Нови Закон: У којим случајевима престају дужности директора школе

13 октобра, 2017

Преузето из “ЗАKОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА”
Престанак дужности директора
Члан 128.
Дужност директора установе престаје: истеком мандата, на лични захтев, навршавањем 65 година живота и разрешењем.
Одлуку о престанку дужности директора доноси министар.
Одлуку о престанку дужности директора установе чије седиште се налази на територији Аутономне покрајине Војводине, доноси надлежни орган аутономне покрајине уз претходно прибављену сагласност министра.
Уколико министар не достави сагласност у року од 15 дана од дана пријема захтева, сматра се да је сагласност дата.
У установи у којој се образовно-васпитни рад изводи и на језику националне мањине министар прибавља мишљење одговарајућег националног савета националнемањине.

“Правимо систем у којем најбољи имају ВЕЋЕ ПЛАТЕ”

Уколико национални савет националне мањине не достави мишљење у року одосам дана од дана пријема захтева, сматра се да је мишљење дато.
Министар, односно надлежни орган аутономне покрајине разрешава директораустанове, ако је утврђено да:
1) не испуњава услове из члана 139. овог закона;
2) одбије да се подвргне лекарском прегледу на захтев органа управљањаили министра;
3) установа није благовремено донела програм образовања и васпитања, односно не остварује програм образовања и васпитања или не предузима мере за остваривање принципа, циљева и стандарда постигнућа;
4) установа не спроводи мере за безбедност и заштиту деце и ученика;
5) директор не предузима или неблаговремено предузима одговарајуће мере у случајевима повреда забрана из чл. 110–113. овог закона и тежих повреда радних обавеза запослених;
6) у установи није обезбеђено чување прописане евиденције и документације;
7) у установи се води евиденција и издају јавне исправе супротно овом и другом закону;
8) не испуњава услове из члана 122. овог закона;
9) не поступа по препоруци, налогу, односно мери надлежног органа за отклањање утврђених недостатака и неправилности;

Ако дете направи штету у школи – родитељима казна до 100.000 и друштвено-користан рад

10) није обезбедио услове за инспекцијски, стручно-педагошки надзор и спољашње вредновање;
11) је за време трајања његовог мандата школа два пута узастопно оцењена најнижом оценом за квалитет рада;
12) омета рад органа управљања и запослених, непотпуним, неблаговременим и нетачним обавештавањем, односно предузимањем других активности којим утиче на законито поступање органа управљања и запослених;
13) није обезбедио благовремен и тачан унос и одржавање базе података установе у оквиру јединственог информационог система просвете као и контролу унетих података;
14) је у радни однос примио лице или ангажовао лице ван радног односа супротно закону, посебном колективном уговору и општем акту;

Нови ЗОСОВ предвиђа и суспензије лиценци за наставнике

15) је намерно или крајњом непажњом учинио пропуст приликом доношења одлуке у дисциплинском поступку, која је правноснажном судском пресудом поништена као незаконита и ако је установа обавезана на накнаду штете;
16) је одговаран за прекршај из овог или другог закона, привредни преступ или кривично дело у вршењу дужности, као и другим случајевима, у складу са законом;
17) и у другим случајевима када се утврди незаконито поступање.
Директор је одговоран за штету коју намерно или крајњом непажњом нанесе установи, у складу са законом.
Министар, односно надлежни орган аутономне покрајине решењем разрешава директора у року од 15 дана од дана сазнања, а најкасније у року од једне године од наступања услова из става 7. овог члана.
Решење министра, односно надлежног органа аутономне покрајине којим се директор разрешава, коначно је у управном поступку.
Извор: parlament.gov.rs

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.


Будите у току

Унесите вашу имејл адресу

Пратите нас

Пратите нас на друштвеним мрежама