Rasporedi nastave za osnovnu školu od I do VIII razreda

31 avgusta, 2020

Svi obrazovni sadržaji se emituju putem multimedijske platforme RTS Planeta, a dostupni su i preuzimanjem besplatne aplikacije “RTS Moja škola” za mobilne telefone i tablete, zatim na sajtu RTS-a i na veb stranici mojaskola.rtsplaneta.rs.

Na RTS Planeti svi zainteresovani učenici, roditelji i nastavnici mogu naknadno da pogledaju nastavne sadržaje koje su propustili.

Rasporedi nastave za osnovnu školu / I razred

UTORAK 01.09. SREDA 02.09. ČETVRTAK 03.09. PETAK 04.09.
1. Srpski jezik – Dobro došli, prvaci. Upoznavanje s predmetom, Bukvarom, priborom. Dogovor o načinu rada, utvrđivanje 2. Srpski jezik – Prvak, Desanka Maksimović, obrada 3. Matematika – Gore, dole, ispod, iznad, ispred, iza, između; Levo, desno, utvrđivanje 4. Srpski jezik – Moj dom/moja škola – govorna vežba, obrada
1. Matematika – Uvodni čas – upoznavanje s predmetom, udžbenikom, priborom. Dogovor o načinu rada, utvrđivanje 1. Likovna kultura – Uvodni čas- upoznavanje sa predmetom, priborom. Šta ćemo i kako raditi, obrada 3. Srpski jezik – Radni dan – dnevni raspored, obrada 4. Matematika – Napred, nazad, nagore, nadole, nalevo, nadesno; obrada
1. Svet oko nas -Uvodni čas – upoznavanje s predmetom, udžbenikom, priborom. Dogovor o načinu rada 2.  Matematika – Gore, dole, ispod, iznad, ispred, iza, između; Levo, desno, obrada 2. Svet oko nas – Škola, obrada 1. Muzička kultura – Upoznavanje sa predmetom. Šta ćemo i kako raditi. Slušanje muzike: Deca su ukras sveta – Minja Subota, obrada

Rasporedi nastave za osnovnu školu / II razred

01.09-06.09.2020.
UTORAK 01.09. SREDA 02.09. ČETVRTAK 03.09. PETAK 04.09.
1. Srpski jezik – Dobrodošli, drugaci!
Upoznavanje s udžbeničkim kompletom i priborom. Dogovor o načinu rada, utvrđivanje
2. Srpski jezik – Doživljaj sa letnjeg raspusta, obrada 3. Matematika – Sabiranje i oduzimanje do  100, utvrđivanje 4. Srpski jezik – Dečje igre – priča u slikama, utvrđivanje
1. Matematika – Uvodni čas – upoznavanje s udžbenikim kompletom i priborom. Dogovor o načinu rada, utvrđivanje 1. Likovna kultura – Upoznavanje s udžbeničkim kompletom i priborom. Dogovor o načinu rada
Oblici i prostor, obrada
3. Srpski jezik – Dragan Lukić, Škola, obrada 4. Matematika – Položaji predmeta i odnosi među njima, utvrđivanje
1. Svet oko nas -Uvodni čas – Ponovo u školi!
Upoznavanje s udžbeničkim kompletom i priborom. Dogovor o načinu rada, utvrđivanje
2.  Matematika – Sabiranje i oduzimanje do 20, utvrđivanje 2. Svet oko nas – S vršnjacima van škole, obrada 1. Muzička kultura – Upoznavanje s udžbeničkim kompletom i priborom. Dogovor o načinu rada Slušam, pevam, sviram, stvaram, utvrđivanje

Rasporedi nastave za osnovnu školu / III razred

UTORAK 01.09. SREDA 02.09. ČETVRTAK 03.09. PETAK 04.09.
1. Srpski jezik – Dobro došli, trećaci!
Uvodni čas, dogovor o načinu rada
2. Srpski jezik – Doživljaj sa letnjeg raspusta – govorna vežba, obrada 3. Matematika – Geometrijske figure, obnavljanje znanja iz drugog razreda 4. Srpski jezik – Šta smo naučili u drugom razredu, obnavljanje znanja iz gramatike
1. Matematika – Uvodni čas, dogovor o načinu rada 1. Likovna kultura – Dogovor o načinu rada. Upotreba različitih materijala u likovnom stvaralaštvu. Svojstva materijala, obrada 3. Srpski jezik – Šta smo naučili u drugom razredu, obnavljanje znanja iz pravopisa 4. Matematika – Merenje dužine i merenje vremena, obnavljanje znanja iz drugog razreda
1. Priroda i društvo – Uvodni čas, dogovor o načinu rada 2.  Matematika – Sabiranje  i oduzimanje do 100, obnavljanje znanja iz drugog razreda 2. Priroda i društvo – Upoznajemo naš kraj – reljef našeg kraja, obrada 1. Muzička kultura – Uvodni čas, dogovor o načinu rada

Rasporedi nastave za osnovnu školu / IV razred

UTORAK 01.09. SREDA 02.09. ČETVRTAK 03.09. PETAK 04.09.
1. Srpski jezik – Dobro došli četvrtaci-pred nama je nova školska godina – uvodni čas 2. Srpski jezik – Dragan Lukić: Drug drugu-obrada 3. Matematika – Zapisivanje dekadnih jedinica u obliku stepena broja 10-obrada 4. Srpski jezik – Miroslav Demak: Violina-obrada
1. Matematika – Prirodni brojevi do 1000-obnavljanje 1. Likovna kultura – Kolaž: Iz ptičje perspektive (ilustrovanje pesme Super rode)-slikanje 3. Srpski jezik – Naučili smo iz gramatike u trećem razredu-ponavljanje gradiva 4. Matematika – Brojanje po hiljadu do milion. Zapisivanje dekadnih jedinica u obliku stepena broja 10-utvrđivanje
1. Priroda i društvo – Položaj Srbije-obrada 2.  Matematika – Brojanje po hiljadu do milion-obrada 2. Priroda i društvo – Moja domovina Republika Srbija-obrada 1. Muzička kultura – Mi idemo preko polja-M. Vasiljević, obrada i obnavljanje

Rasporedi nastave za osnovnu školu / Vrazred

Satnica UTORAK 01.09. SREDA 02.09. ČETVRTAK 03.09. PETAK 04.09.
08.00 – 08.30 01. Matematika – Skup prirodnih brojeva N i skup N0 Osnovna svojstva operacija u skupu N0, Obnavljanje 02. Srpski jezik – Jezik: Gramatika (4. razred) – ponavljanje 2. Matematika – Brojevni izrazi u skupu N0        Obnavljanje 03. Srpski jezik – Književnost (4. razred) – ponavljanje
08.35 – 09.05 01. Srpski jezik – Jezička kultura: Učićemo u petom razredu (uvodni čas) 01. Tehnika i tehnologija – Pojam, uloga i značaj tehnike i tehnologije na razvoj društva i životnog okruženja;
Područja čovekovog rada i proizvodnje, zanimanja i poslovi u oblasti tehnike i tehnologije
01. Engleski jezik –  1. Upoznavanje, pozdravljanje i predstavljanje sebe i drugih i traženje / davanje osnovnih informacija o sebi i drugima, Uvodni čas / obnavljanje gradiva iz prethodnog razreda/ 2. Pozdravljanje i predstavljanje sebe i drugih i traženje / davanje osnovnih informacija o sebi i drugima u širem društvenom kontekstu, Obrada i utvrđivanje 03. Matematika – Primena brojevnih izraza u skupu N0         Obnavljanje
09.10 – 09.40 01. Biologija – Živa bića, neživa priroda i biologija – obrada 01. Geografija – Uvod u geografiju 02. Biologija  – Istraživanje prirode – obrada 01. Informatika i računarstvo – Informatika i računarstvo u savremenom životu

 

Rasporedi nastave za osnovnu školu / VI razred

Satnica UTORAK 01.09. SREDA 02.09. ČETVRTAK 03.09. PETAK 04.09.
08.00 – 08.30 01. Matematika –  Upoznavanje učenika sa programom nastave i učenja 6.razreda, obnavljanje gradiva, obnavljanje 02. Srpski jezik – Miroslav Antić: Plava zvezda 02. Matematika – Obnavljanje gradiva,  obnavljanje 03. Srpski jezik – Ponavljanje gradiva iz 5.r.
08.35 – 09.05 01. Srpski jezik – Uvodni čas – upoznavanje sa nastavnim programom 01. Biologija  – Građa ljudskog tela: hijerarhijski niz od organizma do ćelije – obrada / Građa ljudskog tela: hijerarhijski niz od organizma do ćelije – utvrđivanje 01. Engleski jezik – Pozdravljanje i predstavljanje sebe i drugih i traženje / davanje osnovnih informacija o sebi i drugima, uvodni čas / obnavljanje gradiva iz prethodnog razreda / Predstavljanje sebe i drugog uz korišćenje jednostavnijih jezičkih sredstva; razmena jednostavnijih informacija lične prirode, izražavanje pripadanja, obrada i utvrđivanje 03. Matematika – Šta smo naučili u petom razredu – kviz (inicijalni test), provera znanja
09.10 – 09.40 01. Fizika – Fizika  kao  prirodna  nauka, Fizička tela, supstanca, fizička polja, obrada 01. Geografija – Sistematizacija ključnih pojmova sadržaja petog razreda; društvena geografija, predmet proučavanja i podela / Geografska/kartografska mreža; geografska širina i geografska dužina, časovne zone 02. Fizika – Fizika  kao  prirodna  nauka, Fizička tela, supstanca, fizička polja, utvrđivanje 01. Informatika i računarstvo -Digitalni uređaji i korisnički programi

Rasporedi nastave za osnovnu školu / VII razred

Satnica UTORAK 01.09. SREDA 02.09. ČETVRTAK 03.09. PETAK 04.09.
09.45 – 10.15 01. Matematika – Upoznavanje sa novinama i planiranje; obnavljanje gradiva, uvodni čas/obnavljanje 02. Srpski jezik  – Jezik: Gramatika (šesti razred) – ponavljanje 02. Matematika –  Obnavljanje gradiva 03. Srpski jezik  – Književnost (šesti razred) – ponavljanje
10.20 – 10.50 01. Srpski jezik  – Jezička kultura: Učićemo u sedmom razredu (uvodni čas) 01. Geografija – Sistematizacija ključnih pojmova sadržaja šestog razreda / Regija i Regionalna geografija 01. Engleski jezik – Pozdravljanje i predstavljanje sebe i drugih i traženje / davanje osnovnih informacija o sebi i drugima, uvodni čas / obnavljanje gradiva iz prethodnog razreda/ Predstavljanje sebe i drugih i traženje/ davanje osnovnih informacija o sebi i drugima, uobičajenim i stalnim radnjama;  reagovanje na usmeni ili pisani impuls sagovornika i iniciranje i proširivanje komunikacije, obrada /utvrđivanje 03. Matematika – Inicijalni test, provera znanja
10.55 – 11.25 01. Biologija  – Građa ćelije – obrada/Građa ćelije – utvrđivanje 01. Hemija – Hemija i njen značaj, Supstance. Vrste supstanci, obrada 01. Fizika  – Inicijalni test ili utvrđivanje sadržaja iz 6 razreda, utvrđivanje / Sila kao uzrok promene brzine tela, obrada 01. Informatika i računarstvo – Rad sa tekstom

Rasporedi nastave za osnovnu školu / VIII razred

Satnica UTORAK 01.09. SREDA 02.09. ČETVRTAK 03.09. PETAK 04.09.
11.30 – 12.00 01. Matematika –  Upoznavanje učenika sa programom nastave i učenja, obnavljanje gradiva 02. Srpski jezik – Obrada narodne bajke Nemušti jezik 02. Matematika – Obnavljanje gradiva 03. Srpski jezik – Nastavak obrade i ponavljanje o narodnim proznim vrstama
12.05 – 12.35 01. Srpski jezik – Uvodni čas 01. Geografija –  Sistematizacija ključnih pojmova sadržaja sedmog razreda 1.Informatika i računarstvo – Radno okruženje programa za tabelarne proračune 03. Matematika –  Obnavljanje gradiva
12.40 – 13.10 01. Biologija  – Biološka i kulturna evolucija čoveka – obrada 01. Istorija – Uvodni čas, Istorijski izvori za proučavanje epohe (obrada) 01. Fizika – Inicijalni test ili utvrđivanje sadržaja iz 7 razreda, utvrđivanje 02. Geografija – Srbija, moja domovina (uvodni čas, predstavljanje sadržaja programa osmog razreda).
13.15 – 13.45 01. Engleski jezik – Pozdravljanje i predstavljanje sebe i drugih i traženje/ davanje osnovnih informacija o sebi i drugima, uvodni čas / obnavljanje gradiva iz prethodnog razreda / Predstavljanje sebe i drugih i traženje/ davanje osnovnih informacija o sebi i drugima, uobičajenim i stalnim radnjama; reagovanje na usmeni ili pisani impuls sagovornika i iniciranje i proširivanje komunikacije, obrada, utvrđivanje 01. Hemija –  Nemetali. Fizička svojstva nemetala, obrada 02. Biologija  –  Uslovi života na Zemlji – obrada 02. Hemija – Vodonik – svojstva i primena, obrada

 

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *


Budite u toku

Unesite vašu imejl adresu

Pratite nas

Pratite nas na društvenim mrežama