NOVI udžbenici Kreativnog centra za 3. razred

februar 24, 2020

Svi udžbenički kompleti i udžbenici Kreativnog centra za treći razred osnovne škole usklađeni su s novim planom nastave i učenja za školsku 2020/2021. godinu i orijentisani su na ishode. Udžbenički kompleti za sve predmete biće pripremljeni i u digitalnom formatu, s multimedijalnim materijalom, interaktivnim zadacima i proverama znanja.

ČITANKA ZA TREĆI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
Autori: Simeon Marinković, Slavica Marković

Uz obavezni spisak dela za obradu, Čitanka 3 sadrži i dopunski izbor koji dopušta nastavniku i učeniku veću kreativnost u dostizanju ishoda. Analize tekstova sastoje se od niza pitanja, naloga i zadataka koji su po složenosti diferencirani na tri nivoa (osnovni, srednji i napredni nivo), a procena nivoa određena je na osnovu nastavničkog iskustva. Pitanja, nalozi i zadaci su raznovrsni, logički povezani sa sadržajem, dobro su osmišljeni, upućuju učenike na različite kognitivne aktivnosti i prilagođeni su sticanju funkcionalnih znanja.

Sadržaj Čitanke 3 čine četiri tematske celine: Nigde nije kô kod kuće (tekstovi o domu, porodici, drugarstvu, školi bez nasilništva); Lepa reč i gvozdena vrata otvara (moć reči i dobra dela), Ko se voli taj se piše (pesme i priče o prvoj ljubavi, ljubavi prema prirodi i domovini); Tajne sveta (svet i ljudi u njemu). Uz tekst, dat je rečnik nepoznatih reči, istaknuti su književni pojmovi koji su u vezi s delom koje se obrađuje i izdvojene su ključne reči. Na kraju svake celine data je pregledna sistematizacija književnih vrsta u okviru kojih se svrstavaju naslovi obrađenih dela.

Prelistajte Čitanku ovde

SRPSKI JEZIK. UDŽBENIK IZ ZA TREĆI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
Autor: Simeon Marinković

Na početku udžbenika nalazi se Vodič koji sadrži oznake za procenu nivoa težine zadataka, kao i oznake za ključne reči i zadatke za proveru znanja. Na kraju udžbenika, pod naslovom Šta smo naučili, data je pregledna tabelarna sistematizacija gramatičkih i pravopisnih sadržaja. Sadržaji iz gramatike osmišljeni su po principu od poznatog ka nepoznatom, od lakšeg ka složenijem, uz brojne primere koji pružaju mogućnost učenicima da samostalno uoče određene obrasce/pravila i da gradivo usvajaju sa razumevanjem. Posebna pažnja je posvećena jezičkoj kulturi i veštinama govora. Pitanja, nalozi i zadaci su logički povezani sa sadržajem, jasno su formulisani, dobro osmišljeni, upućuju učenike na različite kognitivne aktivnosti i prilagođeni su sticanju funkcionalnih znanja. Diferencirani su po složenosti na tri nivoa (osnovni, srednji i napredni nivo), a procena nivoa određena je na osnovu nastavničkog iskustva.

Prelistajte Udžbenik ovde

MATEMATIKA. UDŽBENIK ZA TREĆI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
Autor: Jasmina Milinković

Udžbenik ima jasnu i preglednu strukturu. Izloženi su nastavni sadržaji koji obuhvataju blok brojeva do 1000, geometriju, merenje i razlomke. Izlaganje je postupno i sistematično, objašnjenja su detaljna i prilagođena uzrastu. Matematički pojmovi se objašnjavaju na jasan i jednostavan način, korišćenjem vizuelnih sredstava – ilustracija, boja, brojevnih pravih i sl. Svaka metodička celina završava se rubrikom Šta smo naučili, gde su istaknuti ključni pojmovi. Osim izrade zadataka, učenici se upućuju na to da istražuju na internetu, prave prezentacije i projekte i uče kroz matematičke igre, bilo samostalno bilo u paru. Raznolikošću zadataka i upućivanjem na različite načine rada – crtanjem, bojenjem, lepljenjem, radom u paru, na kompjuteru i sl. – učenici se usmeravaju na stvaralački rad i na usvajanje funkcionalnog znanja. Postoji korelacija s drugim nastavnim predmetima i životnim situacijama.

Prelistajte Udžbenik ovde

MATEMATIKA. RADNA SVESKA ZA TREĆI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
Autori: Jasmina Milinković i Milana Dabić Boričić

Radna sveska je u funkcionalnoj vezi sa udžbenikom. Zadaci su raznovrsni, s jasnim i preciznim instrukcijama i različitog stepena težine, razvijaju dečju sposobnost snalaženja i primenu znanja u novim situacijama. Prisutni su svi tipovi zadataka za različite nivoe postignuća – zadaci dopunjavanja, alternativnog izbora, višestrukog izbora i zadaci otvorenog tipa. Mnogi zadaci oslonjeni su na realne situacije, što učenicima omogućava da povežu matematiku sa svakodnevnim životom i čini da usvojene matematičke veštine postanu korisne i praktične. Svaka metodička celina završava se testom za samoproveru Proveri svoje znanje.

Prelistajte Radnu svesku ovde

PRIRODA I DRUŠTVO. UDŽBENIK ZA TREĆI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

Autori: Simeon Marinković, Slavica Marković i Zorica Nobl

Sadržaj u udžbeniku podeljen je na pet tematskih celina. Teme su organizovane redom koji je sugerisan u programu: Priroda, društvo, čovek 1. deo, Priroda, društvo, čovek 2. deo, Orijentacija u prostoru i vremenu, Prošlost mog kraja, Kretanje i mirovanje, Materijali. Na početku udžbenika nalazi se Vodič i raspored nastavnih tema. U Vodiču su predstavljeni vizuelni znaci (ikonice) koji imaju funkciju markiranja određenih segmenata u lekcijama: razgovor, pitanja i zadaci, ogled, rečnik, ključne reči. Izlaganje sadržaja unutar lekcija je postupno, uvažava se predznanje učenika i uzrasne karakteristike, jednostavno i jasno se uvode novi pojmovi i povezuju sa svakodnevnim životom, navode se odgovarajući primeri, ističu se ključne reči. Pitanja i zadaci su osmišljeni tako da upućuju učenike na povezivanje i primenu novih i prethodno obrađenih sadržaja, kao i na povezivanje znanja i veština stečenih na časovima drugih predmeta i u svakodnevnom životu. Učenici se upućuju na druge izvore znanja, kao što su fotografije, internet stranice itd.

Prelistajte Udžbenik ovde

PRIRODA I DRUŠTVO. RADNA SVESKA ZA TREĆI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

Autori: Simeon Marinković, Slavica Marković i Zorica Nobl

Radna sveska je kolekcija zadataka koja može poslužiti za utvrđivanje, upotpunjavanje, bolje razumevanje nastavnog gradiva i razvijanje veština,

kao i za proveru i formativno ocenjivanje učeničkog rada. Radna sveska obiluje istraživačkim zadacima i projektima u kojima učenje izlazi iz okvira učionice i uobičajenih školskih obrazaca. U ovakvim zadacima,

projektima i istraživanjima u znatnoj meri je uključena međupredmetna korelacija, pa se ovi nalozi uspešno mogu koristiti u projektnoj nastavi. Takođe, učenici se upućuju na to da koriste različite resurse za učenje, kao što su internet, slike, fotografije. U nalozima koji se odnose na sadržaje iz prirodnih nauka učenici dolaze do rešenja izvođenjem ogleda koji su jednostavni, primereni razvojnim mogućnostima učenika i lako izvodljivi

u različitim uslovima.

Prelistajte Radnu svesku ovde

LIKOVNA KULTURA. UDŽBENIK ZA TREĆI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

Autor: Mirjana Živković

Udžbenik se sastoji od četiri tematske celine: Stvaranje je čarobno, Sporazumevanje, Raspoređujem boje, oblike, linije… i U prostoru. Svaka tematska celina pruža mnoštvo različitih aktivnosti i zadataka za učenike,

uz primenu različitih tehnika i materijala. Predložene likovne tehnike za rad precizno su objašnjene, a uz to su date i osnovne informacije o svojstvima materijala i načinu na koji se koristi. Dela poznatih umetnika data su kao reprezentativni primeri koji ilustruju primenu određene tehnike.

Prelistajte Udžbenik ovde

MUZIČKA KULTURA. UDŽBENIK ZA TREĆI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
Autor: Vladica Ilić

Udžbenik se sastoji od tri tematske celine (Muzika oko nas, Muzičke čarolije i Muzičko blago) koje su posvećene muzičkom stvaralaštvu. Muzičkim primerima, koji su i vizuelni i auditivni, učenici mogu lako da pristupe pomoću kompjutera, tablet-uređaja i mobilnih telefona, a detaljno uputstvo kako se to radi dato je na početku udžbenika. Audio i video materijal čine poznata dela u interpretaciji najznačajnijih orkestara, dirigenata, solističkih i kamernih izvođača. Jezik kojim je udžbenik pisan prilagođen je datom uzrastu. Sve definicije i objašnjenja u udžbeniku kratki su, sadržajni, precizni i lako se pamte. Ilustracije u udžbeniku su i motivacione, ali i funkcionalne. Mnogi muzički pojmovi objašnjeni su uz pomoć funkcionalnih slikovnih primera. Sadržaj je dat u korelaciji s drugim nastavnim predmetima, što utiče na razvoj svesti kod učenika o bliskim vezama muzike i drugih oblasti.

Prelistajte Udžbenik ovde

BELEŠKE SA ČASOVA GRAĐANSKOG VASPITANJA. RADNA SVESKA ZA TREĆI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
Autor: Jelena Dimitrijević

Poznati junaci vode učenike kroz nove radionice i timski planirane akcije uvek polazeći od podsećanja na ono što je rađeno u prethodnoj godini. Obuhvaćene su teme: komunikacija, bezbednost, neprihvatanje predrasuda, stereotipa i diskriminacije bilo koje vrste, promocija tolerancije, solidarnosti, timskog rada, kooperativnog i kolaborativnog učenja. Akcenat je na razvoju ličnosti učenika koja će biti odgovorna prema svojim pravima i pravima drugih, otvorena za dogovor i saradnju i spremna da aktivno učestvuje u životu zajednice.

 DIGITALNI UDŽBENICI ZA TREĆI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

VRHUNSKI EVROPSKI OBRAZOVNI SOFTVER KOJI ĆE UČITELJIMA BITI SVAKODNEVNA POMOĆ U NASTAVI

Digitalni udžbenici Kreativnog centra pripremljeni su u saradnji s najvećim finskim proizvođačem obrazovnog softvera, čiji su partneri i neki od najvećih izdavača u Finskoj i Evropi. Prednost im je lako i intuitivno korišćenje i kretanje kroz program, kao i moderan i inovativan izgled platforme. Mogu se koristiti na telefonu, tabletu i kompjuteru i nema potrebe za dodatnom instalacijom programa. Mogu se koristiti i na elektronskoj tabli i pogodni su za rad u učionici s većom grupom đaka. Istovremeno mogu biti i materijal iz kojeg učenik uči u školi ili kod kuće i pomoćno sredstvo namenjeno nastavniku za efikasnije izvođenje nastave.

Demo-verzijama digitalnih udžbenika Kreativnog centra može pristupiti svaki nastavnik bez registracije, preko adrese www.ekcskola.rs, dok korisnici štampanih knjiga Kreativnog centra mogu koristiti kompletne verzije udžbenika ukoliko se registruju na istoj adresi.

METODIČKA PODRŠKA

  • Nastavne pripreme za sve predmete za prvi, drugi i treći razred (u elektronskoj ili štampanoj formi)
  • Priručnici za Projektnu nastavu za prvi, drugi i treći razred osnovne škole, sa predlozima projekata i s pripremama za svaki čas (autor Nevena Perić);
  • Kontrolne vežbe (srpski jezik, matematika, Svet oko nas i Priroda i društvo) za prvi, drugi i treći razred 
  • Osam akreditovanih seminara za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju
  • Pedagoška sveska namenjena praćenju postignuća i napredovanja učenika u razrednoj nastavi u skladu s Pravilnikom o ocenjivanju učenika.
Prelistajte NOVI KATALOG UDŽBENIKA Kreativnog centra za 1, 2. i 3. razred osnovne škole.

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *


Budite u toku

Unesite vašu imejl adresu

Pratite nas

Pratite nas na društvenim mrežama