Свет око нас и природа и друштво – шта доносе нови уџбеници и нови план и програм

“Тачно је да родитељи, а често и учитељи, посвећују већу пажњу развијању вештина и знања из области матерњег језика и математике, сматрајући да су то темељи за надоградњу свих осталих знања и вештина. Ипак, знања и вештине које се стичу проучавањем предмета свет око нас и природа и друштво једнако су значајни, а у новије време, када знања све више стичемо кроз књиге и интернет, чини се и значајнији.”

Ово за наш портал каже Зорица Нобл, учитељица, дугогодишњи сарадник и аутор у Креативном центру. У овом интревјуу, о важности предмета свет око нас и природа и друштво, разговарамо и са Весном Рикало, учитељицом и аутором и коаутором неколико уџбеника и збирки задатака из математике, српског језика и света око нас у издању „Креативног центра“. Зорица и Весна коаутори су уџбеника Природа и друштво за трећи и Свет око нас за други разред.

У раду са децом и родитељи и учитељи највише пажње углавном посвећују развијању вештина и знања из обласни матерњег језика и математике. Ови се предмети сматрају најважнијим у стварању добре основе за успешно школовање. Зашто је важно једнако се посветити и предметима као што је свет око нас и природа и друштво? Која су то знања и вештине које деца стичу ако се ови предмети обрађују на прави начин и зашто је важно посветити им више пажње?

Весна Рикало

Весна Рикало: У првом и другом разреду свет око нас и у трећем и четвртом разреду природа и друштво заступљени су са по два часа недељно, тј. по 72 часа годишње, што је два пута мање часова у односу на математику и матерњи језик. То је један од разлога због којих се ови предмети понекад доживљавају као мање важни. Наравно да то није оправдано јер се у оквиру ових предмета стиче основа за упознавање света, природног и друштвеног окружења, појава и процеса на локалном и глобалном нивоу. Учењем путем открића, групним обликом рада, упућивањем на сарадњу и коришћењем различитих ресурса и извора знања, израдом и презентовањем ученичких пројеката, стварају се прилике за развијање истраживачких и социјалних вештина као и вештина мишљења, комуникације, организације и управљања собом.

У последњих неколико година учињен је помак ка томе да се изађе из оквира наставних предмета повезивањем садржаја, фокусирањем на исходе и процес учења и посвећивањем пажње на развијање међупредметних компетенција, па тако престаје да постоје више или мање важни наставни предмети.

Зорица Нобл: Тачно је да родитељи, а често и учитељи, посвећују већу пажњу развијању вештина и знања из области матерњег језика и математике, сматрајући да су то темељи за надоградњу свих осталих знања и вештина. Ипак, знања и вештине које се стичу проучавањем предмета Свет око нас и природа и друштво једнако су значајни, а у новије време, када знања све више стичемо кроз књиге и интернет, чини се и значајнији. Развијање одговорног односа према природи и активно учествовање у друштвеном животу, никада, чини се, нису били актуелнији.

Како је конципиран уџбеник Свет око нас за други разред и природа и друштво за 3. разред чији сте коаутор и које новине доноси у односу на претходна издања?

Весна Рикало: Уџбеници „Креативног центра“ су модерни и прате тенденције у свету и код нас. Нова издања уџбеника прилагођена су изменама програма и правилницима које је издало Министарство просвете Србије.

Новине се односе на упућивање ученика на друге изворе знања као што су одређене интернет странице и подстицање иницијативе ученика за лично напредовање и потребу за предузимањем акција с циљевима који су усмерени на лично и опште добро. Такође, и један и други уџбенички комплет обилују истраживачким задацима који су добар ресурс за реализацију пројектне наставе. 

Зорица Нобл: Уџбеник садржи све садржаје који су препоручени новим програмом наставе и учења. Допуњен је свим новим садржајима, а већ постојећи су надограђени и измењени, како би били у складу са савременим дешавањима, нарочито у области очувања и бриге о природи, здрављу и међуљудским односима и подстицању грађанског активизма. Уџбенички комплет је осавремењен како би пружио подршку и у пројектној настави.

Можете ли нам дати неке примере међупредметних компетенција у уџбеницима за Свет око нас и природа и друштво и тога на који начин се деца уче да размишљају изван оквира једног предмета и повезују знања и вештине које усвајају на осталим часовима?

Весна Рикало: Таквих примера има много. Односе се на одговорно учешће у демократском друштву, комуникацију и сарадњу, одговоран однос према животној средини и здрављу, дигиталне компетенције, предузимање акције итд.

У лекцији „Становништво нашег краја“ описан је обичај који показује међусобно уважавање припадника различитих националних групација и ученици се подстичу да прочитају и науче како се људи поздрављају на румунском и мађарском језику. Такође, у делу где се говори о људима и занимањима, о повезаности градских и сеоских насеља, афирмишу се добри међуљудски односи и друштвена одговорност.

У једном делу је описано доношење одлуке гласањем чланова одељењске заједнице.

Једна лекција је посвећена рачунарима, њиховој функцији са сажетим упутством за коришћење, а у неким лекцијама дати су линкови за интернет странице које ученици могу самостално да користе. 

У једном примеру ученици могу да науче како да организују заједничку акцију с циљем побољшања квалитета услова у средини у којој живе итд.

У већини лекција ученици се упућују на коришћење додатних извора знања као и на могућности примене наученог у свакодневном животу. 

Зорица Нобл

Зорица Нобл: Уџбеник пружа мноштво могућности међупредметног повезивања, од повезивања са грађанским васпитањем кроз подстицање грађанског активизма, преко нераскидиве повезаности са матерњим језиком, до повезаности са математиком кроз разноврсна мерења у огледима, музичком културом у области проучавања звука, ликовном културом кроз активности везане за светлост и сенку и многе дуге.

Новина последњих година су свакако дигитални уџбеници. Шта они доносе када је реч о Свету око нас и природи и друштву?

Весна Рикало: Школа мора да прати промене у свим сферама и да се прилагођава новонасталој ситуацији. Данашња деца одрастају уз паметне уређаје па је природно да их користе и у настави.

Дигитални наставни материјали су занимљиви и атрактивни и представљају добро помоћно средство. Имају велики потенцијал, како за ученике тако и за наставнике. Могућности су велике и сваки наставник има избор у којој мери и на који начин ће искористити доступне материјале.

„Креативни центар“ је обезбедио електронске уџбенике, радне свеске, као и задатке који се могу користити у различите сврхе: за индивидуалан рад ученика, учење и вежбање на часовима, за кратке провере или као „провокација“ за поједине наставне области. Занимљиво је да ученици млађих разреда електронске задатке често доживљавају као игрице, па за велики број деце представљају изазов и мотивишући фактор за учење. Кроз игру је лакше научити географске и историјске чињенице или вежбати оријентацију у простору лоцирањем скривеног блага. 

Зорица Нобл: Дигитални материјали „Креативног центра“ замишљени су, не само као приказ уџбеника у дигиталном формату, већ пружају ученицима могућност да кроз разнолике подстицајне задатке провежбају наставно градиво на занимљив начин.

Свет око нас 2. Уџбеник за други разред основне школе

Аутори: Весна Рикало, Симеон Маринковић и Славица Марковић

Уџбенички комплет је у складу с новим планом наставе и учења, који акценат ставља на исходе. Наставни садржаји се излажу у шест тематских целина. На почетку сваке целине налази се најава онога што ће се учити, а на крају целине резиме обрађених садржаја дат у виду прегледа, шема и табела (Сети се шта смо научили), где ученици могу лако и брзо да се подсете најважнијих појмова. Нови појмови се уводе постепено и добро умрежавају повезивањем с раније усвојеним појмовима и искуственим и школским знањима ученика (како из претходног разреда тако и из других предмета), као и увежбавањем и утврђивањем кроз питања и задатке различитог типа и нивоа сложености. који се налазе у радној свесци. Градиво се излаже тако да наводи ученике на размишљање, редован рад и сарадњу, а излагање је подржано функционалним илустрацијама примереним узрасту. Уз поједине теме дати су планови пројеката који треба да се изведу као одељенске акције.

Уџбеник постоји и у дигиталном формату, с мултимедијалним материјалом, интерактивним задацима и проверама знања.

Прелистајте Уџбеник овде

Свет око нас 2. Радна свеска за други разред основне школе

Аутори: Весна Рикало, Симеон Маринковић и Славица Марковић

Радна свеска је у складу с новим планом наставе и учења, који акценат ставља на исходе.

Садржи низ задатака за утврђивање, вежбање и обнављање градива. Задаци су разнолики и занимљиви – да би их решили, ученици треба да одговарају на питања, попуњавају табеле, цртају, боје, решавају ребусе и укрштенице, изводе огледе и мала истраживања, спроводе акције с другарима из одељења и сл.

Прелистајте Радну свеску овде

Природа и друштво. Уџбеник за трећи разред основне школе

Аутори: Симеон Маринковић, Славица Марковић и Зорица Нобл

Садржај у уџбенику подељен је на пет тематских целина. Теме су организоване редом који је сугерисан у програму: Природа, друштво, човек 1. део, Природа, друштво, човек 2. део, Оријентација у простору и времену, Прошлост мог краја, Кретање и мировање, Материјали. На почетку уџбеника налази се Водич и распоред наставних тема. У Водичу су представљени визуелни знаци (иконице) који имају функцију маркирања одређених сегмената у лекцијама: разговор, питања и задаци, оглед, речник, кључне речи. Излагање садржаја унутар лекција је поступно, уважава се предзнање ученика и узрасне карактеристике, једноставно и јасно се уводе нови појмови и повезују са свакодневним животом, наводе се одговарајући примери, истичу се кључне речи.

Питања и задаци су осмишљени тако да упућују ученике на повезивање и примену нових и претходно обрађених садржаја, као и на повезивање знања и вештина стечених на часовима других предмета и у свакодневном животу. Ученици се упућују на друге изворе знања, као што су фотографије, интернет странице итд.

Прелистајте Уџбеник овде

Природа и друштво. Радна свеска за трећи разред основне школе

Аутори: Симеон Маринковић, Славица Марковић и Зорица Нобл

Радна свеска је колекција задатака која може послужити за утврђивање, употпуњавање, боље разумевање наставног градива и развијање вештина, као и за проверу и формативно оцењивање ученичког рада. Радна свеска обилује истраживачким задацима и пројектима у којима учење излази из оквира учионице и уобичајених школских образаца. У оваквим задацима, пројектима и истраживањима у знатној мери је укључена међупредметна корелација, па се ови налози успешно могу користити у пројектној настави.

Такође, ученици се упућују на то да користе различите ресурсе за учење, као што су интернет, слике, фотографије. У налозима који се односе на садржаје из природних наука ученици долазе до решења извођењем огледа који су једноставни, примерени развојним могућностима ученика и лако изводљиви у различитим условима.

Прелистајте Радну свеску овде

Погледајте примере наставних припрема за природу и друштво за 3. разред основне школе по новом програму наставе и учења.

Демо-верзијама дигиталних уџбеника Креативног центра може приступити сваки наставник без регистрације, преко адресе www.ekcskola.rs, док корисници штампаних књига Креативног центра могу користити комплетне верзије уџбеника уколико се региструју на истој адреси.

Прелистајте НОВИ КАТАЛОГ УЏБЕНИКА Креативног центра за 1, 2. и 3. разред основне школе.