Kada direktor pokreće disciplinski postupak?

Lakše povrede radne obaveze

 
Ako imaš problem – seti se da, pre nego što potegneš prijavu, pogledaš statut škole u kojoj je problematični nastavnik zaposlen; moguće je da se u njemu ne nalazi neki od primera koje smo ovde naveli.

Odgovornost zaposlenog

Član 139

Zaposleni može da odgovara za:
1) lakšu povredu radne obaveze, utvrđenu opštim aktom ustanove;
2) težu povredu radne obaveze propisanu ovim zakonom;
3) povredu zabrane propisanu ovim zakonom; 4) materijalnu štetu koju nanese ustanovi, namerno ili krajnjom nepažnjom, u skladu sa zakonom.

Udaljavanje sa rada

  Član 140

Zaposleni se privremeno udaljava sa rada zbog učinjene povrede zabrane iz čl. 44. do 46. ovog zakona i
teže povrede radne obaveze iz člana 141. tač. 1) do 5) i tač. 10) i 16) ovog zakona do okončanja
disciplinskog postupka.
Nastavnik, vaspitač i stručni saradnik kome je suspendovana licenca na osnovu člana 127. st. 5. i 6. ovog
zakona, udaljava se privremeno iz obrazovno-vaspitnog rada, do ukidanja suspenzije licence.
Ako direktor ne udalji zaposlenog, organ upravljanja dužan je da donese odluku o udaljenju.

Teže povrede radne obaveze

Član 141 

Teže povrede radne obaveze zaposlenog u ustanovi, jesu:
1) izvršenje krivičnog dela na radu ili u vezi sa radom;
2) nesprovođenje mera bezbednosti dece, učenika i zaposlenih;
3) podstrekavanje na upotrebu alkoholnih pića kod dece i učenika, ili njeno omogućavanje, davanje ili
neprijavljivanje nabavke i upotrebe;
4) podstrekavanje na upotrebu narkotičkog sredstva ili psihoaktivne supstance kod učenika ili njeno
omogućavanje, davanje ili neprijavljivanje nabavke i upotrebe;
5) nošenje oružja u ustanovi ili krugu ustanove;
6) neovlašćena promena podataka u evidenciji, odnosno javnoj ispravi, brisanjem, dodavanjem,
precrtavanjem ili izostavljanjem podataka;
7) uništenje, oštećenje, skrivanje ili iznošenje evidencije, odnosno obrasca javne isprave ili javne isprave;
8) nepotpuno, neblagovremeno i nesavesno vođenje evidencije; 9) naplaćivanje pripreme učenika škole u kojoj je nastavnik u radnom odnosu, a radi ocenjivanja, odnosno
polaganja ispita;
10) dolazak na rad u pripitom ili pijanom stanju, upotreba alkohola ili drugih opojnih sredstava koji
smanjuju radnu sposobnost;
11) odbijanje davanja na uvid rezultata pismene provere znanja učenicima, roditeljima, odnosno
starateljima;
12) odbijanje prijema i davanja na uvid evidencije licu koje vrši nadzor nad radom ustanove, roditelju,
odnosno staratelju;
13) nezakonit rad ili propuštanje radnji čime se sprečava ili onemogućava ostvarivanje prava deteta,
učenika ili drugog zaposlenog;
14) neizvršavanje ili nesavesno, neblagovremeno ili nemarno izvršavanje poslova ili naloga direktora u
toku rada, odnosno za vreme nezakonite obustave rada ili štrajka;
15) zloupotreba prava iz radnog odnosa;
16) nezakonito raspolaganje sredstvima, školskim prostorom, opremom i imovinom ustanove;
17) neopravdano odsustvo sa rada najmanje dva uzastopna radna dana;
18) druge povrede radne obaveze u skladu sa posebnim zakonom.

Disciplinski postupak

Član 142

Direktor ustanove pokreće i vodi disciplinski postupak, donosi odluku i izriče meru u disciplinskom
postupku protiv zaposlenog.
Disciplinski postupak pokreće se pismenim zaključkom na koji prigovor nije dopušten, a koji sadrži
podatke o zaposlenom, opis povrede zabrane, odnosno radne obaveze, vreme, mesto i način izvršenja i
dokaze koji ukazuju na izvršenje povrede.
Zaposleni mora biti saslušan, sa pravom da izloži svoju odbranu, sam ili preko zastupnika, a može za
raspravu da dostavi i pismenu odbranu. Izuzetno, rasprava može da se održi i bez prisustva zaposlenog, pod uslovom da je zaposleni na raspravu
uredno pozvan.
Na ostala pitanja vođenja disciplinskog postupka shodno se primenjuju pravila upravnog postupka.
Disciplinski postupak je javan, osim u slučajevima propisanim zakonom kojim se uređuje opšti upravni
postupak.
Po sprovedenom postupku donosi se rešenje kojim se zaposleni može oglasiti krivim, u kom slučaju mu
se izriče i disciplinska mera, osloboditi od odgovornosti ili se postupak može obustaviti.
Pokretanje disciplinskog postupka zastareva u roku od tri meseca od dana saznanja za povredu radne
obaveze i učinioca, odnosno u roku od šest meseci od dana kada je povreda učinjena, osim ako je
učinjena povreda zabrane iz čl. 44. do 46. ovog zakona, kada pokretanje disciplinskog postupka zastareva
u roku od dve godine od dana kada je učinjena povreda zabrane.
Vođenje disciplinskog postupka zastareva u roku od šest meseci od dana pokretanja disciplinskog
postupka.
Ako povreda radne obaveze sadrži obeležja krivičnog dela, pokretanje disciplinskog postupka zastareva
protekom šest meseci od dana saznanja za povredu radne obaveze i učinioca, odnosno protekom roka u
kome zastareva krivično gonjenje za to krivično delo, ukoliko je taj rok duži od šest meseci.
Zastarelost ne teče ako disciplinski postupak ne može da se pokrene ili vodi zbog odsustva zaposlenog ili
drugih opravdanih razloga.

Disciplinske mere

Član 143

Mere za povredu radne obaveze jesu prestanak radnog odnosa i novčana kazna.
Zaposlenom koji izvrši povredu zabrane, propisane čl. 44. do 46. ovog zakona, prestaje radni odnos kada
odluka direktora o utvrđenoj povredi zabrane postane konačna i oduzima se licenca.
Za povredu radne obaveze iz člana 141. stav 1. tač. 1) do 7) ovog zakona izriče se mera prestanka
radnog odnosa i licenca se suspenduje na šest meseci. Mera prestanka radnog odnosa izriče se zaposlenom i za povredu radne obaveze iz člana 141. tač. 8) do
17) ovog zakona, ako je učinjena umišljajem ili iz svesnog nehata i ako nisu utvrđene olakšavajuće
okolnosti za zaposlenog.
Novčana kazna izriče se u visini od 20 do 35 odsto od plate isplaćene za mesec u kome je odluka doneta,
u trajanju od tri do šest meseci.

Prestanak radnog odnosa

Član 144

Radni odnos zaposlenog u ustanovi prestaje u skladu sa zakonom, na osnovu rešenja direktora.
Nastavniku, vaspitaču ili stručnom saradniku prestaje radni odnos na kraju školske godine u kojoj navrši
40 godina staža osiguranja ili 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja

Pravna zaštita zaposlenih

Član 145

Na rešenje o ostvarivanju prava, obaveza i odgovornosti zaposleni ima pravo na prigovor organu
upravljanja, u roku od osam dana od dana dostavljanja rešenja direktora.
Organ upravljanja dužan je da donese odluku po prigovoru u roku od 15 dana od dana dostavljanja
prigovora.
Organ upravljanja zaključkom će odbaciti prigovor, ukoliko je neblagovremen, nedopušten ili izjavljen od
neovlašćenog lica.
Organ upravljanja će rešenjem odbiti prigovor kada utvrdi da je postupak donošenja rešenja pravilno
sproveden i da je rešenje na zakonu zasnovano, a prigovor neosnovan.
Ako organ upravljanja utvrdi da su u prvostepenom postupku odlučne činjenice nepotpuno ili pogrešno
utvrđene, da se u postupku nije vodilo računa o pravilima postupka koja su od uticaja na rešenje stvari ili
da je izreka pobijanog rešenja nejasna ili je u protivrečnosti sa obrazloženjem, on će svojim rešenjem
poništiti prvostepeno rešenje i vratiti predmet direktoru na ponovni postupak.
Protiv novog rešenja zaposleni ima pravo na prigovor. Ako organ upravljanja ne odluči po prigovoru ili ako zaposleni nije zadovoljan drugostepenom odlukom,
može se obratiti nadležnom sudu u roku od 15 dana od dana isteka roka za donošenje odluke, odnosno
od dana dostavljanja odluke.

 

paragraf.rs