Obrada pesme Škola Dragana Lukić, uz korelaciju sa ostalim predmetima

Korelacija između pisane reči i likovnog stvaranja je neophodna, što se pokazalo na času u drugom razredu, gde sam pripremila uslove kako bi učenici bili samostalni akteri nastavne aktivnosti.

Na početku ove godine obrađivali smo pesmu ,,Škola“ Dragana Lukića, koristeći od nastavnih metoda i tehnika: stvaralačku metodu, kooperativno i asocijativno učenje, memorijsku tehniku, a od nastavnih principa – princip zanimljivosti, trajnosti znanja, u korelaciji sa predmetima: Likovna kultura, Muzička kultura, Građansko vaspitanje i Svet oko nas.

Ishodi ovog časa bili su: razvoj sposobnosti mišljenja, pažnje, zaključivanja, sintetizovanja, transfera naučenog, socijalni razvoj, razvoj upornosti, sistematičnosti, snalažljivosti, strpljivosti, radoznalosti, samostalnosti.

Učenici su pritom otkrivali, posmatrali, poimali, rezonovali.

Uloga nastavnika je bila da daje uputstva, postavlja pitanja, objašnjava, usmerava, podstiče, analizira, organizuje, sumira.

Rezultat časa je – učenici su naučili pesmu napamet asocijativnim učenjem, navikavajući se na rad u grupi.

U pripremnoj fazi časa koja traje deset minuta, učenica koja je stajala ispred vrata sa korpicom punom cvetova, ušla je u učionicu i delila drugarima cveće za dobrodošlicu. Cvetovi su napravljeni na časovima likovnog vaspitanja od različitog otpadnog materijala. Unikatni su. Učenici se dele u grupe slobodnim izborom.

Pregled domaćeg zadatka i igra asocijacije. Na tabli je okačen hamer na kom su ispisane asocijacije, čije je konačno rešenje škola.

Učenici otvaraju polja i pogađaju.

Operativna faza traje 20-25 minuta, a tada najavljujem da će zadatak na ovom času biti učenje pesme ,,Škola“ Dragan Lukić, napamet.

Umesto zapisivanja najave časa, na tablu lepim aplikaciju škole i ime pisca.

Potom slušamo pesmu. Kako smo do sada učili pesmu napamet?

Do sada smo učili pesmu ovako – najpre jednu strofu ponavljajući više puta, zatim drugu, onda smo spajali prvu i drugu u jednu celinu, potom treću i ponavljali prvu, drugu i treću ako pesma ima tri strofe.

Ovaj put ćemo na drugačiji način učiti pesmu napamet.

Pošto smo se podelili u grupe, svaka grupa će imati da nauči napamet po jednu strofu, odnosno svaki učenik u grupi će naučiti po jednu strofu na času, a podelili smo se u grupe zbog korišćenja zajedničkog pribora. Vođa grupe uzima zajednički pribor i odnosi svojoj grupi.

Svaki stih u pesmi prikazuje se crtežom, a učenici pokušavaju da pomoću asocijacije nauče pesmu. Svakom neki stih budi različitu asocijaciju. Učenici potom kreću s radom.

Na tablu lepim četiri magneta sa oznakama: zvono, olovka, ovca, avion. Iz svake grupe izlazi po jedan član.

Ispod magneta za određenu grupu učenik lepi svoj rad.

Ostali učenici koji ne budu recitovali izaći će po grupama da pokažu svoje radove i ostaje da sledećeg časa recituju.

Verifikativna faza je vreme evaluacije rada na času – verbalno ponavljanje o današnjem radu i zadavanje domaćeg zadatka, a koleginice i kolege sam zamolila i podelila ukrašena pisma s aplikacijom škole da zapišu svoje mišljenje i utiske o proteklom času kako bi mi rad sa decom ubuduće bio što uspešniji.

Za domaći zadatak učenici će naučiti pesmu napamet – asocijacijom to jest pomoću crteža.

Za ovakav način učenja sam se opredelila zbog snažne veze između govora i likovnog izražavanja. Smatram da je korelacija izmeću pisane reči i likovnog izražavanja neophodna i nužna, što se pokazalo i na ovom času. 

Uz to, na ovom času želela sam da budem iza scene kao aranžer ili režiser – da uredim uslove kako bi učenici bili samostalni akteri nastavne delatnosti, a ne izvor znanja.

Autor: Bojana Pešić, prof. razredne nastave i pedagoški savetnik iz Niša