Принципи Монтесори педагогије

У средишту Монтесори педагогије је дете. Она полази, пре свега, од потреба детета. Свако дете је драгоцена, јединствена лицност, која се развија у складу са својим капацитетима и својим ритмом. Са друге стране, постоје и природне развојне потребе и законитости заједницке за сву децу.
Циљ васпитања је образовање, које омогућава да свако дете наде своје место, улогу и циљ.
Принципи Монтесори педагогије су:
• Гледати дете као целовиту, потпуну особу.
• Помоћи детету да самостално размишља и делује.
• Пружити детету прилику да следи своју потребу за уцењем
• Помоћи детету да надвлада тешкоће, уместо да бежи од њих.
Марија Монтесори је захтевала да се у васпитању води рачуна о људским склоностима, које су посебно битне за развој детета. То су:
• Склоност орјантацији – Орјантација омогућава детету стварање претпоставке о будућим догађајима и прилагодавање ситуацији.
Склоност реду – Ред даје осећај сигурности и сталности, што је битно за развој самосвести.
• Склоност истраживању – Све што прими чулима, дете упија умом. Због тога, треба обезбедити довољно примерених подстицаја, да би ум имао довољно материјала за обраду и могао сам себе изграђивати.
• Склоност комуницирању – Живљење у људској заједници није могуће без размењивања, односно без говора. Детету треба дати прилику да говори, слушати га и одговарати му на питања.
• Склоност деловању
• Склоност руковању – Руковање предметима је од изузетног значаја за развој, и води усмеравању пажње.

Према Марији Монтесори, рука је водећи орган интелигенције
• Склоност мишљењу – То је искључиво људска особина, чија је функција уопштавање, издвајање битног, симболизација.
• Склоност раду – дечија игра има све особине рада. Игра има посебно место у интеграцијским способностима човека. То је темељни развојни процес који води каснијем стваралаштву.
• Склоност понављању – Деца често понављају неку активност велики број пута и није их могуће одвратити уобичајеним подстицајима, све док сама од себе не престану.
• Склоност тачности и прецизности 
• Склоност усавршавању

Марија Монтесори пред васпитање ставља следеће захтеве:

• Помоћи детету да се снађе у простору и времену

• Омогућити му да доживи правилност и ред и да их само ствара и одржава

• Дати му прилику да истражује стварност

• Пустити га да говори и слуша друге

• Омогућити му да делује

• Дати му да рукује предметима

• Пустити га да ради

• Тражити од њега да мисли

• Омогућити му да понавља неку радњу онолико пута колико жели

• Подстаци га да буде прецизно

Активности у Монтесори вртићу су већином индивидуалне, чиме је испуњена потреба за развијањем у складу са сопственим капацитетима, али постоје и групне активности, у којима свако дете преузима одредену улогу.
• Потреба за покретом испуњава се свакодневним кретањем, узимањем предмета, ношењем, редањем, свакодневним активностима усмереним на бригу о себи и својој околини.
• Потреба за развојем цула, остварује се коришцењем посебних дидактичких материјала. Ове вежбе укључују поредење, повезивање, анализирање, закључивање. Сви ови процеси су саставни део процеса размишљања и развоја интелигенције.
• Потреба за развојем језика испуњава се правилним именовањем предмета, ситуација и активности, чиме се богати рецник.
• Унутрашња осетљивост води дете избору онога што му је нужно за развој, тако што га за неке ствари чини осетљивим, а за неке друге индиферентним. Особине периода посебне осетљивости су: универзалност, преклапање, временска ограниценост, уочљивост.
• Дати му прилику да се усаврши

Сензорно образовање обухвата вежбе за развој чула: слуха, вида, додира, мириса и укуса. Циљеви и задаци сензорног образовања су: моторна координација и контрола, развој фине моторике и орјентације у простору, развијање перцептивних способности, развој аудитивне меморије, препознавање разлицитих мириса и укуса.

Космичко образовање обухвата активности везане за зоологију, ботанику, историју, географију, астрономију итд. Ове активности, кроз разлиците теме и садржаје, по принципу од конкретног ка апстрактном, омогућавају детету да разуме свет који га окружује. Циљеви и задаци космичког образовања су: посматрање, експериментисање, анализирање и тумачење појава из разних наука; стицање основних појмова о свету који нас окружује.

Материјали предвидени за ове активности су: картице са причама о биљкама, животињама, картице које показују животни пут човека, глобуси, мапе, пазле, енциклопедије итд.
Математичким образовањем се подстиче развој логичко – математичког мишљења когнитивних и интелектуалних способности деце.

За реализацију ових активности, користе се Монтесори математички материјали: математички штапови, карте са бројевима, прибор од златних перли, жетони, вретена и др.
Језичко образовање, кроз игру и драмске активности, подстиче дечије говорно стваралаштво, машту и креативност и усавршава фину моторику.
Музичким образовањем се, кроз слушање музике, певање, свирање и плес подстиче дечије интересовање за музику, игру и песму.

Практично образовање обухвата вежбе, које имају за циљ да оспособе дете да се самостално брине о себи, својој околини и другим људима.