Стандарди – Природа и друштво

24 септембра, 2013

priroda_i_drustvo
Општи стандарди постигнућа – образовни
стандарди за крај првог циклуса обавезног образовања
Природа и друштво
 
1. Жива и нежива природа
 
У области ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА ученик/ученица:
1ПД.1.1.1. прави разлику између природе и производа људског рада
1ПД.1.1.2. зна ко и шта чини живу и неживу природу
1ПД.1.1.3. зна заједничке карактеристике живих бића
1ПД.1.1.4. уме да класификује жива бића према једном од следећих критеријума: 
изгледу, начину исхране, кретања и размножавања
1ПД.1.1.5. препознаје и именује делове тела живих бића
1ПД.1.1.6. разликује станишта према условима живота и живим бићима у њима
2. ЕКОЛОГИЈА
У области ЕКОЛОГИЈА ученик/ученица:
1ПД.1.2.1. препознаје и именује природне ресурсе
1ПД.1.2.2. зна употребну вредност природних ресурса
1ПД.1.2.3. разликује повољно и неповољно деловање човека по очување природе
3. МАТЕРИЈАЛИ
У области МАТЕРИЈАЛИ ученик/ученица:
1ПД.1.3.1. зна основна својства воде, ваздуха и земљишта
1ПД.1.3.2. зна да су вода у природи, ваздух и земљиште састављени од више
материјала
1ПД.1.3.3. зна да различите животне намирнице садрже различите састојке
1ПД.1.3.4. зна основна својства материјала: тврдоћа, еластичност, густина,
растворљивост, провидност, намагнетисаност
1ПД.1.3.5. зна да својства материјала одређују њихову употребу и препознаје
примере у свом окружењу
1ПД.1.3.6. зна промене материјала које настају због промене температуре, услед
механичког утицаја и деловања воде и ваздуха
4. КРЕТАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ
У области КРЕТАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ ученик/ученица:
1ПД.1.4.1. уме да препозна кретање тела у различитим појавама
1ПД.1.4.2. зна помоћу чега се људи оријентишу у простору: лева и десна страна,
стране света, адреса, карактеристични објекти
1ПД.1.4.3. уме да одреди стране света помоћу Сунца
1ПД.1.4.4. зна јединице за мерење времена: дан, недеља, месец, година, деценија и век
1ПД.1.4.5. уме да прочита тражене информације са часовника и календара
5. ДРУШТВО
У области ДРУШТВО ученик/ученица:
1ПД.1.5.1. зна које друштвене групе постоје и ко су њихови чланови
1ПД.1.5.2. зна основна правила понашања у породици, школи и насељу
1ПД.1.5.3. зна које људске делатности постоје и њихову улогу
1ПД.1.5.4. зна који су главни извори опасности по здравље и живот људи и основне
мере заштите
1ПД.1.5.5. зна поступке за очување и унапређивање људског здравља
6. ДРЖАВА СРБИЈА И ЊЕНА ПРОШЛОСТ
У области ДРЖАВА СРБИЈА И ЊЕНА ПРОШЛОСТ ученик/ученица:
1ПД.1.6.1. зна основне облике рељефа и површинских вода
1ПД.1.6.2. зна основне типове насеља и њихове карактеристике
1ПД.1.6.3. зна географски положај и основне одреднице државе Србије: територија,
границе, главни град, симболи, становништво
1ПД.1.6.4. зна најважније догађаје, појаве и личности из прошлости
1ПД.1.6.5. зна основне информације о начину живота људи у прошлости
1ПД.1.6.6. зна шта су историјски извори и именује их
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на средњем нивоу.
1. ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА
У области ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА ученик/ученица:
1ПД.2.1.1. разуме повезаност живе и неживе природе на очигледним примерима
1ПД.2.1.2. зна основне разлике између биљака, животиња и људи
1ПД.2.1.3. примењује вишеструке критеријуме класификације живих бића
1ПД.2.1.4. зна улогу основних делова живих бића
1ПД.2.1.5. разуме повезаност услова живота и живих бића у станишту
1ПД.2.1.6. разуме међусобну зависност живих бића у животној заједници
2. ЕКОЛОГИЈА
У области ЕКОЛОГИЈА ученик/ученица:
1ПД.2.2.1. разликује обновљиве и необновљиве природне ресурсе
1ПД.2.2.2. разуме еколошку оправданост употребе обновљивих ресурса и
рационалног коришћења необновљивих ресурса
1ПД.2.2.3. зна основне мере заштите живе и неживе природе као природних ресурса
1ПД.2.2.4. зна шта је добробит животиња и поступке којима се она штити
3. МАТЕРИЈАЛИ
У области МАТЕРИЈАЛИ ученик/ученица:
1ПД.2.3.1. зна сложенија својства воде и ваздуха: агрегатно стање и кретање
1ПД.2.3.2. зна да су различита својства воде, ваздуха и земљишта последица њиховог
различитог састава3
1ПД.2.3.3. разликује материјале који су добри проводници топлоте и електрицитета
од оних који то нису
1ПД.2.3.4. зна да топлотна и електрична проводљивост материјала одређују њихову
употребу и препознаје примере у свом окружењу
1ПД.2.3.5. разликује повратне и неповратне промене материјала
1ПД.2.3.6. разликује промене материјала при којима настају други материјали од
оних промена материјала при којима не настају други материјали
4. КРЕТАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ
У области КРЕТАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ ученик/ученица:
1ПД.2.4.1. зна да кретање тела зависи од силе која на њега делује, врсте подлоге и
облика тела
1ПД.2.4.2. зна да се светлост креће праволинијски
1ПД.2.4.3. уме да пронађе тражене улице и објекте на плану насеља
1ПД.2.4.4. уме да пронађе основне информације на географској карти Србије: највећа
и најважнија насеља, облике рељефа и површинских вода
1ПД.2.4.5. уме да пронађе и упише тражене информације на ленти времена
5. ДРУШТВО
У области ДРУШТВО ученик/ученица:
1ПД.2.5.1. зна које су улоге различитих друштвених група и њихових чланова
1ПД.2.5.2. зна која су права и обавезе чланова у различитим друштвеним групама
1ПД.2.5.3. разуме повезаност и међузависност различитих људских делатности
6. ДРЖАВА СРБИЈА И ЊЕНА ПРОШЛОСТ
У области ДРЖАВА СРБИЈА И ЊЕНА ПРОШЛОСТ ученик/ученица:
1ПД.2.6.1. препознаје и именује облике рељефа и површинских вода у свом месту и у
околини
1ПД.2.6.2. зна основне одлике рељефа и вода у држави Србији
1ПД.2.6.3. разуме повезаност природно-географских фактора – рељефа, вода, климе –
и делатности људи
1ПД.2.6.4. зна редослед којим су се јављали важни историјски догађаји, појаве и
личности
1ПД.2.6.5. уочава сличности и разлике између начина живота некад и сад
1ПД.2.6.6. препознаје основна културна и друштвена обележја различитих
историјских периода
1ПД.2.6.7. препознаје на основу карактеристичних историјских извора о ком
историјском периоду или личности је реч
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на напредном нивоу.
1. ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА
У области ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА ученик/ученица:
1ПД.3.1.1. разуме повезаност живе и неживе природе на мање очигледним примерима
1ПД.3.1.2. разуме функционалну повезаност различитих делова тела живих бића4
3. МАТЕРИЈАЛИ
У области МАТЕРИЈАЛИ ученик/ученица:
1ПД.3.3.1. разуме како загревање и хлађење воде и ваздуха утичу на појаве у природи
1ПД.3.3.2. примењује знање о променама материјала за објашњење појава у свом
окружењу
4. КРЕТАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ
У области КРЕТАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ ученик/ученица:
1ПД.3.4.1. уме да чита географску карту примењујући знања о странама света и
значењу картографских знакова
5. ДРУШТВО
У области ДРУШТВО ученик/ученица:
1ПД.3.5.1. разуме заједничке карактеристике друштвених група и разлике међу њима
1ПД.3.5.2. разуме да се права и обавезе чланова друштвених група међусобно
допуњују
6. ДРЖАВА СРБИЈА И ЊЕНА ПРОШЛОСТ
У области ДРЖАВА СРБИЈА И ЊЕНА ПРОШЛОСТ ученик/ученица:
1ПД.3.6.1. зна шта је претходило, а шта је уследило након важних историјских
догађаја и појава

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *


Будите у току

Унесите вашу имејл адресу

Пратите нас

Пратите нас на друштвеним мрежама