Učenje na daljinu – primer časa (Viber)

Eksperimentalno.

Lekcija broj 1.

Srpski jezik.

Subjekat i predikat u rečenici.

Ponavljanje.

Drugi razred.

SUBJEKAT I PREDIKAT U REČENICI

Drugari, dobar dan vam želim!

Danas ćemo da se prisetimo šta smo sve naučili o subjektu i predikatu u rečenici.

Napišite naslov u vaše sveske: Subjekat i predikat u rečenici

Napisaću nekoliko rečenica. Pažljivo ih pročitajte!

Zoran trči.

Sova huče.

Sneg pada.

Đak uči.

Objašnjenje:

Naučili smo da subjekat označava vršioca radnje. Ko ili šta vrši radnju?

Ko trči? Zoran trči. On vrši radnju. Reč Zoran ima funkciji subjekta u rečenici.

Ko huče? Sova huče. Reč sova ima funkciji subjekta u rečenici.

Šta pada? Sneg pada. Reč snijeg ima funkciji subjekta u rečenici.

Ko uči? Đak uči. Reč đak ima funkciju subjekta u rečenici.

U ovim rečenicama vršioci radnje su: Zoran, sova, snijeg i đak. Subjekat odrđujemo pitanjem: Ko ili šta vrši radnju? Subjekat u rečenici podvlačimo jednom linijom. Iznad reči koja ima funkciju subjekta u rečenici možemo da stavimo i veliko štampano slovo S.

Znamo da predikat označava radnju koji vrši subjekat. Koju radnju vrši subjekat? Šta radi?…

Šta radi Zoran? Zoran trči. Reč trči ima funkciju predikata u rečenici.

Šta radi sova? Sova huče. Reč huče ima funkciju predikata u rečenici.

Šta radi sneg? Sneg pada. Reč pada ima funkciju predikata u rečenici.

Šta radi đak? Đak uči. Reč uči ima funkciju predikata u rečenici.

U ovim rečenicama vršioci radnje su reči: trči, huče, pada i uči. Predikat u rečenici najčešće određujemo pitanjima: Šta radi subjekat? Koju radnju on vrši? Predikat obilježavamo sa dvije podvučene linije. Iznad reči koja označava predikat možemo staviti i veliko štampano slovo P.

Zadatak 1.  Prepiši rečenice u svesku i u njima odredi subjekat i predikat.

Jasna peva.

Ptice su cvrkutale.

Kiša će padati.

Janko je pisao.

Zadatak 2.  Svakom predikatu pridruži odgovarajuće reči koje imaju funkciju subjekta. Zadatak prepiši u svesku!

Reči su: vetar, kuvar, pekar i frizerka.

______________ šiša .

_______________je kuvao.

_____________će  mesiti.

_______________ duva.

Zadatak 3. Dopuni rečenice predikatima koji nedostaju. Zadatak prepiši u svesku!

Jovana ____________ u školu.

Nikola i Ana ______________ šah.

Učitelj _____________ po tabli.

Deca ________ cveće.

Šta treba da znamo? Prepiši i nauči!

Subjekat označava vršioca radnje (Ko radi? Ko vrši radnju?), a predikat radnju koju vrši subjekat (Šta radi?). Subjekat podvlačimo jednom linijom, a predikat sa dve. Predikat je glavni član u rečenici.

Napomena: Audio zapis lekcije se nalazi na Viberu. Urađene zadatke fotografišite i pošaljite mi Viberom.

Hvala!

Autor: Žarko Aničić

Izvor: zarkoanicic.wordpress.com