Novi Zakon: U kojim slučajevima prestaju dužnosti direktora škole

13 oktobra, 2017

Preuzeto iz “ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA”
Prestanak dužnosti direktora
Član 128.
Dužnost direktora ustanove prestaje: istekom mandata, na lični zahtev, navršavanjem 65 godina života i razrešenjem.
Odluku o prestanku dužnosti direktora donosi ministar.
Odluku o prestanku dužnosti direktora ustanove čije sedište se nalazi na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, donosi nadležni organ autonomne pokrajine uz prethodno pribavljenu saglasnost ministra.
Ukoliko ministar ne dostavi saglasnost u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, smatra se da je saglasnost data.
U ustanovi u kojoj se obrazovno-vaspitni rad izvodi i na jeziku nacionalne manjine ministar pribavlja mišljenje odgovarajućeg nacionalnog saveta nacionalnemanjine.

“Pravimo sistem u kojem najbolji imaju VEĆE PLATE”

Ukoliko nacionalni savet nacionalne manjine ne dostavi mišljenje u roku odosam dana od dana prijema zahteva, smatra se da je mišljenje dato.
Ministar, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine razrešava direktoraustanove, ako je utvrđeno da:
1) ne ispunjava uslove iz člana 139. ovog zakona;
2) odbije da se podvrgne lekarskom pregledu na zahtev organa upravljanjaili ministra;
3) ustanova nije blagovremeno donela program obrazovanja i vaspitanja, odnosno ne ostvaruje program obrazovanja i vaspitanja ili ne preduzima mere za ostvarivanje principa, ciljeva i standarda postignuća;
4) ustanova ne sprovodi mere za bezbednost i zaštitu dece i učenika;
5) direktor ne preduzima ili neblagovremeno preduzima odgovarajuće mere u slučajevima povreda zabrana iz čl. 110–113. ovog zakona i težih povreda radnih obaveza zaposlenih;
6) u ustanovi nije obezbeđeno čuvanje propisane evidencije i dokumentacije;
7) u ustanovi se vodi evidencija i izdaju javne isprave suprotno ovom i drugom zakonu;
8) ne ispunjava uslove iz člana 122. ovog zakona;
9) ne postupa po preporuci, nalogu, odnosno meri nadležnog organa za otklanjanje utvrđenih nedostataka i nepravilnosti;

Ako dete napravi štetu u školi – roditeljima kazna do 100.000 i društveno-koristan rad

10) nije obezbedio uslove za inspekcijski, stručno-pedagoški nadzor i spoljašnje vrednovanje;
11) je za vreme trajanja njegovog mandata škola dva puta uzastopno ocenjena najnižom ocenom za kvalitet rada;
12) ometa rad organa upravljanja i zaposlenih, nepotpunim, neblagovremenim i netačnim obaveštavanjem, odnosno preduzimanjem drugih aktivnosti kojim utiče na zakonito postupanje organa upravljanja i zaposlenih;
13) nije obezbedio blagovremen i tačan unos i održavanje baze podataka ustanove u okviru jedinstvenog informacionog sistema prosvete kao i kontrolu unetih podataka;
14) je u radni odnos primio lice ili angažovao lice van radnog odnosa suprotno zakonu, posebnom kolektivnom ugovoru i opštem aktu;

Novi ZOSOV predviđa i suspenzije licenci za nastavnike

15) je namerno ili krajnjom nepažnjom učinio propust prilikom donošenja odluke u disciplinskom postupku, koja je pravnosnažnom sudskom presudom poništena kao nezakonita i ako je ustanova obavezana na naknadu štete;
16) je odgovaran za prekršaj iz ovog ili drugog zakona, privredni prestup ili krivično delo u vršenju dužnosti, kao i drugim slučajevima, u skladu sa zakonom;
17) i u drugim slučajevima kada se utvrdi nezakonito postupanje.
Direktor je odgovoran za štetu koju namerno ili krajnjom nepažnjom nanese ustanovi, u skladu sa zakonom.
Ministar, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine rešenjem razrešava direktora u roku od 15 dana od dana saznanja, a najkasnije u roku od jedne godine od nastupanja uslova iz stava 7. ovog člana.
Rešenje ministra, odnosno nadležnog organa autonomne pokrajine kojim se direktor razrešava, konačno je u upravnom postupku.
Izvor: parlament.gov.rs

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *


Budite u toku

Unesite vašu imejl adresu

Pratite nas

Pratite nas na društvenim mrežama