Шта доносе нови уџбеници Креативног центра за 7. разред

Сви уџбенички комплети и уџбеници за седми разред основне школе усклађени су с новим планом наставе и учења за школску 2020/2021. годину и оријентисани су на исходе.

Уџбенички комплети се припремају и у дигиталном формату, с мултимедијалним материјалом, интерактивним задацима и проверама знања. Наставне припреме за све предмете пратећи су део уџбеничког комплета (доступне су у електронској или штампаној форми).

ЧИТАНКА ЗА СЕДМИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Аутори: Симеон Маринковић, Славица Марковић

Садржај читанке је подељен на четири тематске целине: Плави чуперак, Златна јабука, Међу својима и Кроз мећаву. На крају сваке целине, под насловом Шта треба запамтити, дати су одељци са прегледно организованом систематизацијом градива, уз навођење наслова репрезентативних књижевних дела. Истакнути су књижевни појмови у вези с делом које се обрађује и издвојене су кључне речи. Већина текстова обогаћена је изводима из критика, кратким и упечатљивим одломцима који се односе на писца или његово дело. Уз обавезни списак дела за обраду, читанка садржи и допунски избор лектире, који допушта наставнику и ученику већу креативност у достизању исхода. Допунски избор чине: Антон Павлович Чехов, Чиновникова смрт; Јанко Веселиновић, Хајдук Станко; Јасминка Петровић, Лето кад сам научила да летим, те научнопопуларни текстови преузети из књиге Томаса Армстронга Паметнији си него што мислиш. Анализе текстова састоје се од низа питања, налога и задатака који су по сложености диференцирани у три нивоа (основни, средњи и напредни ниво). Питања, налози и задаци логички су повезани са садржајем, добро су осмишљени и упућују ученике на различите когнитивне активности. Истовремено, представљају путоказе за самостално читање, разумевање и усвајање наставних садржаја. Подстичу ученике на стваралачко мишљење и истраживање. Методичка апаратура аутора читанке инструктивна је и подстицајна, прилагођена настави у којој се усвајају одговарајућа функционална знања. Осим четири наведене целине, читанка садржи и део намењен култури читања и писања (пример како се води дневник читања; правила за изражајно читање и рецитовање; правила за добро писање састава).

Прелистајте Читанку овде

СРПСКИ ЈЕЗИК. УЏБЕНИК ЗА СЕДМИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Аутор: Душка Кликовац

Уџбеник је конципиран у складу с наставним програмом за предметне области Језик и Језичка култура. Уџбеник обухвата садржаје из четири области: граматике (глаголски облици, непроменљиве врсте речи, реченице, синтагме, напоредни односи, састав предикатске реченице, зависне реченице, конгруенција), правописа (писање запете, тачка са запетом, скраћенице), ортоепије (дугоузлазни и дугосилазни акценти) и језичке културе (технички и сугестивни опис, расправа, новинарски/публицистички текстови, имејл порука, читање и прављење графикона). Наставне јединице из области граматике садрже бројне подстицајне примере. Најчешће су то зналачки одабрани и прилагођени одломци из књижевних дела или примери из свакодневне комуникације. У области правописа садржаји су повезани са одговарајућим темама из граматике. Наставна јединица из области ортоепије почиње одређивањем наглашених самогласника у речима, а наставља се одређивањем дужине и дефинисањем дугоузлазних и дугосилазних наглашених самогласника. На крају је дат подсетник о акцентима у српском језику с правилима акцентовања. У области језичке културе, у оквиру посебних наставних јединица, обрађени су садржаји који се односе на врсте описа, културу расправљања, врсте и одлике новинарских текстова, писање имејл порука, читање нелинеарних текстова и прављење графикона. Сви садржаји обилују упечатљивим и подстицајним текстовима/примерима – они су истовремено и радни материјал на основу којег ученици развијају компетенције из ове области.

Свака лекција у уџбенику садржи радне делове у форми вежбања и задатака намењених провери степена усвојености и разумевања градива. Налози су веома разноврсни по формату, типу активности коју траже од ученика, као и по нивоу когнитивне активности потребне да би се задатак решио. За сваки задатак дата је процена нивоа тежине (лак, средњи, мало тежи, желим да урадим више). Све тематске целине завршавају се прегледно организованом систематизацијом градива.

Прелистајте Уџбеник овде

МАТЕМАТИКА. УЏБЕНИК ЗА СЕДМИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Аутори: Мирјана Стојсављевић-Радовановић, Љиљана Вуковић и Зорица Јончић

Препоручени садржаји, који воде остваривању предвиђених исхода, обрађени су у шест тематских целина (Реални бројеви, Питагорина теорема, Цели алгебарски изрази, Многоугао, Круг, Обрада података). Свака наставна тема почиње уводном страном, где се налазе примери из свакодневног живота, понешто из историје математике и кратка најава садржаја који ће се обрађивати, као и кратак тест за проверу претходно усвојених знања неопходних за успешно савладавање садржаја који следе. У оквиру сваке наставне јединице издвојени су и посебним симболима означени следећи делови: кључни појмови, обрада новог градива, додатна објашњења дефиниција и правила, решени задаци који помажу у разумевању градива и одељак Провери шта знаш, с неколико задатака који се односе на обрађено градиво. Уџбеник је обликован тако да ученика активно води кроз лекцију, почев од једноставних примера, преко правила, до задатака за вежбу. На крају сваке наставне теме налазе се рубрике И то је математика и Запамти. У првој се ученици упознају с примерима и задацима који указују на различите области живота у којима математика има примену, а друга се односи на прегледне систематизације градива обрађеног у оквиру те наставне теме.

Прелистајте Уџбеник овде

МАТЕМАТИКА. ЗБИРКА ЗАДАТАКА ЗА СЕДМИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Аутори: Мирјана Стојсављевић-Радовановић, Љиљана Вуковић и Зорица Јончић

Збирка прати уџбеник и у њој се налазе разноврсни задаци за даље вежбање. Поред задатака, у збирци се могу наћи и додатна објашњења дефиниција и правила, решени задаци који помажу у разумевању градива, а у рубрици Пробај и ово налазе се задаци намењени оним ученицима који могу и желе да науче нешто више. На крају сваке тематске целине у збирци налазе се задаци за проверу знања, градирани у три нивоа: основни, средњи и напредни. На крају уџбеника и збирке дати су резултати и упутства за решавање свих задатака.

Прелистајте Збирку овде

ГЕОГРАФИЈА. УЏБЕНИК ЗА СЕДМИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Аутори: Драган Милошевић и Мирослав Маркићевић

У оквиру осам тематских целина обрађени су садржаји који воде ка остваривању предвиђених исхода. Поред основног текста, у оквиру сваке наставне јединице издвојене су географске занимљивости које побуђују интересовање ученика за обрађиване садржаје; задаци који наводе ученике да пронађу на карти поједине географске одреднице или да се подсете раније обрађених садржаја повезаних са онима који се тренутно обрађују. Свака наставна јединица праћена је питањима и задацима којима се проверава усвојеност обрађених садржаја. На крају сваке тематске целине налази се прегледан сажетак обрађеног градива у виду основних теза, као и шематски приказ појмова обрађених у оквиру наставне теме. На крају књиге налазе се регистар појмова обрађених у уџбенику и списак коришћене литературе.

Прелистајте Уџбеник овде

ЛИКОВНО. УЏБЕНИК ЗА СЕДМИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Аутор: Mирјана Живковић

У оквиру три одвојене али међусобно садржајно складно повезане целине (Простор и композиција, Комуникација и Уметност око нас) дато је обиље корисних информација и маштовитих задатака, идеалних за узраст ученика седмог разреда. Уџбеник обилује репродукцијама уметничких дела (сликарство, вајарство, графичка уметност и архитектура), као и поучним изрекама великих мислилаца и чувених уметника. Преко славних имена историје уметности (Поликлет, Ел Греко, Леонардо да Винчи итд.), великих архитектонско-уметничких подухвата (Сопоћани, Ремс, Сикстинска капела итд.), па све до фотографије, филма, позоришта (Ени Лебовиц, Исидора Данкан), уџбеник упућује на повезаност и стваралачку комуникацију између уметника и њихових остварења од давних времена до данас.

Ауторка вештим педагошким приступом повезује познате уметничке и културне друштвене вредности, као што су позориште, сцена, цртани филм, са изумима модерног доба – од могућности примене дигиталне оловке или дрона, па све до достигнућа која могу да пруже компјутерски генерисана слика или холограм. Велика пажња посвећена је остварењима домаћих уметника, уз обиље репродукција и занимљивих података о ствараоцима, као и прилозима у виду адреса званичних сајтова појединих уметника и бројних завичајних музеја.

Прелистајте Уџбеник овде

ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИЦИ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

ВРХУНСКИ ЕВРОПСКИ ОБРАЗОВНИ СОФТВЕР КОЈИ ЋЕ УЧИТЕЉИМА БИТИ СВАКОДНЕВНА ПОМОЋ У НАСТАВИ

Дигитални уџбеници Креативног центра припремљени су у сарадњи с највећим финским произвођачем образовног софтвера, чији су партнери и неки од највећих издавача у Финској и Европи. Предност им је лако и интуитивно коришћење и кретање кроз програм, као и модеран и иновативан изглед платформе. Могу се користити на телефону, таблету и компјутеру и нема потребе за додатном инсталацијом програма. Могу се користити и на електронској табли и погодни су за рад у учионици с већом групом ђака. Истовремено могу бити и материјал из којег ученик учи у школи или код куће и помоћно средство намењено наставнику за ефикасније извођење наставе.

Демо-верзијама дигиталних уџбеника Креативног центра може приступити сваки наставник без регистрације, преко адресе www.ekcskola.rs/demo.php, док корисници штампаних књига Креативног центра могу користити комплетне верзије уџбеника уколико се региструју на адреси www.ekcskola.rs