Mjesec i njegova baka – Branko Ćopić

30 novembra, 2013

Kompletna priprema sa prezentacijom i multimedijalnim materijalom za nastavnu jedinicu “Mesec i njegova baka” – Branko Ćopić za 4. razred.

Redni broj: Nastavna jedinica: Mjesec i njegova baka – B. Ćopić Tip časa: obrada
Ciljevi i zadaci časa:  Upoznavanje učenika sa glavnim likovima dela, njihovim osobinama. Uočavanje ijekavskog izgovora. Uočavanje ideje da postoji potreba svakog čoveka za ljubavlju i pažnjom. Razvijanje sposobnosti povezivanja jezičko-stilskih elemenata, idejnih i emocionalnih slojeva lirske pesme.
 
Standardi postignuća: 1SJ.0.1.8.    1SJ:1.2.5.    1:SJ.2.2.7.     1SJ.2.2.10.      1SJ.3.2.7.     1SJ.3.5.1.      1SJ.3.5.2.       1SJ.3.5.3.
 
Nastavne metode: ilustrativno-demonstrativna, tekst metoda, dijaloška
 
Oblici rada: grupni, individualni,frontalni
Nastavna sredstva: udžbenik, sveska
 
TOK ČASAISTRAŽIVAČKI ZADACI: Učenici, podeljeni na grupe,  saopštavaju šta su istražili: 1) piščeva  biografija, 2) anegdote o Branku, 3) fotografije iz piščevog života – učenici svoje napisano izlaganje lepe  posle saopštavanja na prazan plakat sa naslovom nastavne jedinice.
 
Uvodni
Slušanje pesme uz pomoć linka ispod (Prilog 1).Analiza pesme kroz pitanja prikazana u PPT dokumentu i zapisivanje bitnih podataka o piscu
(Prilog 2)
.PODELA UČENIKA NA GRUPE – vođe grupe izvlače koverat sa pitanjima.
Prva grupa: Za­što je pi­sac de­ča­ka odnosno unu­ka pred­sta­vio u li­ku Me­se­ca? Ko­je re­či naj­vi­še ko­ri­sti pi­sac u opi­si­ma? Ko­ji sti­ho­vi po­ka­zu­ju da je ba­ka od­u­sta­la od na­me­re da ka­zni unu­ka?
Druga grupa: U ko­jim sti­ho­vi­ma je opi­sa­na noć? Ko­ja stro­fa je naj­kra­ća? Ob­ja­sni­te za­što. Ka­ko je opi­san unuk?
Treća grupa: Šta je le­po u pe­smi? Ko­ji sti­ho­vi po­ka­zu­ju vre­me od­la­ska unu­ka? U če­mu ba­ka naj­vi­še uži­va?
Četvrta grupa: U ko­jim sti­ho­vi­ma pre­o­vla­đu­je hu­mor? Šta je ple­me­ni­to u pe­smi? Za­što je dat ova­kav na­slov?
Peta grupa: Šta je u pesmi bajkovito? Kakav  govor pisac koristi? Kakav je ritam u pesmi?Nakon saopštavanja odgovora, učenici analiziraju naslov, određuju temu i poruke pesme, razgovaraju o ilustracijama u Čitanci.
 
Glavni
EDUKATIVNA RADIONICAUčenici raspravljaju o tome šta misle  o kažnjavanju dece.
 
Završni
Literatura:  Tomislav Cvetković, Metodika nastave srpskog jezika i književnosti, Pedagoški fakultet, Sombor, 2006; Pavle Ilić, Srpski jezik i književnost u nastavnoj teoriji i praksi, Zmaj, Novi Sad, 2003; Tumačenje književnog dela i metodika nastave, udžbenik iz metodike nastave, drugi deo, priredila Olivera Radulović, Odsek za srpsku književnost, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2009.
 


Prilog 1

 
Prilog 2

Download (PPTX, 2.88MB)

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *


Jedan komentar na "Mjesec i njegova baka – Branko Ćopić"

  1. Tamara Vasic kaže:

    da li moze da se smisli tema o baki i mesecu na osnovu ove pesme

Budite u toku

Unesite vašu imejl adresu

Pratite nas

Pratite nas na društvenim mrežama