Писање речце НЕ уз именице, придеве, глаголе

I
неважећи, никако не важећи

Одрична речца не се врло често пише одвојено од глаголских облика. Када глаголски прилог садашњи добија придевску функцију (нпр.неважећи ‘који не важи, који је изгубио своју вредност’), речца не се пише састављено.

Пример: На гласачком месту било је мало неважећих листића.

II
неевропљани, не Неевропљани

Речца не се пише спојено са именицама. Од овог правила не одступају ни властите именице са значењем житеља неке земље, континента. Новонасталом именицом, примера ради, неевропљани могу бити означени житељи било ког континента осим европског. Уобичајено је писање са удвојеним вокалом е и малим почетним словом.

Пример: На прошлогодишњем такмичењу неевропљани су показали боље резултате од Европљана.

III
не-биће, не небиће/не биће

Негација не- се уз именице пише састављено. Ипак, у филозофским текстовима се јављају примери попут не-биће који се пишу са цртицом.

Пример: Биће јесте, а не-биће није.

IV
нељудски, не не људски

Придевске сложенице настале додавањем одричне речце не пишу се спојено.

Пример: Њихови поступци су нељудски.

V
не би, не неби

У творби одричног облика аориста помоћног глагола бити речца не се пише одвојено.

Пример: Боље не би могло бити.

VI
небрат, не не брат/ не-брат

Одрична речца не се пише састављено и са именицама које означавају сроднике, нпр. мајка, брат. Именица небрат означава особу која је, према испољеном понашању,  рђав брат.

Пример:  Небрата примисмо за брата.

VII
ненавидети, не не навидети

У облику помало заборављеног глагола ненавидети ‘мрзети (кога)’ не је део основе речи и пише се састављено.

Пример: Почели су их ненавидети.

Извор: pitajtelektora.com