Simptomi urednog i usporenog razvoja dece do 7 godina starosti

8 februara, 2018

Na sajtu Logoped.hr pronašli smo veoma korisnu tabelu razvoja dece od rođenja do polaska u školu. Prenosimo je u formi teksta i nadamo se da će pomoći nekom ko ima nedoumice ili brige u vezi sa razvojem deteta.

Uzrast 0-3 meseca

Uredan jezičko-govorni razvoj 
svoje raspoloženje izražava glasom, smejanjem i plakanjem
sluša glasove i druge zvukove

Simptomi usporenog razvoja
ne reaguje na jake zvukove (npr. ne trza se kad se čuju jaki zvukovi)

Uzrast 3-9 meseci

Uredan jezičko-govorni razvoj 
igra se govornim organima (plazi jezik, guguće)
odgovara smehom na prijatne glasove, a ljutnjom na neprijatne
6. – 9. mesec – faza redupliciranog brbljanja (ba-ba … NIJE PRAVA REČ jer nema značenje)
8. – 9. mesec faza neredupliciranog brbljanja (ba – ga)

Simptomi usporenog razvoja
ne smeje se glasno
ne imitira glasove
ne pokazuje zanimanje za zvučne igračke

Uzrast 9-15 meseci

Uredan jezičko-govorni razvoj
razume jednostavne instrukcije i izvršava ih, npr. “daj loptu”
razume značenje više jednostavnih reči
javlja se prva reč sa značenjem
imitira nove zvukove i radnje
pogledom traži imenovane predmete
gestom, pokazivanjem ili vokalizacijom pokazuje šta želi
maše pa – pa
odmahuje glavom u značenju “ne”
odguruje od sebe stvari koje ne želi
pruža ruke da ga uzmete
sklanja se od nepoznatih osoba
reaguje na svoje ime

Simptomi usporenog razvoja
siromašno brblja ili ne brblja uopšte
ne odaziva se na svoje ime
ne prepoznaje raspoloženje u glasu odraslih
ne javlja se reč sa značenjem
ne uspostavlja kontakt očima sa sagovornikom

Uzrast 15-18 meseci

Uredan jezičko-govorni razvoj
govori od 5 do 20 reči, reči su uglavnom imenice
ponavlja reči i fraze kao “daj vode”, “tata pa-pa”
intonacija brbljanja slična je intonaciji rečenice (melodija)
traži “daj još”
sledi jednostavne instrukcije, npr. “donesi loptu”
pokazuje šta želi
pokazuje 1 do 3 dela tela
pokazuje 2 ili više predmeta na slikama
donosi stvari da ih pokaže drugima
protestuje s „ne” i odmiče se
govori „pa -pa” i druge ritualne reči
traži šta želi vokalizacijom, pokazivanjem ili dodirivanjem

Simptomi usporenog razvoja
ne razume „pa – pa” i ne govori
ne razume „ne”
ne razume gestove i ne koristi ih (npr. pokazivanje rukom šta želi)
govori manje od 5 reči
ne razume jednostavne instrukcije i jednostavna pitanja

Uzrast 18-24 meseci

Uredan jezičko-govorni razvoj 
koristi oko 50 prepoznatljivih reči
može di a pokaže i imenuje svakodnevne predmete
oponaša zvukove životinja ili ih imenuje
ponavlja reči koje čuje
kombinuje dve reči u rečenicu kao npr. “Beba papa”
počinje da koristi glagole i prideve
koristi negacije: nema, ne
počinje da koristi zamjenicu „ja” i „ti”
zna da pokaže najmanje pet delova tela
razume pitanja ko, gde, šta
na postavljeno pitanje odgovara adekvatno s „da” i „ne”
koristi jednu reč ili kratke fraze za izražavanje emocija

Simptomi usporenog razvoja
ne sledi i ne razume jednostavne instrukcije poput „dođi ovamo, donesi…”
ne kombinuje dve reči u rečenicu
ne imitira reči i radnje odraslih
ne pokazuje delove tela na upit
nema početka kombinatoričke igre (stavljanje dva predmeta u međusoban odnos) niti simboličke igre (igra pretvaranja – mama i tata, kuvanje …)

Uzrast 2-3 godine

Uredan jezičko-govorni razvoj 
imenuje stvari svakodnevne upotrebe
rečenica se sastoji od 2-3 reči
postavlja jednostavna pitanja
odgovara na pitanja: ko, šta, gde
osim imenica, glagola i prideva koristi zamenice i priloge mesta
počinje da koristi prošlo i buduće vreme
sluša kratke priče
pridružuje iste boje
zna odnose: u, na, ispod, gore, dole
zna veliko i malo
shvata opasnosti
ima složene rutine dnevnih aktivnosti, npr. pripremu i odlazak na spavanje
lista slikovnice i imenuje slike
izražava emocije
privlači pažnju rečima

Simptomi usporenog razvoja
ne odgovara na jednostavna pitanja
ne postavlja pitanja
govor je nerazumljiv ukućanima, posebno stranim osobama
ne koristi jednostavne rečenice
ne voli da sluša priče, pesmice

Uzrast 3-4 godine

Uredan jezičko-govorni razvoj 
koristi rečenicu od 3-4 reči
postavlja pitanja zašto, kada, što ako…
koristi zamenice
povezano govori o stvarima koje su se dogodile
priča kraće priče, komentariše događanja
zna svoje ime, godine i pol
odgovara na instrukciju koja uključuje tri radnje (npr idi u sobu, nađi loptu i donesi)
s 4 godine poznaje osnovne boje
prilagođava svoj govor kada razgovara s mlađima od sebe
“čita” slikovnice
zna da igra ulogu druge osobe i u igri traži dopuštenje
objašnjava kada ga sagovornik ne razume

Simptomi usporenog razvoja
reničk je siromašan
ne izgovara većinu glasova
okolina ga ne razume
ne razume dvostruke i trostruke instrukcije
ne koristi govor za rešavanje problema
nema interakcije s drugom decom

Uzrast 4-5 godina

Uredan jezičko-govorni razvoj 
priča duge priče
odgovara adekvatno na pitanja koliko, kako…
pita za značenje reči
mehanički broji do 10, s pokazivanjem do 5
koristi rečenicu s 4-6 reči
koristi sve vrste reči gramatički pravilno
identifikuje delove koji nedostaju
imenuje krug i trougao

Simptomi usporenog razvoja
ima mali fond reči koje koristi
rečenica je jednostavne strukture
prisutne su česte gramatičke greške
izostavlja glasove
ne razume značenje reči
ne poznaje boje
ne razume i ne koristi predloge koji označavaju prostorne odnose
dete se povlači i osamljuje, siromašna je interakcija s okolinom
Uzrast 5-6 godina

Uredan jezičko-govorni razvoj 
izgovor svih glasova je pravilan
koristi složene rečenice sa svim vrstama reči gramatički pravilno
ima koncept vremena danas, juče, sutra, ujutro, uveče
uviđa odnose, uzroke i posledice
prepoznaje i imenuje geometrijske oblike
prisutan je interes za slova, knjige
prepoznaje i imenuje brojke i slova
zna da napiše svoje ime
razume da tekst reprezentuje govorni jezik

Simptomi usporenog razvoja
prisutne su greške u izgovoru glasova
prisutne su gramatičke greške
ima teškoće u razumevanju i upotrebi pojedinih kategorija reči kao npr. predloga (iznad, ispod, pored), reči suprotnog značenja (široko – usko)
ne zna pesmice, priče
ne seća se važnih događaja i ne može da ih prepriča

Uzrast 6-7 godina

Uredan jezičko-govorni razvoj 
lako koristi složene rečenične strukture
usvaja apstraktne pojmove poput ljubavi, mržnje, sreće, bogatstva
imenuje dane u nedelji
pričanje priče uključuje događaje, teme i likove
govor potpuno prilagođava socijalnim situacijama
vodi duge razgovore
usvojena je fonološka svesnost: može da izdvoji prvi i zadnji glas u reči, rastavi reč na glasove, spoji glasove u smislenu celinu
uspostavlja se veza slovo – glas
poznaje slova, počinje da čita

Simptomi usporenog razvoja
rečnik je siromašan
rečenične strukture su jednostavne
ne razume apstraktne pojmove
ne razlikuje slova i brojke
nije usvojena glasovna svesnost
teško pamti

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *


Budite u toku

Unesite vašu imejl adresu

Pratite nas

Pratite nas na društvenim mrežama