Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju pripremilo je tekst izmena i dopuna Porodičnog zakona, o kojima će uskoro početi javna rasprava, a koje predviđaju još jaču i efikasniju zaštitu dece od nasilja.

Jedna od predloženih izmena se odnosi na uvođenje zabrane fizičkog kažnjavanja dece u čuvanju i vaspitanju. Prema Strategiji za prevenciju i zaštitu dece od nasilja za period od 2020. do 2023. godine i Opštem protokolu za zaštitu od nasilja iz 2022. godine, telesno kažnjavanje deteta kao vaspitno sredstvo predstavlja jedan od oblika fizičkog nasilja nad detetom.

Predloženo je i ukidanje mogućnosti da sud daje dozvolu za sklapanje dečjih brakova, koji su, prema Strategiji za prevenciju i zaštitu dece od nasilja i Opštem protokolu za zaštitu dece od nasilja, oblici nasilja nad decom. Novim izmenama se predlaže i uvođenje novih oblika nasilja u porodici, koji uključuju decu.

Vlada Srbije je u prethodnom periodu posvećeno radila na daljem razvoju platforme „Čuvam te“, što je još jedan pokazatelj da država čini sve da suzbije i prevenira nasilje, da ima nultu toleranciju na sve oblike nasilja i da deci i mladima želi da bude snažna podrška i oslonac, kako da nasilje prepoznaju, kako da reaguju i imaju poverenje u institucije.

Istakli su da se jedna od predloženih izmena odnosi na uvođenje zabrane fizičkog kažnjavanja dece u čuvanju i vaspitanju.

“U tom smislu, propisuje se da u čuvanju, podizanju i vaspitavanju deteta roditelji ne smeju podvrgavati dete ponižavajućim postupcima, telesnom kažnjavanju i drugim kaznama koje vređaju ljudsko dostojanstvo i integritet deteta”, navedeno je iz Ministarstva.

Kako su istakli, sankcija za navedeno ponašanje je sprovođenje korektivnog nadzora nad vršenjem roditeljskog prava, gde se roditelji ispravljaju u svojim postupanjima prema detetu kojeg fizički kažnjavaju.

Prema izmeni i dopuni člana 80, organ starateljstva će imati ovlašćenja da nalaže roditeljima da se uključe u posebne obuke o ostvarivanju prava deteta i odgovornom roditeljstvu.