Мјесец и његова бака – Бранко Ћопић

Комплетна припрема са презентацијом и мултимедијалним материјалом за наставну јединицу “Месец и његова бака” – Бранко Ћопић за 4. разред.

Редни број: Наставна јединица: Мјесец и његова бака – Б. Ћопић Тип часа: обрада
Циљеви и задаци часа:  Упознавање ученика са главним ликовима дела, њиховим особинама. Уочавање ијекавског изговора. Уочавање идеје да постоји потреба сваког човека за љубављу и пажњом. Развијање способности повезивања језичко-стилских елемената, идејних и емоционалних слојева лирске песме.
 
Стандарди постигнућа: 1СЈ.0.1.8.    1СЈ:1.2.5.    1:СЈ.2.2.7.     1СЈ.2.2.10.      1СЈ.3.2.7.     1СЈ.3.5.1.      1СЈ.3.5.2.       1СЈ.3.5.3.
 
Наставне методе: илустративно-демонстративна, текст метода, дијалошка
 
Облици рада: групни, индивидуални,фронтални
Наставна средства: уџбеник, свеска
 
ТОК ЧАСАИСТРАЖИВАЧКИ ЗАДАЦИ: Ученици, подељени на групе,  саопштавају шта су истражили: 1) пишчева  биографија, 2) анегдоте о Бранку, 3) фотографије из пишчевог живота – ученици своје написано излагање лепе  после саопштавања на празан плакат са насловом наставне јединице.
 
Уводни
Слушање песме уз помоћ линка испод (Прилог 1).Анализа песме кроз питања приказана у ППТ документу и записивање битних података о писцу
(Прилог 2)
.ПОДЕЛА УЧЕНИКА НА ГРУПЕ – вође групе извлаче коверат са питањима.
Прва група: За­што је пи­сац де­ча­ка односно уну­ка пред­ста­вио у ли­ку Ме­се­ца? Ко­је ре­чи нај­ви­ше ко­ри­сти пи­сац у опи­си­ма? Ко­ји сти­хо­ви по­ка­зу­ју да је ба­ка од­у­ста­ла од на­ме­ре да ка­зни уну­ка?
Друга група: У ко­јим сти­хо­ви­ма је опи­са­на ноћ? Ко­ја стро­фа је нај­кра­ћа? Об­ја­сни­те за­што. Ка­ко је опи­сан унук?
Трећа група: Шта је ле­по у пе­сми? Ко­ји сти­хо­ви по­ка­зу­ју вре­ме од­ла­ска уну­ка? У че­му ба­ка нај­ви­ше ужи­ва?
Четврта група: У ко­јим сти­хо­ви­ма пре­о­вла­ђу­је ху­мор? Шта је пле­ме­ни­то у пе­сми? За­што је дат ова­кав на­слов?
Пета група: Шта је у песми бајковито? Какав  говор писац користи? Какав је ритам у песми?Након саопштавања одговора, ученици анализирају наслов, одређују тему и поруке песме, разговарају о илустрацијама у Читанци.
 
Главни
ЕДУКАТИВНА РАДИОНИЦАУченици расправљају о томе шта мисле  о кажњавању деце.
 
Завршни
Литература:  Томислав Цветковић, Методика наставе српског језика и књижевности, Педагошки факултет, Сомбор, 2006; Павле Илић, Српски језик и књижевност у наставној теорији и пракси, Змај, Нови Сад, 2003; Тумачење књижевног дела и методика наставе, уџбеник из методике наставе, други део, приредила Оливера Радуловић, Одсек за српску књижевност, Филозофски факултет, Нови Сад, 2009.
 

(више…)