Pripreme za plan upisa u srednje stručne škole: Direktorima je predstavljen kalendar planiranja upisa

U cilju pripreme za kvalitetnu izradu plana upisa u srednje stručne škole za školsku 2017/18. godinu, a u skladu sa novom metodologijom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, održan je sastanak 20.12.2016 uz prisustvo ko 300 zainteresovanih učesnika iz oblasti obrazovanja, kao i privrede. Ovakav odziv učesnika predstavlja postignut visok nivo odgovornosti celokupnog sistema u cilju sistemskog i doslednog utemeljenja dualnog obrazovanja u Srbiji. Na sastanku se govorilo o strukturi Nacionalnog modela dualnog i preduzetničkog obrazovanja kao i načinima njegove implementacije kroz novi model plana upisa u srednje stručne škole. Predstavnici Ministarstva prosvete pojasnili su da je pri određivanju obrazovnih profila i broja učenika za upis, neophodno da škola sarađuje sa predstavnicima lokalne samouprave, organizacije nadležne za poslove zapošljavanja, privrede i sarađuje drugim relevantnim socijalnim partnerima.
 
Naglašeno je da je od posebne važnosti da stručna škola za obrazovni profil koji planira obezbedi potvrdu relevantnosti datog zanimanja na tržištu rada i mogućnosti zapošljavanja nakon završetka školovanja.
Predstavnici Privredne komore Srbije i lokalne samouprave predstavili su dokument koji čini potvrdu relevantnosti koja će školama obezbediti pribavljanje pisane izjave što većeg broja poslodavaca iz svoje lokalne sredine. Takođe, najavljeno je da se ovom izjavom poslodavci obavezuju da školi i učenicima pruže odgovarajuću materijalnu i stručnu pomoć bez naknade i istovremeno potvrđuju da imaju potrebu za zapošljavanjem lica navedenog zanimanja u budućnosti.
 
Navedeno je da će pribavljene izjave škola zajedno sa predlogom plana upisa dostaviti putem aplikacije UPIS U SREDNJE ŠKOLE 2017/18. u okviru informacionog sistema prosvete „Dositej“.
 
Posebno mesto dato je školskoj upravi koja će imati zadatak da izrađuje predlog plana upisa za teritoriju opštine/grada i okruga za koji je nadležna, kao i da sprovodi optimizaciju dostavljenih predloga škola i usaglašava broj učenika koji završavaju osnovno obrazovanje i vaspitanje sa brojem mesta u srednjim školama na datoj teritoriji.
 
Nakon aktivnog dijaloga svih prisutnih izveden je zaključak da novi plan upisa treba da u najvećoj mogućoj meri oslika realne potrebe privrednog razvoja date lokalne sredine.
 
Zaključeno je da će Ministarstvo prosvete , na osnovu predloga plana upisa koji izrade školske uprave, doneti konačnu odluku o broju i strukturi upisa učenika u srednje škole do 31. marta 2017. godine a da će Konkurs za upis učenika u srednje škole za školsku 2017/2018. godinu javno objaviti najkasnije do 01. maja 2017. Godine.
Smanjivanje broja neaktivnih profila, modernizacija i kreiranje novih profila usklađenih sa potrebama privrede, mogućnost aktivnog učešća učenika u realnom radnom okruženju uz nadoknade za rad, zapošljavanje mladih odmah nakon formalnog školovanja kao i perspektiva daljeg školovanja svakako su prepoznati kao prioritetni kvaliteti unapređenja stručnog obrazovanja na ovom skupu.
Direktorima je predstavljen kalendar planiranja upisa:
15.12. – Počeo je unos verifikacija od strane škola (u „Dositeja“, a potom predaja u ŠU overenih, iz aplikacije odštampanih spiskova verifikacija)
20.12. – Počinje unos u aplikaciju za planiranju upisa (modul „Dositeja“) od strane škola, potkrepljenih „izjavama poslodavaca“ (kao i ranije, ovo su „namere“ škola). Izjave poslodavaca se skenirane prilažu u aplikaciju. Formular za saradnju sa poslodavcima po modelu dualnog obrazovanja kako za do sada razvijene dualne profile, tako i za „obične“ profile koji će realizovati saradnju sa poslodavcima po dualnom modelu je dostavljen školama.
31.12. – Završava se unos predloga plana upisa u aplikaciju od strane škola (zakonski rok).
Paralelno tokom decembra, januara i početkom februara teče proces lokalnih sastanaka ŠU, direktora, lokala, pokrajine, NSZ, poslodavaca, komore. Produkt tih sastanaka je objedinjeni dokument opštinskog/gradskog/okružnog plana upisa (izgled i sadržinu formulara za izradu objedinjenog dokumenta priprema sektor za srednje u saradnji sa savetnicama za dualno obrazovanje).
10.2. – Završava se ciklus lokalnih sastanaka, počinje potvrda unetog od strane ŠU i pokrajine (potvrđivanje u aplikaciji onoga što je dogovoreno na sastancima), a počinje analiza i korekcija plana upisa od strane MPNTR – analiza priložene dokumentacije, realizacije prošlogodišnjeg upisa, podešavanje kvote…
31.3. – Završava se analiza i korekcija plana upisa od strane MPNTR. U ovom periodu će plan upisa biti korigovan i u skladu sa, u međuvremenu eventualno donetim, novim profilima (6 stručnih, dualnih koje su u procesu izrade kod ZUOV-a i obdareni za računarstvo u gimnazijama).
15.4. – Krajnji rok za provere i korekcije,
30.4. – Krajnji rok za pripremu za objavljivanje – tehnička priprema, formatiranje, prelom, formalno donošenje konkursa.
1.5. – Objavljivanje Konkursa za upis u prvi razred srednjih škola za školsku 2017/2018. godinu.
 
Izvor: mpn.gov.rs