавније, занимљивије и једноставније стицање знања. Електронски уџбеник је обогаћен бројним мултимедијалним садржајима: фотографијама, звучним и видео-записима, 3D моделима и анимацијама, интерактивним тестовима за проверу знања, презентацијама и додатним текстовима за проширивање знања.
О предностима уџбеника Информатика и рачунарство 5 и његовом концепту за Зелену учионицу говори једна од његових ауторки др Марина Петровић, доктор методике информатике.
По чему је уџбеник Информатика и рачунарство 5 издавачке куће БИГЗ школство јединствен?
– Уџбеник и додатни материјали који га прате су јединствени по концепту и методичкој обради лекција које су припремане тако да се ученик сам може њима послужити као самосталним и свеобухватним изворима знања. Са друге стране, водили смо рачуна и о томе да лекције обрадимо тако да и наставницима олакшамо припрему за реализацију наставе. Наставник може, пратећи овај уџбеник уз помоћ богате методичке апаратуре успешно да реализује све тражене теме и да постигне жељене циљеве овог предмета. Поред обавезних делова за понављање наученог, ту су и питања и задаци која могу бити домаћи задаци, а такође се могу наћи и бројни налози ученицима који подстичу на креативно размишљање, истраживање и повезивање градива.
Шта је суштина концепта који сте применили у уџбенику?
– Основа концепта уџбеника је да на годишњем нивоу оствари постављени циљ плана и програма за овај узраст, а то је тежња да се кроз кратак и суштински важан текст, примере за углед, задатке за вежбу, питања за размишљање и занимљивости побуди радозналост, жеља за учењем и за даљим истраживањем у областима које обухватају информатика и рачунарство.
Задатак уџбеника и е-уџбеника је да помогне наставнику и ученику да савладају постављен план и програм, односно да научи ученике како да користе рачунар за обраду текста и слика, како да сниме звук, направе филм и све то да споје у једну презентацију. Затим их очекују теме о томе како да користе интернет и друге технологије безбедно и одговорно. У оквиру теме Рачунарство бавиће се програмирањем где ће научити како да направе своју рачунарску игрицу.

У остварењу тог циља, наставницима и ученицима знатно ће помоћи и електронски уџбеник у коме се налазе дигитални материјали који прате градиво за овај предмет уз велики број мултимедијалних прилога, интерактивних вежби и решених примера.
На који начин подржава активно учење и остваривање дефинисаних исхода?
Сваку наставну тему почели смо прегледом планираних исхода за ученике. Да бисмо то и постигли применили смо подсећање и повезивање са претходним градивом ангажујући ученика да размишља о темема које повезују старо и ново знање. Задаци за истраживање и размишљање током рада подстичу ђака да продуби неке делове наставне теме за које није било места или потребе да се у уџбенику детаљније обрађују а представљају важну надградњу знања за ученика. Мотивацију за даље истраживање смо дали кроз делове у лекцијама које смо назвали Сазнај више а у којима смо се трудили да поставимо занимљивости везане за тему, а које дају ученику увид у место које тема има у ширем друштвеном контексту.

У наставној теми Рачунарство, а и у другим где је било могуће, уводили смо поступно поступке и процедуре решавања проблема по принципима проблемске наставе развијајући алгоритамски начин мишљења код ученика.
Питања за проверу знања су намењена првенствено ученицима за проверу знања из лекције и прате педагошки принцип „од лакшег ка тежем“. Ова питања су уједно намењена и наставницима као модел како да формирају своје контролне вежбе и задатке јер су прављени у складу са Блумовом таксономијом образовних циљева и дотичу свих шест нивоа постигнућа код ученика.
У којој мери уџбеник омогућава међупредметно повезивање?
У начину реализације плана и програма за овај предмет на више места је назначено да се води рачуна о корелацији са садржајима других предмета. Ту смо посебну пажњу посветили креативном осмишљавању примера за рад на пројектним задацима и укључили многе предмете (математика, биологија, географија, историја, српски језик, музичка култура…). Дати примери у уџбенику и електронском додатку су из свакодневног живота, интердисциплинарни, односно повезани са проблемима из других предмета. Идеја је била да се кроз конкретне примере ученици упознају са могућностима примене конкретних знања и вештина у свакодневном животу.
Наравно, и кроз уводни, односно мотивациони део и “сазнај више” дотакли смо се различитих садржаја других предмета са жељом да се знање не парцелише на предмете већ повезује у јединствену целину.
Корелацију са предметом математика смо остварили у највећој могућој мери и због захтева који су постављени у програму, па смо направили поређење са математичким скуповима и логичким операцијама, појаснили појам координатног система који у овом узрастс још није рађен на математици, детаљно приказали Еуклидов алгоритам као математички начин за рачунање НЗД и слично. Кроз цео уџбеник се бавимо кључним и непознатим речима, стварајућу један интегрални речник и повезујући са садржајима српског језика.
Како сте приступили обради наставне теме Рачунарство? Да ли је по Вашем мишљењу реално очекивати да сви ученици савладају програмирање у петом разреду?
Размишљајући о томе који програм за тему Рачунарство да одаберемо, водили смо се идејом да буде занимљиво, визуелно и интуитивно лако. Избор је пао на Скреч, софтвер који служи управо за учење програмирања. Многи наставници су такође изабрали овај софтвер за учење програмирања, како у петом разреду основне школе тако и у првом разреду средње школе за оне који се први пут срећу са програмирањем. Мислим да није потребно посматрати много строго и формално постигнуће свих ученика и бавити се статистикама које умеју, на крају године, да буду неумољиве. Дакле, веома је важно да се код ученика створе представе о томе шта је алгоритам, шта је програм, шта је програмирање, како тече процес развоја једног софтвера и да се кроз игру ученик упозна са основама програмирања и програмским структурама. Наша идеја водиља је била да се кроз игру и мотивацију постепено ученик уводи свет програмирања, односно да се не уништи природна радозналост код ученика овог узраста. Свима је јасно да је програмирање најтраженији посао данас, а верујем да ће још дуго бити актуелан па се због тога доста погледа баца ка школи која би требало да се тиме позабави. Наравно, не очекује се и није потребно да сви постану програмери. Овом свету су потребни и лекари, и музичари, и сликари и многа друга занимања, али је добро да сви они имају алгоритамски начин размишљања, приступ решавању проблема кроз анализу и синтезу, развијено дедуктивно и логичко размишљање. То ће им користити у даљем животу, чиме год одлуче да се баве.