Odobren prvi udžbenik iz informatike – evo šta će petaci učiti od septembra

Informatika i računarstvo 5 izdavačke kuće BIGZ školstvo je prvi odobren udžbenik u Srbiji, usklađen s novim Programom nastave i učenja. Kako je Informatika i računarstvo obavezan predmet od septembra ove godine, učenici petog razreda osnovne škole moći će prva znanja iz ovog predmeta da stiču iz kvalitetnog, savremenog i kreativnog udžbenika. Ovaj udžbenik podržava aktivno učenje, ostvarivanje definisanih ishoda, međupredmetno povezivanje i algoritamski način razmišljanja.
Dr Marina Petrović, Zorica Prokopić i Jelena Prijović autorke su najsavremenijeg udžbenika Informatike i računarstva za 5. razred osnovne škole. Budući da je reč o sada već obaveznom predmetu koji podrazumeva digitalnu pismenost, nezaobilazan deo udžbeničkog kompleta je i elektronski udžbenik. Svi sadržaji e-udžbenika podstiču angažovanje učenika i njihov istraživački duh, razvijaju individualne stilove učenja, omogućavaju zabavnije, zanimljivije i jednostavnije sticanje znanja. Elektronski udžbenik je obogaćen brojnim multimedijalnim sadržajima: fotografijama, zvučnim i video-zapisima, 3D modelima i animacijama, interaktivnim testovima za proveru znanja, prezentacijama i dodatnim tekstovima za proširivanje znanja.
O prednostima udžbenika Informatika i računarstvo 5 i njegovom konceptu za Zelenu učionicu govori jedna od njegovih autorki dr Marina Petrović, doktor metodike informatike.
Po čemu je udžbenik Informatika i računarstvo 5 izdavačke kuće BIGZ školstvo jedinstven?
– Udžbenik i dodatni materijali koji ga prate su jedinstveni po konceptu i metodičkoj obradi lekcija koje su pripremane tako da se učenik sam može njima poslužiti kao samostalnim i sveobuhvatnim izvorima znanja. Sa druge strane, vodili smo računa i o tome da lekcije obradimo tako da i nastavnicima olakšamo pripremu za realizaciju nastave. Nastavnik može, prateći ovaj udžbenik uz pomoć bogate metodičke aparature uspešno da realizuje sve tražene teme i da postigne željene ciljeve ovog predmeta. Pored obaveznih delova za ponavljanje naučenog, tu su i pitanja i zadaci koja mogu biti domaći zadaci, a takođe se mogu naći i brojni nalozi učenicima koji podstiču na kreativno razmišljanje, istraživanje i povezivanje gradiva.
Šta je suština koncepta koji ste primenili u udžbeniku?
– Osnova koncepta udžbenika je da na godišnjem nivou ostvari postavljeni cilj plana i programa za ovaj uzrast, a to je težnja da se kroz kratak i suštinski važan tekst, primere za ugled, zadatke za vežbu, pitanja za razmišljanje i zanimljivosti pobudi radoznalost, želja za učenjem i za daljim istraživanjem u oblastima koje obuhvataju informatika i računarstvo.
Zadatak udžbenika i e-udžbenika je da pomogne nastavniku i učeniku da savladaju postavljen plan i program, odnosno da nauči učenike kako da koriste računar za obradu teksta i slika, kako da snime zvuk, naprave film i sve to da spoje u jednu prezentaciju. Zatim ih očekuju teme o tome kako da koriste internet i druge tehnologije bezbedno i odgovorno. U okviru teme Računarstvo baviće se programiranjem gde će naučiti kako da naprave svoju računarsku igricu.

U ostvarenju tog cilja, nastavnicima i učenicima znatno će pomoći i elektronski udžbenik u kome se nalaze digitalni materijali koji prate gradivo za ovaj predmet uz veliki broj multimedijalnih priloga, interaktivnih vežbi i rešenih primera.
Na koji način podržava aktivno učenje i ostvarivanje definisanih ishoda?
Svaku nastavnu temu počeli smo pregledom planiranih ishoda za učenike. Da bismo to i postigli primenili smo podsećanje i povezivanje sa prethodnim gradivom angažujući učenika da razmišlja o temema koje povezuju staro i novo znanje. Zadaci za istraživanje i razmišljanje tokom rada podstiču đaka da produbi neke delove nastavne teme za koje nije bilo mesta ili potrebe da se u udžbeniku detaljnije obrađuju a predstavljaju važnu nadgradnju znanja za učenika. Motivaciju za dalje istraživanje smo dali kroz delove u lekcijama koje smo nazvali Saznaj više a u kojima smo se trudili da postavimo zanimljivosti vezane za temu, a koje daju učeniku uvid u mesto koje tema ima u širem društvenom kontekstu.

U nastavnoj temi Računarstvo, a i u drugim gde je bilo moguće, uvodili smo postupno postupke i procedure rešavanja problema po principima problemske nastave razvijajući algoritamski način mišljenja kod učenika.
Pitanja za proveru znanja su namenjena prvenstveno učenicima za proveru znanja iz lekcije i prate pedagoški princip „od lakšeg ka težem“. Ova pitanja su ujedno namenjena i nastavnicima kao model kako da formiraju svoje kontrolne vežbe i zadatke jer su pravljeni u skladu sa Blumovom taksonomijom obrazovnih ciljeva i dotiču svih šest nivoa postignuća kod učenika.
U kojoj meri udžbenik omogućava međupredmetno povezivanje?
U načinu realizacije plana i programa za ovaj predmet na više mesta je naznačeno da se vodi računa o korelaciji sa sadržajima drugih predmeta. Tu smo posebnu pažnju posvetili kreativnom osmišljavanju primera za rad na projektnim zadacima i uključili mnoge predmete (matematika, biologija, geografija, istorija, srpski jezik, muzička kultura…). Dati primeri u udžbeniku i elektronskom dodatku su iz svakodnevnog života, interdisciplinarni, odnosno povezani sa problemima iz drugih predmeta. Ideja je bila da se kroz konkretne primere učenici upoznaju sa mogućnostima primene konkretnih znanja i veština u svakodnevnom životu.
Naravno, i kroz uvodni, odnosno motivacioni deo i “saznaj više” dotakli smo se različitih sadržaja drugih predmeta sa željom da se znanje ne parceliše na predmete već povezuje u jedinstvenu celinu.
Korelaciju sa predmetom matematika smo ostvarili u najvećoj mogućoj meri i zbog zahteva koji su postavljeni u programu, pa smo napravili poređenje sa matematičkim skupovima i logičkim operacijama, pojasnili pojam koordinatnog sistema koji u ovom uzrasts još nije rađen na matematici, detaljno prikazali Euklidov algoritam kao matematički način za računanje NZD i slično. Kroz ceo udžbenik se bavimo ključnim i nepoznatim rečima, stvarajuću jedan integralni rečnik i povezujući sa sadržajima srpskog jezika.
Kako ste pristupili obradi nastavne teme Računarstvo? Da li je po Vašem mišljenju realno očekivati da svi učenici savladaju programiranje u petom razredu?
Razmišljajući o tome koji program za temu Računarstvo da odaberemo, vodili smo se idejom da bude zanimljivo, vizuelno i intuitivno lako. Izbor je pao na Skreč, softver koji služi upravo za učenje programiranja. Mnogi nastavnici su takođe izabrali ovaj softver za učenje programiranja, kako u petom razredu osnovne škole tako i u prvom razredu srednje škole za one koji se prvi put sreću sa programiranjem. Mislim da nije potrebno posmatrati mnogo strogo i formalno postignuće svih učenika i baviti se statistikama koje umeju, na kraju godine, da budu neumoljive. Dakle, veoma je važno da se kod učenika stvore predstave o tome šta je algoritam, šta je program, šta je programiranje, kako teče proces razvoja jednog softvera i da se kroz igru učenik upozna sa osnovama programiranja i programskim strukturama. Naša ideja vodilja je bila da se kroz igru i motivaciju postepeno učenik uvodi svet programiranja, odnosno da se ne uništi prirodna radoznalost kod učenika ovog uzrasta. Svima je jasno da je programiranje najtraženiji posao danas, a verujem da će još dugo biti aktuelan pa se zbog toga dosta pogleda baca ka školi koja bi trebalo da se time pozabavi. Naravno, ne očekuje se i nije potrebno da svi postanu programeri. Ovom svetu su potrebni i lekari, i muzičari, i slikari i mnoga druga zanimanja, ali je dobro da svi oni imaju algoritamski način razmišljanja, pristup rešavanju problema kroz analizu i sintezu, razvijeno deduktivno i logičko razmišljanje. To će im koristiti u daljem životu, čime god odluče da se bave.