Sličnosti i razlike između kopnene i vodene životne sredine i živog sveta – sistematizacija (5.r.)