Ocena iz vladanja – šta kaže Pravilnik

Foto: Aleksandar Veljković

U toku je zaključivanje ocena, a jedna od čestih situacija u kojoj se nastavnici nerado nalaze jeste zaključivanje ocene iz vladanja onim đacima koji nisu u tom pogledu pokazali najbolje rezultate.

Mi vam donosimo informacije iz novog Pravilnika o ocenjivanju, uz napomenu da se on od starog razlikuje u samo jednoj rečenici – pravu roditelja da podnese prigovor na ocenu iz vladanja.

Ocenjivanje vladanja učenika

Član 14

Vladanje se ocenjuje najmanje dva puta u toku polugodišta.

Vladanje učenika prvog razreda osnovnog obrazovanja i vaspitanja ocenjuje se opisno u toku i na kraju polugodišta.

Vladanje učenika od drugog do osmog razreda osnovnog obrazovanja i vaspitanja ocenjuje se brojčano u toku i na kraju polugodišta.

Zaključna ocena iz vladanja učenika iz stava 2. ovog člana jeste: primerno, vrlo dobro, dobro, zadovoljavajuće i nezadovoljavajuće, i ne utiče na opšti uspeh učenika.

Zaključna ocena iz vladanja iz stava 3. ovog člana na kraju prvog i drugog polugodišta jeste: primerno (5), vrlo dobro (4), dobro (3), zadovoljavajuće (2) i nezadovoljavajuće (1) i svaka od navedenih ocena utiče na opšti uspeh učenika.

Vladanje učenika na dužem kućnom i bolničkom lečenju, učenika koji stiče osnovno obrazovanje i vaspitanje kod kuće i učenika za kojeg je organizovana nastava na daljinu, ocenjuje se.

Vladanje odraslih ne ocenjuje se.

Prilikom ocenjivanja vladanja sagledava se ponašanje učenika u celini.

Na ocenu iz vladanja ne utiču ocene iz predmeta.

Zaključnu ocenu iz vladanja donosi odeljensko veće na obrazloženi predlog odeljenskog starešine.

Učenik, njegov roditelj ima pravo da podnese prigovor u skladu sa Zakonom.

Škola kontinuirano prati, analizira, blagovremeno preduzima mere u cilju razvijanja odgovornog ponašanja učenika i svih učesnika u obrazovno-vaspitnom procesu.

Opisna ocena iz vladanja u toku polugodišta

Član 16

Pojedinačna brojčana ocena iz vladanja u toku polugodišta utvrđuje se na osnovu sledećih kriterijuma:

1) Ocenu primerno (5) dobija učenik koji je ostvario sledeće uslove:

– ističe se u izvršavanju školskih obaveza koje se odnose na nastavu i druge oblike rada i ispunjava ih u potpunosti i pravovremeno;

– poštuje pravila ponašanja i mere bezbednosti;

– predstavlja pozitivan primer za ugledanje, ističe se u razvoju i negovanju atmosfere drugarstva i konstruktivnog rešavanja konflikata u vršnjačkoj populaciji;

– svoje stavove brani argumentovano vodeći računa o osećanjima drugih i usvojenim pravilima ponašanja;

– svojim ponašanjem i inicijativama koje pokreće, promoviše pozitivne vrednosti, toleranciju, humanost, solidarnost i odgovornost prema sebi, drugima i okruženju;

– s poštovanjem i uvažavanjem se odnosi prema zaposlenima u školi i u drugim organizacijama;

– poštuje školsku imovinu i imovinu drugih;

– ima aktivan odnos prema očuvanju i zaštiti životne sredine.

2) Ocenu vrlo dobro (4) dobija učenik koji je ostvario sledeće uslove:

– uglavnom izvršava i ispunjava školske obaveze koje se odnose na nastavu i druge oblike rada;

– uglavnom poštuje pravila ponašanja i mere bezbednosti;

– ima korektan odnos prema drugim učenicima;

– prihvata i primenjuje pravila u negovanju atmosfere drugarstva i konstruktivnog rešavanja konflikata u vršnjačkoj populaciji;

– braneći svoje stavove manje vodi računa o usvojenim pravilima ponašanja i osećanjima drugih;

– svojim ponašanjem i inicijativama podržava i promoviše pozitivne vrednosti, toleranciju, humanost, solidarnost i odgovornost prema sebi, drugima i okruženju;

– ima korektan odnos prema zaposlenima u školi i u drugim organizacijama;

– preuzima odgovornost za svoje postupke i koriguje svoje ponašanje nakon opomene ili izrečene vaspitne mere;

– ima korektan odnos prema školskoj imovini i imovini drugih;

– čuva životnu sredinu.

3) Ocenu dobar (3) dobija učenik koji je ostvario sledeće uslove:

– povremeno postoje situacije kada ga je potrebno opominjati na izvršavanje školskih obaveza koje se odnose na nastavu i druge oblike rada;

– delimično poštuje pravila ponašanja i mere bezbednosti;

– povremeno postoje situacije kada ga je potrebno opominjati na obaveznost korektnog ponašanja prema učenicima;

– povremeno postoje situacije kada ga je potrebno opominjati na pravila u negovanju atmosfere drugarstva i konstruktivnog rešavanja konflikata u vršnjačkoj populaciji;

– braneći svoje stavove ne vodi dovoljno računa o usvojenim pravilima ponašanja i osećanjima drugih;

– svojim ponašanjem i inicijativama povremeno podržava i promoviše pozitivne vrednosti, toleranciju, humanost, solidarnost i odgovornost prema sebi, drugima i okruženju;

– nema uvek korektan odnos prema zaposlenima u školi i u drugim organizacijama;

– prihvata odgovornost za svoje ponašanje i koriguje ga u pojačanom vaspitnom radu, ali ponavlja postupke za koje je već upozoren;

– povremeno pokazuje nemar prema školskoj imovini i imovini drugih;

– povremeno pokazuje nemar prema životnoj sredini.

4) Ocenu zadovoljavajuće (2) dobija učenik koji je ostvario sledeće uslove:

– učestalo ga je potrebno opominjati na izvršavanje školskih obaveza koje se odnose na nastavu i druge oblike rada;

– minimalno poštuje pravila ponašanja i mere bezbednosti;

– učestalo ga je potrebno opominjati na obaveznost korektnog ponašanja prema učenicima, pri čemu uglavnom izostaje korekcija ponašanja;

– učestalo ga je potrebno opominjati na pravila u negovanju atmosfere drugarstva i konstruktivnog rešavanja konflikata u vršnjačkoj populaciji, pri čemu uglavnom izostaje korekcija ponašanja;

– braneći svoje stavove ne vodi računa o usvojenim pravilima ponašanja i osećanjima drugih;

– svojim ponašanjem i inicijativama retko podržava i promoviše pozitivne vrednosti, toleranciju, humanost, solidarnost i odgovornost prema sebi, drugima i okruženju;

– ne poštuje i ne uvažava zaposlene u školi i u drugim organizacijama;

– teško prihvata odgovornost za svoje ponašanje i ponavlja ponašanja za koja mu je izrečena vaspitna i/ili vaspitno-disciplinska mera;

– ne čuva školsku imovinu i imovinu drugih;

– pokazuje nemar prema očuvanju životne sredine.

5) Ocenu nezadovoljavajuće (1) dobija učenik koji je ostvario sledeće uslove:

– i pored opomena i pojačanog vaspitnog rada ne izvršava školske obaveze koje se odnose na nastavu i druge oblike rada;

– ne poštuje pravila ponašanja i ne pridržava se mera bezbednosti;

– i pored opomena učestalo krši pravila korektnog ponašanja prema učenicima, pri čemu izostaje korekcija ponašanja;

– i pored opomena učestalo krši pravila u negovanju atmosfere drugarstva i konstruktivnog rešavanja konflikata u vršnjačkoj populaciji, pri čemu izostaje korekcija ponašanja;

– ne poštuje ličnost drugih učenika i prema njima se ponaša netolerantno, ugrožavajući i povređujući prava i osećanja drugih;

– svojim ponašanjem i inicijativama ne podržava i ne promoviše pozitivne vrednosti, toleranciju, humanost, solidarnost i odgovornost prema sebi, drugima i okruženju;

– ugrožava i povređuje prava zaposlenih u školi i u drugim organizacijama;

– ne prihvata odgovornost za svoje ponašanje i ne popravlja svoje ponašanje nakon pojačanog vaspitnog rada;

– pokazuje destruktivno ponašanje prema školskoj imovini i imovini drugih;

– pokazuje destruktivno ponašanje prema životnoj sredini.

Ocene date na osnovu stava 1. ovog člana smatraju se pojedinačnim ocenama i sastavni su deo zaključne ocene iz vladanja.

Učenik je obavezan da redovno pohađa nastavu.

Na ocenu iz vladanja u toku školske godine utiče redovnost pohađanja nastave od strane učenika, kao i izrečene vaspitne i vaspitno-disciplinske mere.

Učenik koji neopravdano izostaje sa nastave u toku školske godine, a na osnovu redovnog praćenja i obaveštavanja roditelja, ocenjuje se pojedinačnom ocenom iz vladanja:

1) vrlo dobro (4) kada neopravdano izostane sa 8 časova;

2) dobro (3) kada neopravdano izostane sa najviše 15 časova;

3) zadovoljavajuće (2) kada neopravdano izostane sa najviše 25 časova;

4) nezadovoljavajuće (1) kada neopravdano izostane sa 26 i više časova.

Ocene date na osnovu stava 5. ovog člana smatraju se pojedinačnim ocenama i sastavni su deo zaključne ocene iz vladanja.

Ocena iz vladanja data na osnovu neredovnog pohađanja nastave od strane učenika povlači izricanje vaspitne i vaspitno-disciplinske mere, što škola uređuje svojim aktom.

Ocena iz vladanja u toku školske godine je i pojedinačna ocena data na osnovu izrečene vaspitne i vaspitno-disciplinske mere i to:

– ukor odeljenskog starešine – vrlo dobro (4);

– ukor odeljenskog veća – dobro (3);

– ukor direktora – zadovoljavajuće (2);

– ukor nastavničkog veća – nezadovoljavajuće (1).

Ocene date na osnovu stava 7. smatraju se pojedinačnim ocenama i sastavni su deo zaključne ocene iz vladanja.

Učenik koji je ocenjen na osnovu stava 5. ovog člana, ne ocenjuje se na osnovu stava 7. ovog člana ukoliko je razlog za izricanje vaspitne i vaspitno-disciplinske mere neopravdano izostajanje učenika.

Škola je u obavezi da evidentirane izostanke utvrdi kao opravdane ili neopravdane odmah, a najkasnije u roku od osam radnih dana od dana povratka učenika na nastavu.

Zaključna ocena iz vladanja

Član 17

Zaključna ocena iz vladanja iz člana 14. st. 4. i 5. ovog pravilnika, utvrđuje se na osnovu opisnih ocena iz člana 15. i brojčanih ocena iz člana 16. ovog pravilnika.

Prilikom zaključivanja ocene, a na osnovu ponašanja učenika u celini, ima se u vidu i angažovanje učenika u vannastavnim aktivnostima, u skladu sa školskim dokumentima (slobodne aktivnosti, učenička zadruga, zaštita životne sredine, zaštita od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, društveno-koristan rad i humanitarne aktivnosti i programi prevencije drugih oblika rizičnog ponašanja, kulturna aktivnost škole), procenjivanjem njegovog ponašanja i izvršavanja obaveza propisanih zakonom.

Ako učenik ima izrečene vaspitne ili vaspitno-disciplinske mere izrečene za lakše povrede obaveza učenika propisane opštim aktom ustanove, za teže povrede obaveza učenika i povrede zabrane, propisane Zakonom, kao i ukoliko je osnovano udaljen iz neposrednog obrazovno-vaspitnog rada koji obuhvata obaveznu nastavu i ostale oblike obrazovno-vaspitnog rada, njihovi efekti se uzimaju u obzir prilikom utvrđivanja zaključne ocene iz vladanja.

Zaključnu ocenu iz vladanja, na predlog odeljenjskog starešine, utvrđuje odeljenjsko veće.

Zaključna ocena iz vladanja utvrđuje se na kraju prvog i drugog polugodišta, na osnovu svih pojedinačnih ocena koje su unete u dnevnik od početka školske godine, a u skladu sa zakonom.

Zaključna ocena iz vladanja ne može da bude veća od najveće pojedinačne ocene upisane u dnevnik.

Zaključna brojčana ocena iz vladanja, ne može da bude manja od:

1) primerno (5), ako je aritmetička sredina svih pojedinačnih ocena najmanje 4,50;

2) vrlo dobro (4), ako je aritmetička sredina svih pojedinačnih ocena od 3,50 do 4,49;

3) dobro (3), ako je aritmetička sredina svih pojedinačnih ocena od 2,50 do 3,49;

4) zadovoljavajuće (2), ako je aritmetička sredina svih pojedinačnih ocena od 1,50 do 2,49.

5) nezadovoljavajuće (1), ako je aritmetička sredina svih pojedinačnih ocena manja od 1,50.

Zaključna brojčana ocena na polugodištu ne uzima se u obzir prilikom utvrđivanja aritmetičke sredine iz stava 7. ovog člana, na kraju drugog polugodišta.

Ukoliko je došlo do pozitivnih promena u ponašanju učenika, njegova zaključna ocena iz vladanja može biti veća od aritmetičke sredine svih utvrđenih ocena.

Ukoliko je došlo do negativnih promena u ponašanju učenika, njegova zaključna ocena iz vladanja može biti manja od aritmetičke sredine svih utvrđenih ocena.

Ako odeljenjsko veće ne prihvati obrazloženi predlog zaključne ocene odeljenskog starešine, novu ocenu utvrđuje odeljenjsko veće glasanjem. Nova ocena utvrđuje se javnim glasanjem većine prisutnih članova odeljenskog veća.

Utvrđena ocena iz stava 11. ovog člana evidentira se u napomeni, a u zapisniku odeljenjskog veća šire se obrazlaže.

Zaključna ocena utvrđena na odeljenjskom veću upisuje se u dnevnik u predviđenu rubriku.

Učenik, njegov roditelj ima pravo da podnese prigovor u skladu sa Zakonom.